Offcanvas Section

„W każdą pierwsza Niedzielę Adwentu, rozpoczynamy nowy «rok kościelny». Bieg okrężny rozpoczyna się od nowa, od początku. Czy ma to tylko sens pedagogiczny? Powtarzanie jest według starego przysłowia, matka wszelkiej wiedzy. Czy nie wykorzystaliśmy może ostatecznie ubiegłego roku kościelnego? Czy dlatego Kościół daje nam okazję, przeżyć całość jeszcze raz? Z pewnością Kościół święty, jako mądra wychowawczyni, będzie mieć również i ten powód. Powinniśmy wciąż, jak długo Bóg daje nam życie, to samo świętować, aby wyczerpać i przyswoić sobie całą treść roku kościelnego. To co zaniedbaliśmy np. w ostatnim roku, powinniśmy nadrobić, wypełnić luki. A kiedyśmy już wszystko przeżyli także w pełni, powinniśmy pogłębić to, co przeżyte i osiągnięte. Jak serpentyna obiega dookoła górę, aby wreszcie, w powolnym wznoszeniu, wdrapać się na stromy szczyt, tak powinniśmy, jeszcze raz, przejść tę drogę na wyższej płaszczyźnie, aż zostanie osiągnięty punkt docelowy, sam Chrystus, nasz Cel”.

Odo Casel, Chrześcijańskie Misterium Kultu, Polskie Towarzystwo Teologiczne Kraków 2000, s. 165.  

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się