Offcanvas Section

Dnia 8 stycznia 2020 r. zmarł o. Konrad Kik OFM, który m.in. w ostatnich latach posługiwał na Górze św. Anny.  
Przeżył lat 59, w zakonie 39, w kapłaństwie 33. Urodził się w 26. listopada 1960 r. w Oleśnie jako syn Józefa i Gertrudy z domu Gałecka. Do Prowincji św. Jadwigi Zakonu Braci Mniejszych wstąpił 25. sierpnia 1979 r. Pierwszą profesję po rocznym nowicjacie złożył 31. sierpnia 1980 r. w Borkach Wielkich. Po ukończeniu Wyższego Seminarium Duchownego w Kłodzku przyjął święcenia prezbiteratu 24. maja 1986 r. we Wrocławiu-Karłowicach.

Posługiwał w klasztorach: Góra Świętej Anny – Sanktuarium (1986-1988, 1997-2000, 2009-2020), Nysa (1988-1994), Legnica (1994-1997), Wrocław-Karłowice (2000-2003) i Duszniki-Zdrój (2003-2009). Pełnił funkcję gwardiana w klasztorze w Nysie i wikariusza domu w Sanktuarium w Górze Świętej Anny. Jako misjonarz ludowy wygłosił wiele rekolekcji parafialnych i poprowadził misji ludowych.

Po długiej i wyczerpującej chorobie zmarł 8 stycznia po północy w szpitalu w Strzelcach Opolskich.
Pogrzeb o. Konrada odbył się w poniedziałek 13 stycznia 2020 r. o godz. 11:00 Bazylice św. Anny w Górze Świętej Anny.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się