Rozdział II

Parafia w strukturach Kościoła opolskiego

 

20. Diecezja opolska, pragnąc jak najdoskonalej odzwierciedlić Kościół powszechny poprzez świadectwo życia Ludu Bożego, pragnie być dla wszystkich, także i dla tych, którzy nie wierzą w Chrystusa, czytelnym Jego znakiem we współczesnym świecie.

Biskup Opolski i Kuria Diecezjalna w Opolu

21. Biskup Opolski jest zwyczajnym i bezpośrednim pasterzem Kościoła opolskiego i funkcję tę wykonuje w imieniu Chrystusa, w łączności z Biskupem Rzymu. Troskę o Kościół partykularny dzielą z Biskupem Opolskim biskupi pomocniczy. Prezbiterzy wraz z Biskupem Opolskim tworzą jedno prezbiterium, współpracujące ze swym pasterzem w prowadzeniu Ludu Bożego do zbawienia.

22. Synod przypomina, iż duchowieństwo i wierni powinni okazywać swemu Biskupowi szacunek i posłuszeństwo oparte na motywach nadprzyrodzonych, podporządkowując się jego duchowemu kierownictwu, popierając jego zarządzenia zmierzające do duchowego rozwoju diecezji, jak również dzieląc z nim odpowiedzialność za Kościół partykularny i powszechny.

23. Kuria Diecezjalna w Opolu składa się z osób i instytucji, które świadczą swemu pasterzowi pomoc w zarządzaniu diecezją, zwłaszcza w prowadzeniu działalności pasterskiej, w administrowaniu diecezją i wykonywaniu władzy sądowniczej (por. KPK, kan. 469; Christus Dominus, 27).
Dla owocnej współpracy i koordynacji działań poszczególnych wydziałów kurialnych Biskup Opolski, o ile nie postanowi inaczej, powierza kanclerzowi urząd moderatora kurii. Jego zadaniem jest koordynowanie pod władzą Biskupa Diecezjalnego załatwianych w kurii spraw administracyjnych, jak również czuwanie nad tym, aby pozostali pracownicy kurii w sposób służebny wypełniali powierzone im funkcje (por. KPK, kan. 473).

Biskupi Sąd Duchowny

24. Biskupi Sąd Duchowny w Opolu jest trybunałem pierwszej instancji, który w imieniu Biskupa Opolskiego, zgodnie z przepisami Kodeksu Prawa Kanonicznego, rozpatruje sprawy nieważności i niedopełnienia małżeństwa, sprawy separacji oraz sprawy sporne i karne, a także inne zlecone przez Biskupa Diecezjalnego.
Sądem Duchownym w Opolu kieruje powołany przez Biskupa Opolskiego wikariusz sądowy (oficjał), którego wspomagają: pomocniczy wikariusz sądowy (wiceoficjał), audytorzy, sędziowie, promotor sprawiedliwości, obrońcy węzła małżeńskiego i notariusze. Synod przypomina, iż pracownicy Biskupiego Sądu Duchownego winni uważać wypełnianie swoich obowiązków za działalność duszpasterską i pomagać wiernym w uregulowaniu konfliktów sumienia w duchu prawdy, miłości i sprawiedliwości.
Trybunałem drugiej instancji dla Biskupiego Sądu Duchownego w Opolu jest Sąd Metropolitalny Archidiecezji Katowickiej.

Rada Kapłańska i Kolegium Konsultorów

25. Rada Kapłańska jest organem doradczym Biskupa Opolskiego, reprezentującym kapłanów pracujących na terenie diecezji. Biskup zasięga opinii Rady Kapłańskiej w ważnych sprawach dotyczących życia religijno-moralnego, administracji i pasterskiego kierowania diecezją. Rada posiada sekretarza, za pośrednictwem którego jej członkowie, jak też kapłani oraz wierni świeccy, mogą do niej kierować uwagi i propozycje dotyczące spraw diecezjalnych. Synod usilnie zaleca, aby w wyborach do Rady Kapłańskiej kapłani kierowali się głębokim poczuciem odpowiedzialności. Członkowie Rady przedkładają Biskupowi Opolskiemu propozycje dotyczące życia diecezjalnego. Rada Kapłańska posiada własny statut, który szczegółowo określa jej działalność (zob. Aneks 3).

26. Spośród członków Rady Kapłańskiej Biskup Opolski, w myśl kan. 502 Kodeksu Prawa Kanonicznego, wyznacza od sześciu do dwunastu kapłanów i powołuje ich do Kolegium Konsultorów na okres pięciu lat. Zasadniczym zadaniem Kolegium jest wyrażanie opinii lub zgody w stosunku do niektórych aktów administracyjnych Biskupa Diecezjalnego w przypadkach wyraźnie określonych prawem. Podczas wakansu stolicy biskupiej na Kolegium Konsultorów spoczywa obowiązek wyboru administratora diecezji. Kolegium Konsultorów działa zgodnie ze statutem (zob. Aneks 3).

Diecezjalna Rada Duszpasterska

27. Diecezjalna Rada Duszpasterska służy pomocą Biskupowi Opolskiemu, przedstawiając mu swoje propozycje i sugestie w sprawach duszpasterskich. W jej skład wchodzą kapłani diecezjalni i zakonni, a także osoby świeckie (por. KPK, kan. 511-512). Strukturę, zadania i funkcjonowanie Rady określa statut zatwierdzony przez Biskupa Opolskiego (zob. Aneks 4).

Diecezjalna Rada Ekonomiczna

28. W trosce o należyte wypełnianie zadań dotyczących administrowania dobrami materialnymi Biskup Diecezjalny powołuje Diecezjalną Radę Ekonomiczną, której przewodniczy sam lub przez swego delegata. Rada składa się przynajmniej z trzech członków, biegłych w sprawach ekonomicznych, znających dobrze prawo cywilne i odznaczających się prawością. Osoby te nominację otrzymują od Biskupa Diecezjalnego na okres pięciu lat, po upływie którego mogą być mianowani na dalsze pięciolecia (por. KPK, kan. 492). Zadania Rady wyznaczają przepisy Kodeksu Prawa Kanonicznego (por. kan. 493-494).
Po wysłuchaniu zdania Kolegium Konsultorów oraz Rady Ekonomicznej Biskup Diecezjalny mianuje ekonoma, biegłego w sprawach gospodarczych i odznaczającego się prawością, na okres pięciu lat, po upływie którego może być mianowany na dalsze pięciolecia.

Parafie

29. Synod raz jeszcze zaleca szczególną troskę o należyty rozwój życia religijnego wspólnot parafialnych i o zdynamizowanie form pracy duszpasterskiej w parafii. Parafia jest wspólnotą wiernych, ustanowioną na stałe, w której duchową troskę jako pasterz sprawuje proboszcz, wspomagany przez wikariuszy, w imieniu i pod zwierzchnictwem Biskupa Diecezjalnego.

30. Ze względu na bardziej skuteczną działalność duszpasterską Synod opowiada się za podziałem większych parafii na mniejsze, a także za łączeniem ze sobą zbyt małych parafii, o ile to jest możliwe, unikając jednak ich formalnego znoszenia. Dla połączonych parafii może zostać mianowany jeden proboszcz.
31. „Całe życie parafii, jak i znaczenie jej apostolskich zadań w stosunku do społeczeństwa, winny być pojmowane i przeżywane w duchu organicznej komunii między kapłaństwem wspólnotowym i kapłaństwem posługi, w atmosferze braterskiej i dynamicznej współpracy pasterzy i wiernych, z absolutnym poszanowaniem praw, obowiązków i funkcji tych drugich, we wspólnocie, w której każdy ma swoje kompetencje i ponosi własną odpowiedzialność” (Instrukcja Kongregacji ds. Duchowieństwa Kapłan – pasterz i przewodnik wspólnoty parafialnej, 18).

32. Synod przypomina, iż posługa duszpasterska w parafiach winna być ukierunkowana na pogłębienie świadomości przynależności do Kościoła diecezjalnego i budzeniu postawy czynnej odpowiedzialności za Kościół, za życie i rozwój diecezji, za jej działalność apostolską i misyjną. Wyrazem łączności parafii z diecezją jest m.in. udział wiernych w nabożeństwach i pielgrzymkach diecezjalnych. Synod usilnie zaleca, by w oddziaływaniu duszpasterskim zwracano większą uwagę na ożywienie pielgrzymowania do Matki Boskiej w katedrze opolskiej, na Górę św. Anny i do sanktuarium św. Jacka w Kamieniu Śląskim, a także do innych sanktuariów.

Dekanaty, dziekani i wicedziekani

33. Dekanat stanowi jednostkę duszpasterską i organizacyjną obejmującą pewną liczbę parafii oraz innych ośrodków duszpasterskich. Struktura dekanalna ułatwia Biskupowi Diecezjalnemu docierać z posługą pasterską do wiernych oraz umożliwia skuteczniejsze i szybsze kontaktowanie się z duszpasterzami i wiernymi dla większego dobra duchowego i wzrostu Kościoła.
 W diecezji opolskiej potrzeby te w stopniu zadawalającym zapewnia 36 dekanatów.
Rejony duszpasterskie, dziekani i sekretarze rejonowi

34. Jednostkami ponaddekanalnymi w diecezji są rejony duszpasterskie. Obejmują one kilka lub kilkanaście dekanatów. Zasadniczym celem rejonizacji diecezji jest usprawnienie pracy formacyjnej oraz duszpasterskiej w zakresie ponadparafialnym i ponaddekanalnym, obejmującej przede wszystkim różne grupy stanowe i zawodowe. Dodatkowym celem jest również intensyfikacja duszpasterstwa przy sanktuariach lokalnych i diecezjalnych. Potrzeby te realizują w diecezji cztery rejony duszpasterskie: opolski, raciborski, nyski oraz kluczborski.

 Pliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.