Deklaracja do pobrania: deklaracja_bractwo.pdf
 

STATUT BRACTWA ŚW. JÓZEFA

w Jemielnicy 

I. Postanowienia ogólne

§ 1
Bractwo Świętego Józefa, zwane dalej Bractwem, zostało powołane do życia w Jemielnicy w liturgiczne wspomnienie św. Józefa Rzemieślnika 1 maja 2012 r. przez Biskupa Opolskiego do realizacji celów, o których mowa w §4 niniejszego Statutu.
§ 2
Obszarem działalności Bractwa jest teren Diecezji Opolskiej, a jego siedzibą Jemielnica (ul. Wiejska 63, 47-133 Jemielnica) w nawiązaniu do siedziby historycznego Bractwa św. Józefa założonego tam w XVII wieku.
§ 3
Bractwo jest wspólnotą modlitewno-apostolską, zrzeszającą mężczyzn (duchownych i świeckich), którą przenika i łączy troska o własną formację, jak i o zbawienie środowiska, w którym członkowie ci żyją oraz pracują (rodzina, parafia, Ojczyzna).

II. Cele działania Bractwa oraz obowiązki i prawa jego członków

§ 4
Bractwo Świętego Józefa stawia sobie za cel:
1. dążenie do uświęcenia jego członków przez naśladowanie św. Józefa,
2. chrześcijańską formację członków do dojrzałego realizowania powołania męża i ojca rodziny, a w przypadku duchownych – pasterza i przewodnika wspólnoty wiernych,
3. inspirowanie członków do gorliwej pracy apostolskiej w parafii,
4. formowanie i pobudzanie członków do zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,
5. wsparcie duchowe dla rodzin, zwłaszcza zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i umierających.
§ 5
Dla realizacji celów Bractwa jego członkowie zobowiązani są do: 
1. otaczania czcią św. Józefa poprzez częste wzywanie jego wstawiennictwa; uroczyste celebrowanie oraz aktywne uczestnictwo w liturgii Uroczystości św. Józefa Oblubieńca NMP (19 marca) oraz wspomnienia św. Józefa Rzemieślnika (1 maja); uczczenia św. Józefa w każdą środę poprzez odmówienie Litanii do św. Józefa lub jednej tajemnicy Różańca św., w rozważaniu której obecny jest św. Józef, oraz modlitwy o łaskę szczęśliwej śmierci dla konających,
2. podjęcia w wyznaczonym dniu roku kalendarzowego modlitwy – przez wstawiennictwo św. Józefa – w intencji rodzin, a w szczególności rodzin zagrożonych rozbiciem oraz osób chorych i konających o łaskę szczęśliwej śmierci,
3. podejmowania nieustannej wewnętrznej pracy nad sobą, starań o wierne zachowywanie w prywatnym życiu wskazań Ewangelii, gorliwe życie sakramentalne oraz codzienne ćwiczenie się w pokorze, pobożności i miłości bliźniego,
4. pielgrzymowania do Jemielnicy jeden raz w roku i odmówienia aktu ofiarowania św. Józefowi i uczestnictwa we Mszy św. tam sprawowanej,
5. udziału we Mszach św. wotywnych o św. Józefie, odprawianych w poszczególnych okresach roku kościelnego oraz w następujących po nich spotkaniach formacyjnych w kościele parafialnym członka Bractwa lub w innym kościele wyznaczonym przez Biskupa Opolskiego; jeden raz w roku Msza św. powinna być sprawowana w intencji zmarłych członków Bractwa,
6. troski o wizerunki św. Józefa w parafii (kościół, kaplica, przydrożna kaplica, dom),
7. udziału w uroczystościach roku liturgicznego w parafii oraz podjęcia dodatkowej posługi związanej z ich przeżywaniem w zakresie uzgodnionym każdorazowo z proboszczem,
8. chętnego uczestnictwa w pozaliturgicznym życiu parafii, unikania wszystkiego, co mogłoby wprowadzać niezgodę lub rozbijać jedność wspólnoty parafialnej oraz podejmowania pracy apostolskiej w parafii i szerzenia kultu św. Józefa pośród jej wiernych,
9. zaangażowania na rzecz dobra wspólnego w społeczeństwie,
10. świadczenia wzajemnej pomocy duchowej i materialnej (w miarę możliwości) innym członkom Bractwa.
§ 6
Członkowie Bractwa Świętego Józefa mają prawo do:
1. uczestnictwa w wyborze i bycia wybieranym, czyli biernego i czynnego udziału w wyborach na urzędy Bractwa,
2. posiadania legitymacji oraz używania stroju i odznak Bractwa,
3. korzystania z przywilejów nadawanych Bractwu,
4. wpływu na kształt podejmowanych przez Bractwo inicjatyw.
§ 7
Przynależność do Bractwa nie pociąga za sobą żadnych nakazów obowiązujących pod sankcją grzechu. Niespełnienie któregoś z obowiązków wynikających z przynależności do Bractwa nie jest wykroczeniem przeciwko Bogu ani też nie powoduje wydalenia członka z szeregów Bractwa.

III. Struktura organizacyjna i zasady działania Bractwa

§ 8
Władzami Bractwa są: 
1. Zebranie Ogólne Bractwa, zwane dalej Zebraniem Ogólnym.
2. Kapituła Bractwa, zwana dalej Kapitułą.
§ 9
Zebranie Ogólne Bractwa stanowią wszyscy członkowie Bractwa.
§ 10
Zwyczajne Zebranie Ogólne odbywa się raz w roku i może być połączone z obchodami ku czci św. Józefa.
§ 11
Zwyczajne Zebranie Ogólne zarządza Prepozyt, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości członkom Bractwa.
§ 12
Do kompetencji Zebrania Ogólnego, któremu przewodniczy Prepozyt, należy:
1. wybór Prepozyta i pozostałych członków Kapituły,
2. zatwierdzanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa przygotowanego przez Kapitułę,
3. zatwierdzanie przygotowanego przez Kapitułę programu działania na rok następny,
4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania ekonomicznego,
5. zatwierdzanie programu wydatków na rok następny,
6. zatwierdzanie zmian w Statucie,
7. zatwierdzanie regulaminów wewnętrznych.
§ 13
Postulować zwołanie nadzwyczajnego Zebrania Ogólnego mogą:
1. Kapituła Bractwa,
2. Rektor Bractwa.
§ 14
Nadzwyczajne Zebranie Ogólne zarządza Prepozyt, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości członkom Bractwa.
§ 15
Organem wykonawczym Bractwa jest Kapituła, w skład której wchodzą: Prepozyt, jego Zastępca, Sekretarz, Skarbnik oraz Delegaci Rejonowi.
§ 16
Prepozyt, jego Zastępca, Sekretarz i Skarbnik są wybierani i odwoływani przez Zebranie Ogólne zwykłą większością głosów. 
Delegaci Rejonowi są wybierani i odwoływani przez członków Bractwa we wspólnotach rejonowych, co dokonuje się także zwykłą większością  głosów.
Członków pierwszej historycznej Kapituły mianuje Biskup Opolski, który przewodniczy też pierwszemu Zebraniu Ogólnemu Bractwa.
§ 17
Wybór i usunięcie Prepozyta Kapituły muszą być zatwierdzone przez Biskupa Opolskiego. Przed zatwierdzeniem usunięcia Biskup Opolski wysłucha opinii pozostałych członków Kapituły  Bractwa. 
§ 18
Kadencja Kapituły trwa dwa lata i może być przedłużona przez Zebranie Ogólne na kolejne dwa lata. Decyzja taka domaga się jednak zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.
Z poważnych przyczyn na wniosek Rektora Bractwa albo też na skutek rezygnacji poszczególnych członków Kapituły z pełnionych funkcji, kadencja Kapituły może zostać skrócona. Decyduje o tym Zebranie Ogólne większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa. Do uzyskania skuteczności decyzja domaga się zatwierdzenia przez Biskupa Opolskiego.
§ 19
Do zadań Kapituły należy:
1. wykonywanie zadań uchwalonych przez Zebranie Ogólne i zatwierdzonych przez Biskupa Opolskiego,
2. przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności Bractwa,
3. przygotowanie programu pracy na rok na­stępny,
4. zatwierdzanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok następny, przygotowanych przez Skarbnika, zanim zostaną one przedłożone Zebraniu Ogólnemu,
5. ustalanie programu spotkania Zebrania Ogól­nego,
6. podejmowanie, na prośbę członka, decyzji o zwolnieniu go z opłacania składek członkowskich,
7. przyjmowanie nowych członków Bractwa,
8. podejmowanie decyzji o usunięciu członków Bractwa.
§ 20
Zebranie Kapituły zarządza Prepozyt, a Sekretarz podaje to zarządzenie do wiadomości pozostałym jej 
członkom.
§ 21
Do zadań Prepozyta należy:
1. reprezentowanie Bractwa na zewnątrz,
2. przewodniczenie spotkaniom Zebrania Ogólnego i Kapituły,
3. zarządzanie zwołania i ustalanie porządku spotkania Zebrania Ogólnego i Kapituły,
4. przewodniczenie głosowaniom,
5. zamykanie spotkania Zebrania Ogólnego i Kapituły,
6. przedkładanie Biskupowi Opolskiemu zatwierdzonego przez Zebranie Ogólne rocznego sprawozdania ekonomicznego,
7. przedkładanie Biskupowi Opolskiemu zatwierdzonego przez Zebranie Ogólne sprawozdania z działalności Bractwa,
8. powiadamianie Biskupa Opolskiego o uchwałach Zebrania Ogólnego takich, jak: wybór członków Kapituły, skrócenie kadencji Kapituły, zmiany w Statucie, rozwiązanie Bractwa, itp.
§ 22
W razie przeszkody Prepozyta, wszystkie jego funkcje spełnia jego Zastępca.
§ 23
Do zadań Sekretarza należy:
1. na zlecenie Prepozyta powiadamianie członków Bractwa o zwołaniu Zebrania Ogólnego lub Kapituły,
2. sporządzanie protokołów ze spotkań Zebrania Ogólnego lub Kapituły,
3. aktualizowanie Księgi Bractwa, czyli dokonywanie na bieżąco wpisów o przyjęciu lub wydaleniu z Bractwa,
4. troska o Archiwum Bractwa.
§ 24
Do zadań Skarbnika należy:
1. pobieranie składek członkowskich,
2. zarządzanie funduszami Bractwa zgodnie z zatwierdzonym regulaminem,
3. przygotowanie rocznego sprawozdania ekonomicznego i programu wydatków na rok na­stępny.
§ 25
Zadaniem Delegatów Rejonowych jest służenie radą i doświadczeniem pozostałym członkom Kapituły oraz wykonywanie zleconych im przez nich konkretnych 
zadań.
§ 26
Z ramienia Biskupa Opolskiego opiekę nad Bractwem, w charakterze asystenta kościelnego, sprawuje Rektor Bractwa, czyli kapłan mianowany przez niego na okres czterech lat z możliwością przedłużenia na kolejne kadencje.
Przed jego mianowaniem Biskup Opolski może wysłuchać – gdy to wskazane – opinii Prepozyta i pozostałych członków Kapituły Bractwa.
Rektor Bractwa bierze udział w Zebraniu Ogólnym Bractwa i zebraniach Kapituły Bractwa z głosem jedynie doradczym.
Na skutek poważnych przyczyn i z zastosowaniem przewidzianej przez prawo kanoniczne procedury, może on zostać przez Biskupa Opolskiego usunięty przed upływem kadencji. 
§ 27
Zadaniem Rektora Bractwa jest utrzymywanie łączności między strukturami Bractwa a Biskupem Opolskim, moderowanie formacji członków Bractwa, szerzenie idei Bractwa na terenie diecezji opolskiej oraz czuwanie, by działalność Bractwa była zgodna z nauką i dyscypliną Kościoła katolickiego.

IV. Członkowie Bractwa

§ 28
Członkiem Bractwa może zostać mężczyzna, katolik, który ukończył 18 rok życia i pragnie prowadzić życie prawdziwie katolickie oraz dobrowolnie włącza się w zadania apostolskie Kościoła.
§ 29
Do Bractwa Świętego Józefa mogą wstępować duchowni, osoby konsekrowane i wierni świeccy.
§ 30
Ubieganie się o przyjęcie do Bractwa polega na wypełnieniu przez zgłaszającego się deklaracji kandydata, w której podaje on swoje personalia (imię i nazwisko, datę urodzenia, dokładny adres zamieszkania), i przesłanie jej na adres Bractwa.
§ 31
Deklarację kandydata potwierdza podpisem proboszcz własny kandydata, zaświadczając w ten sposób o jego zdatności do bycia członkiem Bractwa.
§ 32
O przyjęciu w poczet członków Bractwa decyduje Kapituła. Kandydat zostaje powiadomiony pisemnie o decyzji Kapituły i terminie przyjęcia do Bractwa. 
§ 33
Czas pomiędzy decyzją Kapituły a dniem przyjęcia w poczet Bractwa jest czasem kandydatury.
§ 34
Kandydat do Bractwa:
1. powinien poznać niniejszy Statut i wdrożyć się w obowiązki członków Bractwa, 
2. ma prawo uczestniczyć w spotkaniach formacyjnych oraz w zebraniach i działalności Bractwa,
3. na zebraniach Bractwa posiada tylko głos doradczy,
4. nie może wybierać i być wybieranym do władz Bractwa. 
§ 35
Uroczyste przyjęcie do Bractwa odbywa się raz w roku, podczas dorocznej pielgrzymki do Jemielnicy, poprzez publiczne odmówienie Aktu poświęcenia się św. Józefowi oraz przyjęcie legitymacji członkowskiej. W przypadku niemożności udziału kandydata w pielgrzymce, jego przyjęcie – przy zachowaniu tej samej formy – następuje w innym terminie w parafii kandydata wobec miejscowego proboszcza.
§ 36
Każdy nowo przyjęty członek Bractwa zostaje wpisany do Księgi Bractwa przechowywanej w siedzibie Bractwa w Jemielnicy.
§ 37
Przynależność do Bractwa ustaje na skutek:
1. dobrowolnego wystąpienia z Bractwa,
2. usunięcia, czyli wydalenia, na skutek uporczywego trwania w gorszącej postawie moralnej; decyzję o usunięciu podejmuje Kapituła na wniosek Rektora Bractwa,
3. rozwiązania Bractwa.

V. Majątek Bractwa

§ 38
Środki na realizację celów Bractwa pochodzą wyłącznie ze składek członkowskich.
§ 39
Szczegóły dysponowania finansami określi regulamin zatwierdzony przez Biskupa Opolskiego.

VI. Postanowienia końcowe

§ 40
Wszelkie zmiany w niniejszym Statucie mogą być dokonywane przez Biskupa Opolskiego z własnej inicjatywy lub na wniosek Zebrania Ogólnego, przyjęty większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa.
§ 41
Wnioski o zmiany w Statucie może składać każdy członek Bractwa.
§ 42
Bractwo może zostać rozwiązane decyzją Biskupa Opolskiego albo z jego inicjatywy dla poważnych przyczyn, albo na prośbę nadzwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego, przyjętą większością 2/3 głosów, przy obecności przynajmniej połowy członków Bractwa.
Przed podjęciem jednak decyzji o rozwiązaniu Bractwa Biskup Opolski wysłucha opinii Prepozyta i pozostałych członków Kapituły. 
Majątek Bractwa zostaje w takim przypadku przeznaczony zgodnie z normami prawa powszechnego (kan. 123 KPK).
 
Statut wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Jemielnica, 21 października 2012 r. 
 
 
Załączniki:
Pobierz plik (deklaracja_bractwo.pdf)deklaracja_bractwo.pdf[ ]22 kBPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.