Z końcem września zakończyły się prace remontowo-konserwatorskie w Kaplic św. Jana Nepomucena w Katedrze Opolskiej. Prace zostały przeprowadzone w ramach wspólnego projektu realizowanego przez parafie katedralne diecezji ostrawsko-opawskiej i diecezji opolskiej pn. Rozwój współpracy transgranicznej przy odnowie katedry w Ostrawie i w Opolu realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej RCZ-RP 2007-2013.  Budżet projektu po stronie polskiej to 227 000 zł, z czego wkład własny to 15% (tj. 34 000 zł) wartości budżetu. Środki na pokrycie wkładu własnego zabezpieczyła Diecezja Opolska.

Po stronie czeskiej projekt zakładał całkowitą restaurację wnętrza kościoła katedralnego w Ostrawie wraz z elementami jego wyposażenia.
Program prac konserwatorskich w Kaplicy św. Jana Nepomucena w Katedrze Opolskiej zakładał rewitalizację wnętrza wraz z konserwacją elementów ruchomych kaplicy (obrazy, witraż, konfesjonał). Prace konserwatorskie przyniosły jednak odkrycie, które zmieniło pierwotną koncepcję remontu kaplicy. W trakcie prac odkryto tzw. cegłę palcówkę o wątku romańskim, która została odrestaurowana.  Zrekonstruowano również dolne fragmenty ścian północnej i południowej, przez usunięcie cegieł współczesnych, a wprowadzenie w ich miejsce cegieł naśladujących pod względem wymiaru, koloru i faktury powierzchnię cegły średniowiecznej.
Późniejsze zwieńczenia ścian i sklepienia kaplicy pozostawiono w tynku, by uwidocznić zasięg górnej krawędzi ścian romańskich oraz procesy związane z przebudową i podniesieniem sklepienia. Na ścianie zachodniej został uwidoczniony fragment gotyckiej łaty tynkowej z nasiekami.    

Kolejną niespodzianką okazało się zdjęcie posadzki w przyziemiu kaplicy. Odkryto ceglany oktogon. Prace badawcze pozwoliły stwierdzić, że jego forma została wykonana w przemyślany sposób. Ujawniono, że w zasypie oktogonalnym znajdują się średniowieczne cegły palcówki pochodzące jeszcze prawdopodobnie z romańskiej lub późniejszej gotyckiej budowli.
Jednym z elementów prac remontowych w kaplicy było również przeniesienie gotyckiej chrzcielnicy (umieszczonej tam w latach 60-tych XX w.) pod ołtarz św. Trójcy w nawie północnej.
Wykonane odkrywki i badania nie pozwoliły na jednoznaczne określenie funkcji obiektu usadowionego w posadzce. Hipotetycznie funkcję oktogonu można określić, jako: otwartą chrzcielnicę, studnię czy grobowiec. Kierując się etyką konserwatorską i ostrożnością w zachowaniu historycznych reliktów na tym etapie badania zakończono. By udokumentować istniejącą „tajemniczą bryłę” na zrekonstruowanej posadzce zaznaczono zarys istniejącego pod nią oktogonu.
Przeprowadzone prace konserwatorskie odsłaniające romańskie ściany oraz odkrycie pod posadzką oktogonu niewątpliwie potwierdzają istnienie romańskiej kaplicy w Opolskiej Katedrze o wielkiej wartości historycznej i estetycznej.
Odrestaurowana kaplica dedykowana św. Janowi Nepomucenowi – męczennikowi i patronowi dobrej spowiedzi, którego kult znany jest na pograniczu czesko-polskim.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz ze środków budżetu państwa.
PRZEKRACZAMY GRANICEPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.