PROJEKT TURYSTYKA SAKRALNA
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Przekraczamy granice
Program INTERREG V- A Česká republika – Polsko.
W ramach funduszów mikroprojektu Euroregionu Silesia
Numer rejestracyjny projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_013/0000227
Termin realizacji: 1.9.2016 – 1.9.2017
Partner prowadzący: Biskupství ostravsko-opavské
Partner projektu: Diecezja Opolska

Celem projektu jest usytuowanie produktu „Turystyki Sakralnej“ na rynku ruchu turystcznego po polskiej i czeskiej stronie Euroregionu Silesia i Praděd. W chwili obecnej produkt pod taką nazwą nie jest zarejestrowany. Projekt jest realizowany przez Diecezję Ostrawsko-Opawska w partnerstwie z Diecezją Opolską.

Działanie nr. 1: Stworzenie Strategii Turystyki Sakralnej (dalej STS)

Cel projektu ma być osiągnięty poprzez przygotowanie strategicznego dokumentu pn.: „Strategia Turystyki Sakralnej” (część analityczna, propozycyjna i implementacyjna) dalej STS, który będzie kamieniem węgielnym działalności Kościoła rzymskokatolickiego w obrębie ruchu turystycznego. STS będzie środkiem do stopniowego udostępniania zabytków sakralnych dla turystów. Etapem przygotowania STS będą spotkania z przedstawicielami dekanatów i parafii obydwu partnerów oraz spotkania z podmiotami ruchu turystycznego, które mają wpływ na rozwój turystyki w danym regionie. Wyniki spotkań zostaną zawarte w STS. Strategia będzie identyfikować problemy związane z realizacją zadań Turystyki Sakralnej (TS). Dokument będzie zawierać będzie informacje w zakresie: ciekawostki sakralne, miejsca pielgrzymkowe, trasy pielgrzymkowe
i zakwaterowanie. W ramach dokumentu zostanie zaproponowane zabezpieczenie obiektów sakralnych przeciwko kradzieży, zaplecze personalne potrzebne do udostępnienia obiektów oraz zaproponowana zostanie działalność marketingowa potrzebna do wprowadzenia nowego produktu „Turystyka Sakralna” na rynek ruchu turystycznego. Kolejnym celem projektu jest znalezienie sposobu włączenia się w dziedzinę ruchu turystycznego w zakresie wyznaczonym obydwoma Euroregionami, podniesienie stopnia odpowiedzialności za obiekty sakralne oraz wykorzystanie ich ruchu turystycznego. Następnym celem jest zwiększenie świadomości o zabytkach sakralnych znajdujących się po czeskiej i polskiej stronie Euroregionu Silesia i Praděd. Cel ten ma być osiągnięty poprzez promocję TS na targach turystycznych na obszarze obu Euroregionów oraz na całym obszarze RC i RP. STS zostanie przetłumaczona na język polski.

Działalność nr. 2: Promocja produktu Turystyki Sakralnej

Pordukt Turystyki Sakralnej będzie prezentowany na targach w Ostrawie, Brnie i we Wroclawiu. W każdym z wydarzeń weźmie udział przynajmniej jeden przedstawiciel ze strony każdego partnera projektu. W celu promocji i na podstawie wyników STS zostanie przygotowana broszura o zbytkach, która bedzie prezentować poszczególnym grupom docelowym zabytki sakralne na danym obszarze.
W celu podniesienia jakości świadczonych usług w dziedzinie ruchu turystycznego zostaną zatrudnione przez wnioskodawcę 2 osoby, które ukończą kurs: „Przewodnik ruchu turystycznego“. Z usług przewodnika będzie mógł korzystać także partner polski.
Częścią składową promocji TS będzie zakup wyposażenia przeznaczonego do wykorzystania podczas targów turystycznych. Zostanie zakupiony namiot oraz sprzęt techniczny, które stworzą zaplecze do organizowania imprez turystycznych.
Innym ważnym zadaniem projektu jest także stworzenie nowej edukacyjnej gry planszowej o nazwie „Pielgrzym“. Gra będzie sposobem komunikowania sie z potencjalnym turystą (dzieci, młodzież, dorośli). Gra będzie również rozwijać wiedzę na temat zabytków sakralnych oraz poprawiać relacje międzyludzkie.


 

Załączniki:
Pobierz plik (Brořura_Duchovni_dominanty_POLSKY_web.pdf)Broszura[ ]9166 kB
Pobierz plik (Strategia Turystyki Skaralnej PL DO_24 11 2017 wersja końcowa.pdf)Strategia Turystyki Sakralnej.pdf[ ]1542 kBPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.