Wprowadzenie

Przyjęcie sakramentu bierzmowania, który należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu, gdy poprzez bierzmowanie ochrzczeni „jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególna moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej” (KKK 1285). Dlatego każdy ochrzczony jeszcze nie bierzmowany może i powinien otrzymać sakrament bierzmowania (por. kan. 889, § 1 KPK). Ponieważ zdarzają się zaniedbania tego obowiązku, dlatego niniejszym rozporządzeniem określam zasady, jakimi należy się kierować przy udzielaniu sakramentu bierzmowania w sytuacjach nadzwyczajnych.

§1

Należy uznać, że kandydat do bierzmowania znajduje się w sytuacji nadzwyczajnej w następujących okolicznościach: 
  1. bezpośrednie przygotowanie do małżeństwa („Katolicy, którzy nie przyjęli jeszcze sakramentu bierzmowania, powinni go przyjąć przed zawarciem małżeństwa, gdy to jest możliwe bez poważnej niedogodności” – kan. 1065 § 1 KPK);
  2. zamiar uregulowania związku niesakramentalnego; jeżeli kandydat do bierzmowania żyje w związku niesakramentalnym, powinien najpierw zawrzeć małżeństwo, a następnie – w możliwie najbliższym terminie – przyjąć sakrament bierzmowania;
  3. wola przyjęcia sakramentu bierzmowania przez osobę dorosłą (po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej), która zaniedbała wcześniejsze przygotowanie do bierzmowania.

§2

Odpowiedzialnym za kierowanie procesem przygotowania do bierzmowania jest proboszcz parafii kandydata lub prezbiter delegowany przez niego. Pomaga on kandydatowi w wyborze formy przygotowania oraz sam kieruje formacją lub w niej towarzyszy.

§3

Kandydat do bierzmowania w sytuacji nadzwyczajnej zobowiązany jest do wzięcia udziału w 10 spotkaniach formacyjnych, które tematyką nawiązują do diecezjalnego programu przygotowania do bierzmowania kandydatów w wieku gimnazjalnym. Kandydat powinien także uczestniczyć w sakramentalnym życiu Kościoła oraz dawać świadectwo wiary w chrześcijańskiej posłudze miłości.

§4

Spotkania formacyjne odbywają się w następujących formach:
  1. cykl 10 spotkań grupowych organizowanych 2 razy w roku (wiosną i jesienią) we wskazanych centrach katechumenatu;
  2. cykl 10 spotkań grupowych lub indywidualnych organizowany przez duszpasterzy w parafii kandydata/kandydatów
  3. cykl 2 spotkań weekendowych (od piątku do niedzieli) we wskazanych diecezjalnych domach formacyjnych (forma dodatkowa, uzależniona od potrzeb duszpasterskich).
Terminy spotkań organizowanych według pkt. 1. i 3. tego paragrafu będą podawane wiernym całej diecezji dwa razy w roku komunikatem Wikariusza Biskupiego ds. Dyscypliny Sakramentów.

§5

Przed rozpoczęciem przygotowania kandydat do bierzmowania przedstawia własnemu proboszczowi świadectwo chrztu św., zaś po przygotowaniu – jeśli odbywało się poza parafią – zaświadczenie o udziale w spotkaniach formacyjnych poza parafią (pkt 4, a i c). Otrzymuje wówczas dokument zaopatrzony w pieczęć parafialną i podpis proboszcza, w którym potwierdza się udział kandydata w jednej z w.w. form przygotowania oraz zaświadcza o jego chrześcijańskiej postawie (udziale w życiu sakramentalnym i chrześcijańskiej posłudze miłości). W dokumencie tym proboszcz wskazuje wyraźnie parafię chrztu św. z dokładnym adresem.

§6

Sakrament bierzmowania dla kandydatów w sytuacjach nadzwyczajnych jest udzielany w katedrze opolskiej w następujących terminach: III niedziela adwentu, III niedziela Wielkiego Postu oraz niedziela Zesłania Ducha Świętego. Sakrament jest sprawowany podczas Mszy św. o godz. 16.00. Kandydat i świadek winni przybyć do katedry odpowiednio wcześniej przed rozpoczęciem Mszy św. Kapłan odpowiedzialny za liturgię spotka się z uczestnikami, sporządzi listę kandydatów do bierzmowania i odbierze od nich dokumenty upoważniające do przyjęcia sakramentu. 

§7

Po bierzmowaniu proboszcz parafii katedralnej dokonuje zapisu w księdze bierzmowanych oraz powiadamia zarówno proboszcza parafii chrztu kandydata jak i proboszcza, który wystawił dokument upoważniający do przyjęcia bierzmowania w katedrze. Proboszcz parafii chrztu odnotowuje fakt bierzmowania na marginesie księgi ochrzczonych, zaś proboszcz parafii zamieszkania w księdze bierzmowanych, z adnotacją o udzieleniu bierzmowania w katedrze opolskiej.

§8

Postanowienia niniejszej Instrukcji wchodzą w życie 25 listopada 2012 r., w Uroczystość Chrystusa Króla. 
 
† Andrzej Czaja
biskup opolskiPliki cookie pomagają nam udostępniać nasze usługi. Korzystając z serwisu, zgadzasz się na użycie plików cookie.