Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Z nadzieją zmartwychwstania informujemy, że w środę 24 maja 2023 r. w 72. roku życia i w 41. roku życia zakonnego zmarł br. Eugeniusz Slotosz OFM, pracujący wiele lat w Borkach Wielkich.

***

Br. Eugeniusz urodził się 17 grudnia 1951 r. w Rudach Śląskich, jako syn Marty i Pawła Slotosz. Swoją wiarę rozwijał uczęszczając na katechezę w rodzinnej parafii Ścięcia św. Jana Chrzciciela w Rudzie Śląskiej - Goduli. Tam też przyjął sakramenty inicjacji chrześcijańskiej. Po ukończeniu szkoły podstawowej w Rudzie Śląskiej, podjął pracę w gospodarstwie rolnym realizując swoje młodzieńcze zainteresowania rolnictwem. Oprócz pracy u różnych gospodarzy, przez pewien czas pracował w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej i Kopalni Węgla Kamiennego Szombierki w Bytomiu. Jednak, jak sam zaznaczył, praca w przemyśle nie dawała mu satysfakcji, dlatego powrócił znów do rolnictwa. Praca u rolników w okolicy Sanktuarium w Górze Świętej Anny zaowocował chęcią wstąpienia do Zakonu Braci Mniejszych. Dnia 11 lutego 1982 r. rozpoczął roczny nowicjat w Borkach Wielkich, który ukończył 10 lutego 1983 r. składając pierwszą profesję zakonną. Po pierwszych ślubach pozostał w Borkach Wielkich i zajął się prowadzeniem klasztornego gospodarstwa rolnego. W dniu 27 lipca 1989 r. w Bazylice św. Anny w Górze Świętej Anny złożył śluby wieczyste. W latach 1991-1997 przebywał w Sanktuarium w Górze Świętej Anny, gdzie pełnił funkcję gospodarza. W roku 1997 powrócił do klasztoru w Borkach Wielkich, gdzie przez wiele kolejnych lat zajmował się gospodarstwem przyklasztornym. Wraz z postępującym wiekiem trudno mu było jednak wykonywać pracę fizyczną, dlatego też przed kilku laty został zwolniony z odpowiedzialności za gospodarstwo przyklasztorne. Br. Eugeniusz odznaczał się pracowitością i umiłowaniem pracy rolniczej. Był człowiekiem prostym i pogodnym, ale także bardzo pobożnym. W ostatnich latach przez doświadczane choroby wiele cierpiał, ale znosił to z cierpliwością. Na kilka dni przed śmiercią trafił do szpitala w Oleśnie, gdzie zmarł w godzinach porannych 24 maja 2023 r.

***

Uroczystości żałobne:

 • Msza św. pogrzebowa zostanie odprawiona w poniedziałek 29 maja o godz. 12.00 w Borkach Wielkich.

***

Polecajmy śp. br. Eugeniusz Bożemu Miłosierdziu:

Wieczny odpoczynek…

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.