Offcanvas Section

W dniu 21 stycznia 2019 r. odszedł do wieczności śp. ks. Szczepan Wardenga, emerytowany proboszcz parafii Św. Ap. Piotra i Pawła w Grzędzinie.
Eksportacja odbędzie się w środę 23 stycznia 2019 r. o godz. 16.30 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grzędzinie. Pogrzeb – w czwartek, 24.01.2019 r. o godz. 11.00 w kościele pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grzędzinie.

Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Szczepan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Śp. ks. Szczepan Wardenga urodził się 24 października 1950 roku w Bytomiu-Bobrku. Świecenia kapłańskie przyjął 19 maja 1975 roku w Bytomiu z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem parafii Trójcy Świętej w Bogacicy (1975–1977), a następnie w parafii Matki Bożej Bolesnej w Kłodnicy (1977–1982), w parafii Św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich (1982–1983) i wikariuszem ekonomem w parafii Św. Michała Archanioła w Szybowicach (1983–1984). W styczniu 1984 roku został proboszczem parafii Św. Apostołów Piotra i Pawła w Grzędzinie, w której pracował do sierpnia 2017 roku, kiedy to ze względów zdrowotnych przeszedł na emeryturę. W latach 1996–2002 pełnił urząd dziekana dekanatu Łany. W 2002 roku abp Alfons Nossol nadał mu tytuł dziekana honorowego. Jako kapłan emeryt początkowo zamieszkał w Domu Księży Emerytów w Opolu, a następnie w Modzurowie służąc pomocą duszpasterską w okolicznych parafiach. Zmarł 21 stycznia 2019 roku.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się