Offcanvas Section

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) w Warszawie ogłosił termin planowanego naboru wniosków na prace termomodernizacyjne oraz wykorzystanie odnawialnych źródeł energii (OZE) w budownictwie użyteczności publicznej (kościoły i obiekty im towarzyszące, plebanie).

Planowany naboru wniosków będzie trwał od 15.04.2019 r. – 15.05.2019 r. Poziom dofinansowania będzie wynosił 85 % kosztów kwalifikowalny przy pracach termomodernizacyjnych, a w przypadku połączenia termomodernizacji z użyciem OZE 95 % kosztów kwalifikowalnych inwestycji.

Prawdopodobnie będzie możliwość złożenia wniosku zbiorowego (tzw. partnerskiego) celem pozyskania dotacji. W przypadku wielu parafii zwiększa to szanse na otrzymanie dotacji, ponieważ ocenie podlegać będzie planowane ograniczenie emisji CO2 przez podmiot zbiorowy (w tym wypadku grupę parafii) a nie przez każdą parafię samodzielnie.

Diecezja Opolska jest gotowa na przygotowanie wniosku zbiorowego dla parafii, które planują lub chciałyby przeprowadzić prace termomodernizacyjne w obiektach, które pełnią funkcję budynków użyteczności publicznej w parafii.

W celu zakwalifikowania parafii do diecezjalnego wniosku należy uzupełnić ankietę termomodernizacyjną z określeniem zakresu inwestycji w parafii. Uwzględniając potrzebę zaoszczędzenia na kosztach: centralnego ogrzewania, kosztów energii elektrycznej oraz kosztów ciepłej wody użytkowej, łącznie min. 25% (co jest podstawowym wymogiem warunków złożenia wniosku), parafia powinna zdecydować się na wymianę źródła ciepła (węglowego pieca), wykonanie ustalonych prac termomodernizacyjnych oraz ewentualnego zastosowania OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, np. paneli fotowoltaicznych.

Parafie zainteresowane przystąpieniem do wspólnego wniosku powinny złożyć wypełnioną ankietę termomodernizacyjną i złożyć ją w jak najszybszym terminie do dnia 6 marca w kurii diecezjalnej w Opolu w Wydziale Finansowo-Gospodarczym, III p. p. nr 34 lub parter p. nr 4 (księgowość). W sprawach wątpliwych można kontaktować się pod nr tel. 77 44 32 147 z p. Agnieszka Węsiora.

 

Attachments:
Download this file (Ankieta termomodernizacyjna.xlsx)Ankieta termomodernizacyjna.xlsx[ ]12 kB

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.
Polityka prywatności Zgadzam się