Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kara, dnia 17 kwietnia 2014, Wielki Czwartek

Jacques Danka LONGA 
Biskup Kary
BP 45 Kara –TOGO
Nr0149/14/EK

 

Jego Ekscelencja biskup Andrzej Czaja,
Wczoraj rano (tj. 16 kwietnia) zostałem poinformowany przez pochodzącego z waszej diecezji ks. Zygmunta Piontka o śmierci ks. Jana Chodury, który był moim pierwszym proboszczem i wprowadził mnie w sztukę pasterzowania w czasie moich trzech pierwszych lat kapłaństwa. Było to w parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Kétao w latach 1992-1995.
Diecezja Kara zachowuje w pamięci fakt, że ks Jan był wikariuszem generalnym pierwszego ordynariusza Kary ks. bpa Ernesta ASSIH.
Ks. Jana Chodurę wspominamy jako pasterza całkowicie oddanego Bogu i ludziom, który nie oszczędzał nic (zdrowia, sił, pieniędzy, czasu ani dóbr materialnych) dla chwały Boga i dla zbawienia ludzi.
Jesteśmy zjednoczeni z Wami w modlitwie do Boga o pokój Jego duszy, zwłaszcza we wtorek 22 kwietnia, w dniu i o godzinie Jego pogrzebu. Od tej chwili modlę się o pokój Jego duszy.
W najbliższym czasie odprawione zostaną msze św. w Jego intencji we wszystkich parafiach naszej diecezji.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie, a światłość wiekuista niechaj mu świeci. Niech odpoczywa w pokoju wiecznym. AMEN.
W Jezusie przez Maryję w duchu Kościoła: POKÓJ i RADOŚĆ.

 

+ Jacques Danka LONGA

Biskup Kary

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.