Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kaplica wieczystej adoracji w Opolu


kaplica adoracji 2023 mW budynku plebanii przy parafii Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha w Opolu znajduje się kaplica Wieczystej Adoracji. Modlitwa w kaplicy trwa dwadzieścia cztery godziny na dobę przez siedem dni w tygodniu.

Szczegółowe informacje można znależć na stronie parafii. 

 

  


KURS PRZYGOTOWAWCZY DLA NADZWYCZAJNYCH SZAFARZY KOMUNII ŚWIĘTEJ 

W następujące soboty: 4 XI, 18 XI, 25 XI i 2 XII 2023 r. w Diecezjalnym Ośrodku Formacyjnym w Opolu (ul. Kard. B. Kominka 1a) odbędzie kurs dla kandydatów na nadzwyczajnych szafarzy Komunii świętej (rozpoczęcie o 9.45, zakończenie ok. 14.30, w programie Msza św. i wykłady). W niedzielę 10 XII o godz. 14.00 podczas Mszy św. w kościele seminaryjno-akademickim (ul. Drzymały 1a) sprawowanej pod przewodnictwem Biskupa nastąpi uroczyste upoważnienie do pełnienia tej posługi.
Parafie, zgodnie ze zwyczajem, pokrywają opłaty za materiały szkoleniowe i zwracają kandydatom koszty podróży. Na pierwsze spotkanie (tj. 4 XI) należy przywieźć pismo polecające od proboszcza/administratora lub przełożonego zakonu lub zgromadzenia. Formularz pisma dostępny jest dla księży po zalogowaniu na stronie internetowej diecezji opolskiej (w zakładce: Liturgia/dokumenty „Prośba o dopuszczenie do posługi nadzwyczajnego szafarza Komunii Świętej.pdf”).
Zgodnie z zarządzeniem Episkopatu Polski (9 marca 2006 r.) przyjętymi do posługi nadzwyczajnych szafarzy mogą być: mężczyźni, siostry zakonne i niewiasty życia konsekrowanego w wieku od 25 do 65 lat. Ich ustanowienie musi poprzedzić odpowiedni kurs przygotowawczy. Kandydaci powinni się odznaczać zaangażowaniem w życie Kościoła, wzorowym życiem moralnym oraz poważaniem wśród duchowieństwa i wiernych.
Pierwszy Synod diecezji opolskiej zobowiązuje duszpasterzy, aby w każdej parafii zostali ustanowieni nadzwyczajni szafarze Komunii świętej, którzy będą pomagali w rozdawaniu Jej w czasie Eucharystii oraz w każdą niedzielę i święto będą zanosili Komunię świętą chorym (statut 42). Przypomnienie dotyczy zwłaszcza duszpasterzy tych parafii, w których szafarze jeszcze nie posługują albo ich liczba jest niewystarczająca.
Zgłoszenia na kurs (z podaniem jedynie imion i nazwisk oraz parafii lub nazwy zgromadzenia) przyjmujemy w wydziale duszpasterskim (mailowo: wd@diecezja.opole.pl lub telefonicznie 77 44 32 130) do 31 października.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.