Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

 

📣 Puk-Puk! Halo! Tu Radio Doxa. Czy dobrze nas słychać w Waszych radioodbiornikach?

🎶 Emitujemy dla Was nasz program na czterech częstotliwościach z czterech różnych lokalizacji. A od grudnia 2022 roku możemy pochwalić się modernizacją i wzmocnieniem naszego systemu nadawczego poprzez wymianę nadajnika do nadawania sygnału radiowego płynącego na całą diecezję opolską z komina Elektrowni Opole.

Ze względu na usterki powstające z powodu trudnych warunków meteorologicznych, postępujące z czasem zużywanie się elementów technicznych systemu nadawczego Radia Doxa oraz rejestrowane przeciążenie nadajnika, które skutkować mogło w bliskiej przyszłości uszkodzeniem całego bloku mocy, pojawiła się pilna potrzeba remontu systemu antenowego Radia Doxa w lokalizacji komin Elektrowni Opole (współrzędne geograficzne: 50°45’4,36″N, 17°52’57,43″E).

W odpowiedzi na tę potrzebę Diecezja Opolska, jako organ założycielski dla Radia Doxa, zrealizowała sfinansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 zadanie pn.: „Bliżej ludzi. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i rozwój infrastruktury Radia Doxa – rozgłośni Diecezji Opolskiej”. Zadanie zrealizowane zostało poprzez dokonanie modernizacji systemu nadawczego Radia Doxa na kominie Elektrowni Opole i wymianę nadajnika. Działanie zostało wsparte przez czynności mające na celu promocję i upowszechnianie informacji dotyczących finansowania przez NIW zadania „Bliżej ludzi. Wzmocnienie potencjału instytucjonalnego i rozwój infrastruktury Radia Doxa – rozgłośni Diecezji Opolskiej”.

 

Od sierpnia 2019 r., rozpoczęto IV etap Modernizacji Pomieszczeń Muzeum Diecezjalnego w Opolu.

W ramach modernizacji przebudowana zostanie Aula na trzecim piętrze gmachu. Pierwszy etap prac będzie obejmował prace instalacyjne. Dokończone zostaną prace związane wymianą instalacji elektrycznej i zamontowane zostanie nowe oświetlenie. Kolejno wykonywane będą  prace murarsko-tynkarskie oraz malowanie ścian i sufitów.  Zgodnie z projektem zostanie zakupiona i wymieniona wykładzina podłogowa, a także wykonane oraz zamontowane dębowe schody. W ostatnim etapie zadania zostaną zakupione i zamontowane fotele audytoryjne. Realizacja zadania umożliwi zakończeni prac w Auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu i  pozwoli powrócić do działalności edukacyjno-kulturalnej w tym miejscu. 

Projekt: „Turystyka Sakralna II – kroczymy wspólną drogą”
Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Przekraczamy Granice 2014-2020

🎦 FILMY EDUKACYJNE - TURYSTYKA SAKRALNA 
▶️ https://www.diecezja.opole.pl/index.php/filmy-edukacyjne

Projekt: „Turystyka Sakralna II – kroczymy wspólna drogą” ma na celu zacieśnienie współpracy pomiędzy regionami na pograniczu polsko-czeskim poprzez ożywienie ruchu turystycznego na obszarze Śląska i Moraw. Zostaną podjęte działania o charakterze edukacyjno-poznawczym z wykorzystaniem innowacyjnych narzędzi edukacyjnych: produkcja filmów edukacyjnych z emisją na Facebooku, YouTubie, TV i stronach internetowych. Zostanie dodrukowana gra planszowa PIELGRZYM, partnerzy projektu wezmą udział w międzynarodowych targach turystycznych.

Przedsięwzięcie inwestycyjne realizowane w ramach: VI konkursu Programu Priorytetowego „System zielonych inwestycji (GIS – Green Investment Scheme).

Część 1) Zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej” pn. „Termomodernizacja budynku Szkół Diecezjalnych w Nysie przy ul. Św. Piotra 1A” realizowanego w ramach wsparcia finansowego z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.