Offcanvas Section

Aby wesprzeć księży naszej diecezji w staraniach o pozyskanie środków krajowych czy unijnych na cele parafialne od 1 stycznia 2015 r. w Kurii Diecezjalnej rozpocznie działalność Biuro Koordynacji Projektów. Jego zadaniem będzie pomoc w zweryfikowaniu możliwości pozyskania funduszy, określenia potencjalnego źródła finansowania, wskazania dokumentów niezbędnych do przygotowania wniosku oraz możliwości jego opracowania, a w przypadku uzyskania dotacji możliwości jej realizacji i rozliczania. Biuro to będzie się mieściło na III piętrze Kurii, pok. 34, e-mail kontaktowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Tel. 77 454 38 37 wew. 147

Analiza budżetów instytucji kościelnych w tym parafii wskazuje, że – poza nielicznymi wyjątkami – z trudem bilansują się one jeśli chodzi o pokrycie bieżącej działalności, a coraz większym problemem jest wygospodarowanie funduszy na działalność inwestycyjną czy szerzej pojęty rozwój. Konieczne jest zatem poszukiwanie innych, niż dotychczas, możliwości pozyskiwania finansów na działalność infrastrukturalną związaną z remontami i renowacjami naszych kościołów, termomodernizacją, szeroko pojętą ochroną zabytków i dziedzictwa kulturalnego czy działalnością społeczno-gospodarczą, dotyczącą np. wspierania osób starszych. Jedną z takich perspektyw tworzą programy unijne i krajowe.

Środki programowania w Unii Europejskiej planowane są na okresy 7-letnie. Obecna perspektywa finansowa przewidziana jest na lata 2014–2020, i mimo tego, że nowy okres programowania formalnie już się rozpoczął, to najprawdopodobniej o fundusze unijne będzie można ubiegać się najwcześniej w drugim półroczu 2015 r. Niemniej działania przygotowawcze należałoby podjąć szybciej. Wśród programów, z których będziemy mogli skorzystać jest m.in. program Infrastruktura i Środowisko w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii czy inwestycji na ochronę i rozwój dziedzictwa narodowego oraz zasobów kultury, Program Europejska Współpraca Terytorialna pozwalająca realizować projekty zwiększające atrakcyjność kulturową na pograniczu polsko-czeskim. Ważnym źródłem środków będzie dalej Program Rozwoju Obszarów Wiejskich realizowany w ramach Lokalnych Grup Działania w zakresie odnawiania lub poprawy stanu zabytkowych obiektów budowlanych, służących zachowaniu dziedzictwa kulturowego czy Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego. Do pozyskania co roku pozostają także środki na konserwację zabytków w ramach funduszy Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.

Ogólne informacje na temat programów, ogłaszanych konkursów, zakresów dofinansowania będą się ukazywać na stronie www.diecezja.opole.pl po zalogowaniu, w zakładce Biuro Koordynacji Projektów.

Księża, którzy chcieliby otrzymywać bardziej szczegółowe informacje proszeni są o przesłanie aktywnego adresu mailowego na adres mailowy biura.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.