Offcanvas Section

Biskup Opolski, mając na uwadze obecną sytuację związaną z epidemią, podjął decyzję o zmianie formuły tegorocznych konferencji rejonowych. Będą one miały charakter dwuetapowy. W środę 2 września o godz. 13.30 w auli Muzeum Diecezjalnego w Opolu przy ul. Kardynała Kominka 1 odbędzie się Konferencja rejonowa wyłącznie dla Dziekanów. Następnie, w ciągu 30 dni, w terminie dogodnym możliwie wszystkim duszpasterzom, Dziekan zorganizuje i poprowadzi konferencję „rejonową” w dekanacie, do uczestnictwa w której z kolei zobowiązani są wszyscy księża pracujący w duszpasterstwie na terenie dekanatu. Na tejże konferencji Dziekan przekaże informacje z konferencji w Opolu wraz z wydrukowanym Biuletynem «Zgromadzeni na Świętej Wieczerzy». Ze spotkania w dekanacie Ksiądz Dziekan sporządzi szczegółowy protokół i wraz z listą obecności przekaże go do wydziału duszpasterskiego nie później niż 9 października 2020 r. Duszpasterze nieobecni na spotkaniu pisemnie wyjaśnią powód nieobecności i przekażą wyjaśnienie Dziekanowi, który wraz z innymi dokumentami przekaże je do kurii.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.