Offcanvas Section

Studium Proboszczowskie, semestr III – 2020 r.

ZAJĘCIA W GŁĘBINOWIE („Rybak”)

12.10.2020 (Poniedziałek)
g. 9.00 – 10.30 Ks. Wojciech Lippa: Ochrona danych osobowych w zarządzaniu parafią. Zarządzanie cmentarzem parafialnym.
g. 11.30 – 13.00 Ks. Waldemar Musioł: Świeccy u boku proboszcza w parafii.
g. 15.30 – 17.00 Ks. Erwin Mateja: Liturgia w parafii. Aktualności liturgiczne.
g. 17.00 – 18.00 Ks. Piotr Tarlinski: Duszpasterstwo mniejszości narodowych.


13.10.2020 (Wtorek)
g. 9.00 – 13.00 Ks. Jerzy Dzierżanowski: Duszpasterstwo narzeczonych, rodzin i obrony życia.
g. 15.30 – 17.00 Ks. Ginter Żmuda: Troska o doczesne dobra Kościoła. Kwestie finansowe w zarządzaniu parafią.
g. 17.00 – 18.00 Jarosław Musiałek, S. Fabiana: Prawa i obowiązki proboszcza względem instytucji państwowych.

14.10.2020 (Środa)
g. 9.00 – 10.30 Ks. Grzegorz Poźniak: Formacja muzyczna w diecezji i parafii. Troska o organy.
g. 11.30 – 13.00 Dr Beata Balicka-Błagitka: Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.
g. 15.30 – 17.30 Ks. Jerzy Kostorz: Aktualne problemy katechetyczne.

ZAJĘCIA W OPOLU 


28.10.2020 (zajęcia w WMSD w Opolu, ul. Drzymały 1a)
g. 9.45 – 11.15 Ks.Mariusz Sobek: Duszpasterstwo Dzieci Maryi i parafialnych kół Żywego Różańca.
g. 11.30 – 13.00 Ks. Zygfryd Waskin: Duszpasterstwo Liturgicznej Służby Ołtarza.

18.11.2020 (zajęcia w Muzeum Diecezjalnym, Opole, ul. Kard. B. Kominka 1a)
g. 9.45 – 11.15 Ks. Piotr Maniurka: Zabytki w parafii i ich konserwacja
g. 11.30 – 13.00 Ks. Sebastian Krzyżanowski: Archiwum i kronika parafialna

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.