Offcanvas Section

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 4.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 9.10.2020

Rocznik święceń 2019 (2 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

5.10.2019

6.10.2019

7.10.2019

8.10.2019

9.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

Piątek

09.00

ks. Marek Jeziorański

Aspekty pedagogiczne pracy duszpasterza z młodzieżą.

ks. Mateusz Buczma: Kerygmat w praktyce (przygotowanie do sakramentów, przepowiadanie, formacja grup parafialnych).

 

Ks. Adam Koppel: Sakrament bierzmowania w duszpasterstwie i katechezie Kościoła opolskiego i gliwickiego.

P. Przemysław Kaniok

Pedagog Rodziny

Psychologiczny aspekt posługi kapłańskiej adresowanej do rodziców dziecka i wychowujących dziecko.

 

Dzień skupienia:

ks. Krzysztof Dulęba

Dzień skupienia: 

ks. Bp Andrzej Iwanecki

15.30

 ks. Adam Spałek:

(Pani Metodyk):

Warsztaty katechetyczne

P. Katarzyna i Michał Jurkiewicz

Duszpasterstwo Rodzin – z perspektywy wieloletniego doświadczenia

(rozpoczęcie o 16.00)

P. Przemysław Kaniok

Pedagog Rodziny

Psychologiczny aspekt posługi kapłańskiej adresowanej do rodziców dziecka i wychowujących dziecko.

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 11.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 16.10.2020

Rocznik święceń 2017 (4 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

12.10.2019

13.10.2019

14.10.2019

15.10.2019

16.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

Piątek

09.00

ks. Bernard Plucik:

Sakrament chrztu w duszpasterstwie parafialnym.

 

ks. Waldemar Przyklenk:

Aspekty prawne sakramentu chrztu.

P. Ewa Kusz:

Granice intymności w życiu kapłana.

(lub inny temat wpisujący się w zaświadczenie do szkoły)

ks. Rafał Dappa:

Formy przygotowania do małżeństwa sakramentalnego.

(Prewencja przed przemocą seksualną dzieci i młodzieży)

 

Dzień skupienia:

ks. Tomasz Przybyła

Spotkanie z biskupem:

ks. Bp Jan Kopiec

lub

ks. Robert Chudoba

15.30

P. Katarzyna i Michał Jurkiewicz

Duszpasterstwo Rodzin – z perspektywy wieloletniego doświadczenia

(rozpoczęcie o 16.00)

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii. 

 

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

 

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Rudach

data: 18.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 22.10.2020

Rocznik święceń 2006 (15 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

19.10.2019

20.10.2019

21.10.2019

22.10.2019

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek 

09.00

P. dr Ewa Skrabacz:

Kościół i kapłan w przestrzeni publicznej

 

ks. Wojciech Lippa:

Ochrona danych osobowych.

ks. Grzegorz Gura:

Parafia w prawie kanonicznym i prawie polskim.

 

Dzień skupienia:

ks. Hubert Sklorz

15.30

ks. Wojciech Lippa:

Między sztuką a rzeczywistością.

 

ks. Marcin Marsolek

Problematyka uzależnień i terapii ludzi (księży) uzależnionych. Doświadczenia terapeuty i duszpasterza.

 

P. Kornelia Czogalik:

Kultura słowa w służbie Ewangelii.

 

 

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 18.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 22.10.2020

Rocznik święceń 2001 (20 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

19.10.2020

20.10.2020

21.10.2020

22.10.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

P. dr Janusz Cholewiński:

Opieka duchowa nad chorymi u kresu życia i ich rodzinami.

 

 

 

 

ks. Mateusz Potoczny

Ars celebrandi. Aktualności liturgiczne.

ks. Grzegorz Poźniak

ks. Adam Kozak:

Troska o muzykę i muzyków kościelnych we wspólnocie parafialnej.

Dzień skupienia:

ks. Jerzy Niedzielski

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

ks. Paweł Landwójtowicz,

ks. Paweł Dubowik:

Duszpasterstwo narzeczonych.

Kryzysy małżeńskie i rodzinne. Doświadczenie wspólnoty Sychar.

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 25.10 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 29.10.2020

Rocznik święceń 1995 (26 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

26.10.2020

27.10.2020

28.10.2020

29.10.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 

 

 

 

 

Ks. Eugeniusz Ploch:

Formacja osób dorosłych w parafii.

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

Dzień skupienia:

Ks. Henryk Kałuża

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”

ks. Ginter Żmuda:

Podstawy zarządzania. Zagadnienia prawno-ekonomiczne.

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 8.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 12.11.2020

Rocznik święceń 1990 (31 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

9.11.2020

10.11.2020

11.11.2020

12.11.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

 

 

 

Dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

ks. Dariusz Walencik:

Parafia w prawie polskim.

Dzień skupienia:

ks. Marcin Ogiolda

15.30

ks. Grzegorz Kadzioch:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

 

 

 

 

 

 

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

ks. Bp Andrzej Iwanecki

Sakramenty w duszpasterstwie parafialnym. (od g. 15.00)

 

 

Kurs formacji stałej w Głębinowie

data: 15.11 (zjazd wieczorem, do g. 19.00) – 19.11.2020

Rocznik święceń 1985 (36 rok kapłaństwa)

Rok 2020

 

 

16.11.2020

17.11.2020

18.11.2020

19.11.2020

 

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

09.00

ks. Bp Andrzej Czaja:

Wybrane zagadnienia doktrynalne i eklezjologiczne.

 

 

 

ks. Piotr Morciniec:

Dylematy moralne naszych parafian.

 

 

 

 

 

P. Dr Beata Balicka-Błagitka:

Możliwości pozyskiwania funduszy w ramach dotacji unijnych i państwowych.

 

Dzień skupienia:

 

15.30

ks. Tomasz Rehlis:

Prawo kanoniczne w duszpasterstwie parafialnym.

ks. Jerzy Dzierżanowski:

Zasady duszpasterstwa rodzin w świetle świetle posynodalnej adhortacji „Amoris letitia”.

 

 

 

 

 

 

ks. Marek Lis:

Chrześcijańskie(?) treści we współczesnej kinematografii.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.