Offcanvas Section

Jesienne kursy formacyjne dla kapłanów. Wikariusz Biskupi ds. Formacji Stałej Kapłanów Diecezji Opolskiej, ks. Joachim Waloszek, informuje, iż jeśli sytuacja sanitarno-pandemiczna na to pozwoli, jesienią br. odbędą się kursy formacyjne dla kapłanów diecezji gliwickiej i opolskiej oraz zainicjowana zostanie nowa edycja czterosemestralnego Studium Proboszczowskiego. Miejscem spotkań będą tradycyjnie domy formacyjne w Rudach (dla młodszych roczników) i w Głębinowie (dla uczestników Studium Proboszczowskiego i starszych roczników). Kursy w Rudach adresowane będą w tym roku do dwóch roczników święceń (w ten sposób przynajmniej częściowo «odrobimy» zaległości zeszłoroczne). Koszt uczestnictwa w kursie wynosi 800 zł. Suma ta obejmuje zarówno koszt pobytu i wyżywienia w domu formacyjnym jak też koszty honorariów dla prelegentów. Uczestnictwo w kursach formacyjnych jest obowiązkowe. Zwolnieni z uczestnictwa są jedynie księża przebywający poza diecezją (na misjach) i odbywający studia stacjonarne. Jeśli ktoś z ważnych powodów nie może wziąć udziału w kursie, zobowiązany jest przedstawić biskupowi diecezjalnemu pisemne uzasadnienie swojej absencji. Terminarz zaplanowanych spotkań przedstawia się następująco:

 • Rudy, 26.09 – 1.10; rocznik święceń 2020.
 • Rudy, 3.10 – 8.10; roczniki święceń 2017 i 2018.
 • Rudy, 10.10 – 15.10; roczniki święceń 2006 i 2007.
 • Głębinów – Studium Proboszczowskie (księża opolscy) , 10.10 – 14.10; roczniki święceń 2013 i 2014.
 • Głębinów, 17.10 – 21.10; rocznik święceń 2002.
 • Głębinów, 24.10 – 28.10; rocznik święceń 1996.
 • Głębinów, 7.11 – 11.11; rocznik święceń 1991.
 • Głębinów, 14.11 – 18.11; rocznik święceń 1986.

Szczegółowy program kursów podany zostanie w terminie późniejszym.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.