Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Wikariusz Biskupi ds. Formacji Stałej Kapłanów Diecezji Opolskiej, ks. Joachim Waloszek, informuje, że jesienią br. odbędą się kursy formacyjne dla kapłanów diecezji gliwickiej i opolskiej. Miejscem spotkań będą tradycyjnie domy formacyjne w Rudach Raciborskich i w Głębinowie. Kursy będą rozpoczynać się w niedzielny wieczór, a zakończą się w czwartek (dla starszych roczników) lub w piątek (dla młodszych roczników). Uczestnictwo w kursach formacyjnych jest obowiązkowe. Zwolnieni z uczestnictwa są jedynie księża przebywający poza diecezją (na misjach) i odbywający studia stacjonarne. Jeśli ktoś z ważnych powodów nie może wziąć udziału w kursie, zobowiązany jest przedstawić biskupowi diecezjalnemu pisemne uzasadnienie swojej absencji.

Terminarz zaplanowanych spotkań przedstawia się następująco:
(1) Rudy, 25-30.09. - rocznik święceń 2021;
(2) Rudy, 2-7.10. - rocznik święceń 2019;
(3) Rudy, 16-20.10. - rocznik święceń 2008;
(4) Głębinów, 09-13.10. - rocznik święceń 2003;
(5) Głębinów, 16-20.10. - rocznik święceń 1997;
(6) Głębinów, 23-27.10. - rocznik święceń 1992;
(7) Głębinów, 06-10.11. - rocznik święceń 1987.

Szczegółowy program kursów oraz kwestie organizacyjne w zakładce FORMACJA

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.