Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

w sprawie rozwijania bibliotek parafialnych i czytelnictwa

Umiłowani w Chrystusie Panu, drogie Siostry i drodzy Bracia!
Kochani Diecezjanie!

Rozpoczęliśmy kolejny w naszym życiu okres Adwentu, czyli czasu radosnego oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa. Przygotowanie to ma podwójny wymiar, odnosi się zarówno do zbliżających się świąt Bożego Narodzenia, jak też posiada wymiar eschatologiczny, gdyż przypomina nam o powtórnym przyjściu Chrystusa na końcu czasów. Jak co roku szczególnym przewodnikiem, przypominającym o potrzebie adwentowego przygotowania na przyjście Pana, jest św. Jan Chrzciciel, który mówił o sobie „Jam głos wołającego na pustyni: prostujcie drogę Pańską” (J 1,23). Głos ten co roku przypomina liturgia Kościoła, zachęcając do różnych form owocnego przeżywania Adwentu.
 Podstawową formą dobrego przeżywania Adwentu jest bardziej gorliwa modlitwa codzienna, uczestnictwo we Mszach św. roratnich, przystąpienie do sakramentu pokuty, spełnianie uczynków miłości chrześcijańskiej, zwłaszcza przez pomoc ludziom potrzebującym, odwiedziny osób chorych, cierpiących i samotnych, powstrzymanie się od jakiejś formy rozrywki czy nadmiernego oglądania telewizji, dobre wypełnianie swoich codziennych obowiązków zawodowych i domowych, a także wiele innych sposobów, przez które człowiek wyzwala się z różnych form egoizmu i staje się bliższy swoim bliźnim i bardziej kocha Boga.
W tym roku pragnę wskazać na jeszcze jedną, szczególną formę przeżywania Adwentu, jaką może być czytanie dobrej książki o budującej treści. Chrześcijaństwo wie, że dzieje Słowa, które stało się ciałem, zostały spisane pod natchnieniem Ducha Świętego w księdze Pisma Świętego. Jezus Chrystus, odwieczne Słowo Boga, jest obecny w Kościele w Eucharystii, w osobie kapłana, w zgromadzeniu liturgicznym oraz w głoszonym słowie Bożym, zapisanym w księdze Pisma Świętego. Księga ta jest skarbcem Bożej mądrości, jest słowem samego Boga i dzięki niej Chrystus żyje i działa w Kościele oraz przekazuje nam w każdej Mszy św. to, co Bóg tu i teraz pragnie nam powiedzieć. Św. Jan Ewangelista w zakończeniu księgi Ewangelii zaznaczył, że gdyby opisać szczegółowo rzeczy, których Jezus dokonał, cały świat nie pomieściłby ksiąg, które należałoby napisać. To, co napisano jest świadectwem, a świadectwo to jest prawdziwe (por. J 21,24-25).
W tradycji Kościoła z księgą w ręku przedstawiane są postacie wielu świętych, zwłaszcza Ewangelistów i Ojców Kościoła. Przypomina to o ich mądrości, której źródłem jest sam Bóg. Księga zatem może być źródłem autentycznej mądrości, która wypływa od Boga, ponieważ zawiera wiele pouczających wskazówek o właściwym życiu i szlachetnym postępowaniu. Prawdę tę rozumiano dobrze na naszej śląskiej ziemi, gdzie w wielu rodzinach z szacunkiem przechowywano księgi przedstawiające życie i działalność Jezusa oraz żywoty świętych, które szczególnie w zimowe wieczory dziadkowie czytali swoim wnukom, ukazując im w ten sposób godne naśladowania postawy świętych i ucząc o miłości Boga do człowieka. Dla wielu ludzi dobra książka stała się przyczyną autentycznego i szczerego nawrócenia oraz pobudzała do szlachetnego postępowania. Pochodząca z Wrocławia św. Teresa Benedykta od Krzyża, Edyta Stein, która sama jako profesor uniwersytecki napisała wiele mądrych książek, nawróciła się po przeczytaniu żywotu św. Teresy z Avila. Istnieje też wielu ludzi, którzy z książek o budującej treści czerpią mądrość życiową, przykłady dobrego postępowania, czy konkretne rady w wielu dziedzinach swojego codziennego życia, a zwłaszcza duchowego i moralnego. Angielski filozof i mąż stanu, Francis Bacon, napisał, że książki są okrętami, które przemierzają szerokie morza czasu.
Pomimo, iż w naszych czasach istnieją szerokie możliwości łatwego i taniego dostępu do informacji za pomocą nowoczesnych środków komunikacji takich, jak telefon, Internet, czy telewizja, to dobra książka nadal może być przewodnikiem w życiu, źródłem mądrości oraz zachętą do dobrego postępowania. W związku z tym pragnę zachęcić Was, drodzy Diecezjanie, do właściwego przeżycia tegorocznego adwentu, w czym może pomóc lektura dobrej książki. Dla chrześcijan bardzo ważne jest czytanie „Księgi nad księgami” czyli Pisma św., ale prawda tam zawarta jest obecna również na kartach każdej dobrej książki.
Problematyka bibliotek parafialnych i promocja ruchu czytelniczego była dyskutowana podczas obrad naszego Synodu Diecezjalnego. Pragnę przypomnieć odnośny fragment postanowienia synodalnego, w którym czytamy: „Synod zachęca duszpasterzy do promowania bibliotek parafialnych i do rozwijania ruchu czytelniczego. Centralna Biblioteka Caritas pragnie być parafialnym animatorem kultury poprzez spotkania z dziećmi, organizowanie w okresie Adwentu Niedziel dobrej książki, konkursów, wieczorów poetyckich, wystaw, spotkań z redaktorami i dziennikarzami czasopism. Pomocą służy także Stowarzyszenie Bibliotek św. Karola Boromeusza” (statut 351, podobnie statut 336).
W ramach adwentowego okresu oczekiwania i przygotowania zachęcam do realizacji powyższego postanowienia synodalnego, zwłaszcza do czytania książek o budującej treści. Książki takie można wypożyczyć w wielu bibliotekach parafialnych (Synod zaleca, aby były w każdej parafii, statut 336), albo nabyć w dobrej księgarni. Całe serie książek teologicznych oferuje Redakcja Wydawnictw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Bogate zbiory proponuje nam też Centralna Biblioteka Caritas z siedzibą w Opolu oraz jej oddziały filialne w poszczególnych dekanatach naszej diecezji. Również przy wielu parafiach zorganizowane zostały biblioteki parafialne zawierające wiele ciekawych książek, do czytania których serdecznie zachęcam.
Lektura dobrej książki dla wielu ludzi, zwłaszcza chorych i samotnych, jest pożyteczną i dobrą formą spędzania wolnego czasu, jest towarzyszem przeżywania swojego cierpienia i samotności, niesie pociechę i pozwala duchowo uczestniczyć w bogatym świecie wartości. Dobra książka czytana przez ojca czy matkę małemu dziecku ma również w naszych czasach istotne znaczenie wychowawcze, którego nie jest w stanie zastąpić żaden najlepszy program telewizyjny, czy portal internetowy. Pragnę zachęcić zwłaszcza dzieci i młodzież do czytania książek, dzięki czemu nie tylko mają możliwość ćwiczenia swoich młodych umysłów, ale również czerpania z książek wiedzy, mądrości życiowej oraz pozytywnych wzorów postępowania. Dobra książka może więc stać się pożytecznym prezentem złożonym swoim najbliższym z okazji świąt Bożego Narodzenia.
Dzięki lekturze dobrej książki człowiek może lepiej zrozumieć świat, może głębiej zrozumieć samego siebie i ubogacić swoje życie doświadczeniami innych. Dobra książka otwiera też drogę do drugiego człowieka, zrozumienia jego problemów i daje wskazówki, w jaki sposób można przyjść mu skutecznie z pomocą. Wreszcie gdy ukazuje ona jakiś aspekt prawdy, prowadzi człowieka do Boga, do odkrycia jego tajemnicy, bo „im bardziej dusz ludzka się rozprzestrzenia, tym większy staje się Bóg” (A. Asnyk). Dobra książka jest drogą do „Księgi życia”, albo „drogą do nieba”, jak wskazuje na to nazwa modlitewnika używanego w naszej diecezji od ponad stu lat.
Na zakończenie pragnę wyrazić wdzięczność licznej rzeszy wydawców książek i bibliotekarzy, zwłaszcza zaś dziękuję bibliotekarzom–wolontariuszom za autentyczne apostolstwo dobrych książek. Pragnę też zachęcić wszystkich do czytania książek podczas tegorocznego okresu Adwentu, co może stać się elementem dobrego jego przeżycia oraz wyrazem oczekiwania i przygotowania na przyjście Chrystusa.
Niech „Adwentowa niedziela dobrej książki” przyczyni się do większego zapału czytelniczego w naszych domach i parafiach. Niech w naszych pomieszczeniach parafialnych zostaną zorganizowane czytelnie biblioteczne i katolickich wydawnictw. Niech lektura dobrych książek pogłębia nasze życie kulturalne i religijne.
Na zbliżające się święta Narodzenia Pańskiego i nadchodzący Nowy Rok Pański 2008 życzę Wam wszystkim, ukochani Diecezjanie, wielu łask Bożych i obfitego błogosławieństwa.
Wasz biskup
 † A. Nossol


Opole, 24 listopada 2007 r.

--------------------------------------------------
List powyższy proszę wykorzystać duszpastersko w tegorocznym okresie adwentowym.

 

Tekst do druku
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.