Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

o pomoc dla ofiar wojny w Gruzji, powodzi na Ukrainie i trąby powietrznej na Opolszczyźnie

Tekst do druku

Drodzy Diecezjanie, niedawna powódź na Ukrainie spowodowała cierpienie dziesiątek tysięcy osób, podtopiła ok. 40 tysięcy budynków mieszkalnych, zniszczyła warsztaty pracy, zalała czekające na żniwa pola uprawne.
Z niepokojem śledzimy również eskalację przemocy i utrzymujące się napięcie na terenie Gruzji. W wyniku użycia broni są zabici i ranni, wielu musiało udać się na tułaczkę, inni stracili dorobek życia.
15 sierpnia br., po przejściu trąby powietrznej, boleśnie poszkodowani zostali także mieszkańcy kilku miejscowości naszej diecezji. Zniszczone zostały ich domy mieszkalne i budynki gospodarcze.
Miłosiernemu Bogu zawierzamy ofiary tych wszystkich tragedii, w modlitwie łą-czymy się z osobami żyjącymi w lęku i bólu. Chcemy także okazać cierpiącym gest braterskiej pomocy, aby mogli jak najszybciej wrócić do normalnego życia.
Proszę zatem, aby w niedzielę 31 sierpnia 2008 r. przed kościołami naszej diece-zji zorganizowana została zbiórka do puszek dla ofiar wojny w Gruzji, powodzi na Ukrainie i trąby powietrznej na Opolszczyźnie.
Zebrane pieniądze proszę przekazać na adres lub konto Caritas Diecezji Opol-skiej, która niesie już pomoc poszkodowanym i organizuje transporty z pomocą humanitarną.

Wasz Biskup
Abp A. Nossol

------------------------------------------ 

Konto Caritas Diecezji Opolskiej:
Grupa PEKAO S.A. O/Opole 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092.

{jgxgal folder:=[images/stories/fotki/Kataklizm] cols:=[3]}

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.