Offcanvas Section

Czcigodny Księże Proboszczu, Drodzy Diecezjanie,
występujące w ostatnich tygodniach anomalie pogodowe osiągnęły takie rozmiary, że znów potrzebna jest wspólna i zorganizowana pomoc dla osób poszkodowanych przez powodzie.
Na terenie naszej diecezji ulewne deszcze spowodowały dotkliwe straty w kilku miejscowościach. Jeszcze gorzej przedstawia się sytuacja w innych regionach Polski. Z myślą o wszystkich poszkodowanych, przyłączam się do apelu ks. abpa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, i proszę Was, drodzy Duszpasterze i Diecezjanie, o przeprowadzenie w niedzielę 12 lipca br. zbiórki do puszek przed wszystkimi kościołami naszych parafii.
Zebrane pieniądze zostaną przekazane osobom, które ucierpiały na terenie naszej diecezji oraz wysłane na konto Caritas Polskiej.
Żarliwą modlitwą chcemy otoczyć poszkodowanych, którzy utracili niekiedy dorobek całego swojego życia, jak i tych, którzy przez wielkoduszną pomoc łagodzą ich cierpienia.
Wasz Biskup
Abp Alfons Nossol

--------------------

Ps. Zebrane ofiary proszę jak najszybciej przesłać na konto Caritas Diecezji Opolskiej: Grupa Pekao S.A. O/Opole 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „dla powodzian”.

Tekst do druku

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.