Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Drodzy Diecezjanie,
6 kwietnia 2009 r. region Abruzji w środkowych Włoszech nawiedziło tragiczne w skutkach trzęsienie ziemi. Największe zniszczenia odniosło miasto L’Aquila i jego okolice. Według doniesień zginęło prawie 300 osób, kilka tysięcy osób zostało rannych, a około 50 tysięcy ludzi straciło dach nad głową.
W modlitwie wyrażamy duchową łączność z ofiarami tragedii i pragniemy dołączyć do grona osób i instytucji uczestniczących w akcji ratunkowej. Odpowiadając na apel Ojca Świętego i Kościoła we Włoszech, uprzejmie proszę o przeprowadzenie, w dniu 26 kwietnia lub 3 maja br., przed wszystkimi kościołami naszej diecezji zbiórki do puszek dla osób poszkodowanych przez trzęsienie ziemi w L’Aquila i regionie Abruzji.

Zebrane pieniądze proszę przesłać na konto Caritas Diecezji Opolskiej, która za pośrednictwem Caritas Polskiej przekaże je Caritas Italiana. Włoska Caritas od początku trzęsienia ziemi koordynuje kościelną pomoc dla poszkodowanych.
Polecając Dawcy życia dusze tych, którzy zginęli módlmy się o to, aby chrześcijańska i międzyludzka solidarność pomogła cierpiącym przezwyciężyć wszystkie bolesne próby.

Wasz Biskup
Abp Alfons Nossol

Opole, dnia 20 kwietnia 2009 r.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.