Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Tekst do druku

W przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej obradowała na Jasnej Górze Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski, a następnie odbyło się spotkanie biskupów diecezjalnych.
1. Biskupi wyrazili zatroskanie o pokój na Kaukazie i solidarność z narodem gruzińskim oraz ze wszystkimi cierpiącymi z powodu wojny. Wyrazem tej solidarności jest m.in. pomoc charytatywna płynąca z Polski, zbiórka w kościołach w dniu 31 sierpnia oraz modlitwa za ludzi mieszkających w tym niespokojnym rejonie świata. W tym kontekście biskupi przypominają słowa papieża Benedykta XVI, wypowiedziane podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański: „Moralna siła prawa, uczciwe i przejrzyste negocjacje dla rozstrzygnięcia kontrowersji, poczynając od kwestii związanej z integralnością terytorialną i samostanowieniem narodów, wierność danemu słowu, poszukiwanie dobra wspólnego – oto niektóre z głównych dróg do przebycia. Należy nimi iść z wytrwałością, by zbudować owocne i szczere relacje” (Anioł Pański, 24.08.2008 r.)
2. Kościół w Polsce solidaryzuje się z mieszkańcami tych rejonów Ukrainy i Polski, które w ostatnich tygodniach zostały dotknięte klęskami żywiołowymi. Biskupi dziękują Caritas Polskiej i Caritas diecezjalnym oraz wszystkim ludziom dobrej woli, śpieszącym z pomocą poszkodowanym. Jednocześnie zwracają się z apelem o kontynuowanie pomocy oraz solidarności sąsiedzkiej i ogólnopolskiej.
3. Rada Stała Episkopatu Polski ponownie podjęła sprawy duszpasterstwa Polaków za granicą, zwłaszcza na Wyspach Brytyjskich, gdzie skala problemów nowej emigracji jest największa. Choć fala wyjazdów zarobkowych ostatnio wydaje się zmniejszać, to nadal pozostaje poważnym wyzwaniem dla wielu rodaków i tysięcy rodzin; jest to również ciągle aktualne wyzwanie dla duszpasterstwa. Zadaniem Kościoła katolickiego w Polsce jest zapewnienie rodakom opieki duszpasterskiej wraz z możliwością korzystania z katechezy i pielęgnowania polskich tradycji. Równocześnie biskupi proszą wyjeżdżających i już pracujących za granicą o korzystanie z duszpasterstwa dla Polaków, a także o uczestnictwo w życiu kościelnych wspólnot lokalnych.
4. Rada Stała zapoznała się ze stanem zmierzających do zakończenia prac Komisji Majątkowej. Rozpatruje ona wnioski podmiotów kościelnych o zwrot mienia zagrabionego przez władze komunistyczne wbrew ustanowionemu przez te władze prawu. Pojawiające się ostatnio wątpliwości – które należy wyjaśnić – nie mogą przesłonić wieloletnich efektów pracy Komisji.
5. W związku z przypadającą 28. sierpnia siedemdziesiątą rocznicą urodzin Księdza Arcybiskupa Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego w Polsce, biskupi skierowali do Jubilata okolicznościowy list. Dziękują w nim Bogu za jego posługę dla Kościoła Powszechnego i Kościoła w Polsce. Wyraziła się ona dziesięcioletnią służbą u boku Jana Pawła II w Watykanie, a w ciągu ostatnich 19 lat niestrudzoną pracą przedstawiciela Ojca Świętego i Stolicy Apostolskiej w Polsce. Zaowocowała ona m.in. reorganizacją struktur kościelnych oraz podpisaniem konkordatu między Rządem Polski a Stolicą Apostolską. Biskupi powierzają osobę Księdza Arcybiskupa, pierwszego Nuncjusza po zmianach ustrojowych w naszym kraju, modlitwom wiernych przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej.
6. Początek nowego roku szkolnego jest okazją do refleksji nad wychowaniem młodego pokolenia przez rodziny, wspartym przez szkoły i parafie. Współpraca tych środowisk jest niezbędnym warunkiem integralnego wychowania dzieci i młodzieży. Zarówno próba zastępowania rodziny, jak i pozbywanie się odpowiedzialności własnej przez rodziców, nie służą wychowaniu. Biskupi wyrażają nadzieję, że przygotowywane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zmiany w systemie edukacji pójdą w kierunku dobra młodego pokolenia oraz będą twórczą i spokojną kontynuacją rozpoczętej w latach 90. reformy systemu oświaty. Biskupi modlą się i zapraszają do modlitwy w intencji dzieci i młodzieży, rodziców, nauczycieli, katechetów i wychowawców rozpoczynających nowy rok szkolny.
7. W uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej biskupi w obecności tysięcy pielgrzymów sprawowali Eucharystię na szczycie jasnogórskim. Dzień ten był uwieńczeniem pielgrzymowania na Jasną Górę wiernych z Polski i zagranicy. Biskupi podziękowali wszystkim organizatorom i uczestnikom pielgrzymek za lipcowe i sierpniowe świadectwo wiary oraz przywiązania do Matki Bożej. W czasie Mszy Świętej dziękowali za służbę zakonu paulinów w 700. lecie zatwierdzenia ich reguły przez Stolicę Apostolską. Uczestnicy Eucharystii objęli modlitwą także wszystkich rolników dziękując za ich trud pracy na roli i zachęcając do podobnej modlitwy we wspólnotach parafialnych, zwłaszcza w czasie obchodu tradycyjnych dożynek.
Na zakończenie biskupi udzielili wszystkim Rodakom, zarówno w kraju, jak i za granicą, pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisani:
Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na Jasnej Górze

Częstochowa, 26 sierpnia 2008 roku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.