Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W dniu 23 listopada 2006 roku, po zakończeniu rekolekcji biskupich, odbyło się na Jasnej Górze 338. zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski. Obradami kierował abp Józef Michalik,  przewodniczący Konferencji, w obecności Nuncjusza Apostolskiego, ks. abp. Józefa Kowalczyka.
1. Rekolekcje i obrady odbywały się w czasie, gdy w kopalni „Halemba” w Rudzie Śląskiej doszło do tragicznego wypadku, w którym straciło życie 23 górników. Biskupi polecają Bogu ofiary tragedii i wyrażają serdeczne współczucie ich rodzinom. Są bardzo zatroskani o bezpieczeństwo i warunki pracy górników. W liturgiczne wspomnienie św. Barbary, 4 grudnia, pamiętajmy w modlitwie o górnikach, ich rodzinach i o ludziach bezrobotnych.
2. Pasterze Kościoła przypominają, że w pierwszą niedzielę Adwentu rozpoczyna się nowy rok liturgiczny i duszpasterski, który będziemy przeżywać pod hasłem Przypatrzmy się powołaniu naszemu, nawiązującym do zachęty św. Pawła.
3. Nasze powołanie do życia i zbawienia zaczyna się i urzeczywistnia przede wszystkim w rodzinie. Mając to na uwadze biskupi skierowali do wiernych list na Niedzielę Świętej Rodziny. Przypominają jednocześnie odwieczną i niezmienną prawdę o godności życia ludzkiego. Jest ono święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci ze względu na to, że od Boga pochodzi i do Boga należy. Podstawowym obowiązkiem rodziny, Kościoła i państwa jest troska o każde życie ludzkie, także przez jego ochronę konstytucyjną. Biskupi zwracają się do wszystkich wiernych z prośbą o modlitwę w tej ważnej sprawie, polecając ją zwłaszcza zakonom kontemplacyjnym.
4. Pasterze Kościoła kontynuowali prace nad zmianami w statucie Konferencji Episkopatu, zaleconymi w całym Kościele przez Ojca Świętego Jana Pawła II. Równocześnie ustalono kalendarium czynności Episkopatu na rok 2007 i zaaprobowano szereg ogólnopolskich inicjatyw duszpasterskich. W związku z przypadającym w uroczystość Chrystusa Króla świętem Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, biskupi zachęcają wiernych świeckich do czynnego angażowania się w dzieło ewangelizacyjne Kościoła.
5. Biskupi przyjęli z zadowoleniem wzrost frekwencji w ostatnich wyborach samorządowych. Wyrażają też nadzieję, że ci, których społeczeństwo obdarzyło lub obdarzy zaufaniem, będą solidarnie pracowali dla dobra wspólnego swoich społeczności lokalnych i całego kraju.
6. Dnia 13 grudnia br. przypada 25. rocznica wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Biskupi zachęcają do modlitwy za ofiary tamtych tragicznych wydarzeń, jak i do wdzięczności Bogu za dar odzyskanej wolności, okupionej ofiarą wielu ludzi. Przypominają zarazem opatrznościową rolę, jaką odegrał Sługa Boży Jan Paweł II przez solidarność ze swoim Narodem wyrażającą się w modlitwie, słowie i pielgrzymkach do Ojczyzny.
Adwent jest czasem przygotowania się na przyjście Słowa, które stało się Ciałem. Niech to przygotowanie wyraża się przez nasz udział w Mszach św. roratnich, w rekolekcjach i dniach skupienia oraz w dziełach miłosierdzia chrześcijańskiego, w tym także w pomocy katolikom na Wschodzie.
Zawierzając nowy rok duszpasterski Najświętszej Maryi Pannie, biskupi błogosławią wszystkim Rodakom w kraju i za granicą w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.


Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi polscy
zgromadzeni na 338. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski


Jasna Góra, 23 listopada 2006 r.   

 

Żródło: www.episkopat.pl

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.