Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

W dniach 24-26 listopada 2008 roku na Jasnej Górze biskupi odprawili doroczne rekolekcje. Modląc się za Ojczyznę oraz Kościół w Polsce i na świecie, zwłaszcza w tych krajach, gdzie wierni cierpią prześladowania, biskupi dziękują wszystkim za solidarność modlitewną w rekolekcyjne dni. Po zakończeniu rekolekcji, 27 listopada, odbyło się zebranie plenarne Konferencji Episkopatu Polski.
1. W trakcie tego zebrania Episkopat zapoznał się z informacjami na temat prac XII Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów o „Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła”, który odbywał się w Rzymie w dniach od 5 do 26 października. Synod w swoim orędziu ukazał znaczenie Słowa Bożego w Kościele posługując się czterema obrazami. Głosem Słowa jest objawienie Boże, twarzą Słowa jest Jezus Chrystus, dom Słowa to Kościół a drogą Słowa jest misja, którą chrześcijanin realizuje w świecie. Odpowiedzią wiernych na przesłanie Synodu powinna być większa wrażliwość na Słowo Boże w duszpasterstwie a także w codziennym życiu chrześcijan. Jednym z konkretnych sposobów jest włączenie się wiernych w prace Dzieła Biblijnego w diecezjach.
2. Konferencja Episkopatu Polski z uwagą analizuje wyniki prac zmierzających do prawnego uporządkowania problemów bioetycznych w Polsce. Jest ono konieczne zwłaszcza w kontekście dotychczasowego braku podstawowych regulacji prawnych w tej dziedzinie. Kościół konsekwentnie naucza nienaruszalnych zasad dotyczących niezbywalnej godności osoby ludzkiej. Zasady te są zawarte w dokumentach Stolicy Apostolskiej, szczególnie w „Evangelium vitae” oraz „Donum vitae”. W świetle tej nauki oraz oczekiwanego w grudniu nowego dokumentu Stolicy Apostolskiej, biskupi dokonają szczegółowej oceny etycznej przygotowywanego projektu ustawy parlamentarnej.
3. Biskupi przyjęli sprawozdanie ze spotkania Komisji Wspólnej Przedstawicieli Rządu RP i Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 19 listopada w Warszawie. Pasterze Kościoła wyrażają nadzieję, że sprawa wliczania oceny z religii do średniej zostanie utrzymana w dotychczasowej formie, a religię będzie można wybierać jako dodatkowy przedmiot na maturze. Nawiązując do spraw rodziny, która była ważnym tematem spotkania, Episkopat oczekuje na kontynuację długofalowej polityki prorodzinnej, realizowanej w duchu wspólnego dokumentu strony rządowej i kościelnej. Podejmując kwestie Komisji Majątkowej biskupi wyrazili nadzieję, że powołany przez Komisję Wspólną zespół ekspertów przygotuje rozwiązania umożliwiające szybkie i sprawiedliwe zakończenie prac.
4. Konferencja Episkopatu Polski ustanowiła drugą niedzielę listopada „Dniem Solidarności z Kościołem Prześladowanym”. W tym dniu, poczynając od listopada przyszłego roku, Kościół w Polsce, przez modlitwę i czyny pokutne, będzie w sposób szczególny wyrażał solidarność i duchową bliskość z chrześcijanami prześladowanymi w świecie.
5. Biskupi wyrazili ubolewanie z powodu odrzucenia w pierwszym czytaniu obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej w sprawie przywrócenia Święta Trzech Króli jako dnia wolnego od pracy. Episkopat Polski wielokrotnie wyrażał poparcie dla tej inicjatywy, która ma też wielkie poparcie społeczne. Szczególnym zaskoczeniem było zastosowanie dyscypliny partyjnej w kwestii dotyczącej spraw sumienia.
Na rozpoczynający się nowy rok liturgiczny, który będzie przeżywany w Polsce pod hasłem „Otoczmy troską życie”, biskupi udzielają z Jasnej Góry pasterskiego błogosławieństwa.
Podpisali: Kardynałowie, Arcybiskupi i Biskupi
zgromadzeni na 346. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski

Jasna Góra, 27 listopada 2008 r. 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.