Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Łącząc się modlitewnie w Waszej jubileuszowej radości i dziękczynieniu Bogu, gorąco i serdecznie zapraszam Was Drodzy Małżonkowie Jubilaci i Waszych najbliższych do uczestnictwa w uroczystej Mszy św. Jubileuszowej 14 września (niedziela) o godz. 14.00 w kościele seminaryjnym pw. Św. Jadwigi przy ul. Drzymały l w Opolu, która zostanie odprawiona w intencji wszystkich małżeństw obchodzących w tym roku swoją 50. i 25. rocznicę ślubu.

Drodzy Jubilaci!
Miłość małżeńska nie może istnieć bez ofiary i wyrzeczenia czynionych ze wzajemnej miłości. Oddanie osobowe w życiu codziennym rodziny wyraża się w świadomym osobowym oddaniu się małżonków obejmującym całe ich życie, w sensie fizycznym i duchowym. W dziękczynnej Ofierze mszalnej człowiek wiary składa Bogu w Chrystusie to, co ma najdroższego, składa dar z samego siebie, ze swej wolności i miłości. To oddanie obejmuje wszystkie sprawy życia codziennego, a jednocześnie ma odniesienie eschatologiczne. Po-dobne ofiarnicze cechy ma osobowe oddanie się małżonków, co wskazuje na związek z ofiarą Eucharystyczną.
Eucharystia jest najdoskonalszym fundamentem wspólnotowego życia małżonków i rodziny. Sakrament małżeństwa winien być również sakramentem doskonałej jedności i wzajemnej miłości. Wyraża on na swój sposób tajemnicę tę samą co Eucharystia: oblubieńcze zaślubiny Chrystusa z Jego Kościołem. Stąd też istnieje w małżeństwie konieczność potwierdzania tej tajemnicy przez częste przyjmowanie Komunii Św., owego daru otwartości ku dialogowi wzajemnej miłości. Małżonkowie czerpią z Eucharystii pomoc i siły do wypełnienia zadań płynących z ich powołania, czyli do dochowania wierności swym obowiązkom rodzinnym oraz pokonywania napotykanych trudności. Małżeństwo chrześcijańskie, w swej najgłębszej podstawie bazuje najpierw na naturalnej miłości partnerów. Ta rzeczywistość ludzka i doczesna nabiera zakorzenienia sakramentalnego w chrzcie św., a swój punkt kulminacyjny osiąga w Eucharystii. Tak więc główna rola, jaką spełnia Eucharystia w życiu małżeńskim i rodzinnym, polega na tym, że w członkach rodziny rozwija ona, pogłębia i doskonali przemianę w nowego człowieka, zdolnego do prawdziwej miłości wzorowanej na miłości Chrystusa; miłości, która w najpełniejszy sposób ukazała się w ofierze krzyżowej, znaczonej jednak zmartwychwstaniem.
Życzę Warn Drodzy Jubilaci, by wciąż każde uczestnictwo w Eucharystii było doświadczaniem mocy Chrystusa jako Pana. Niech ta moc przemienia Wasze serca i napełnia je Bożym pokojem.
Z serca Wam błogosławię

Abp A. Nossol

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.