Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

z okazji 25. rocznicy koronacji Obrazu Matki Bożej Opolskiej i pielgrzymki Sługi Bożego Jana Pawła II na Górę Świętej Anny (21 VI 1983 r.)

Tekst do wydruku 

Drogie Siostry i drodzy Bracia,
kochani Czciciele naszej Opolskiej Pani!

W Ewangelii dzisiejszej liturgii Chrystus Pan stawia nam zasadnicze pytanie: Na jakim fundamencie budujemy „dom” naszego życia, na piasku czy na skale? Pyta: Czy budujemy na solidnym fundamencie wiary i słowa Bożego? Na pytanie to najlepiej odpowiedziała Służebnica Pańska, Matka naszego Pana, Maryja. Ona na zawsze pozostanie przede wszystkim mistrzynią wiary, bo bezgranicznie zawierzyła słowu Bożemu, a tym samym stała się dla nas wspaniałym wzorem do naśladowania. Dlatego też w najbliższych dniach i tygodniach na Niej pragniemy skupić naszą uwagę, a przede wszystkim pragniemy Ją prosić o szczególną opiekę i wstawiennictwo.
W tym miesiącu, w dniu 21 czerwca, obchodzić będziemy 25. rocznicę koronacji łaskami słynącego Obrazu Matki Bożej Opolskiej, której dokonał w 1983 r. Sługa Boży Jan Paweł II na Górze Świętej Anny. Wiemy, że Obraz naszej Opolskiej Pani od ponad 300 lat czczony jest w Opolu, a przedtem w Piekarach. Uroczysta koronacja była okazją do bliższego zapoznania się z bogatymi dziejami tego Obrazu. Jubileusz koronacji niech zatem znowu przypomni nam niektóre fakty historyczne, zwłaszcza słowa, jakie wówczas skierował do milionowej rzeszy pielgrzymów Ojciec Święty Jan Paweł II. Pragnę również gorąco zachęcić wszystkich do dziękczynnych obchodów jubileuszowych, które odbywać się będą w obu naszych sanktuariach: w katedrze w Opolu i na Górze Świętej Anny.
I
Opolski obraz Matki Bożej od XV wieku, przez dwieście lat czczony był w Piekarach, a od ponad 300 lat w Opolu. Kroniki podają, że już w pierwszych latach pobytu w Opolu rocznie przybywało ponad sto zorganizowanych pielgrzymek. Niektóre liczyły po kilka tysięcy uczestników; najliczniejsze były ze Strzelec, Raciborza, Olesna, Nysy, Niemodlina i Paczkowa.
Przybywały tez pielgrzymki spoza Śląska, w tym także z Czech i Moraw. Słynna była zwłaszcza uroczysta peregrynacja Obrazu do Pragi Czeskiej w 1680 r., kiedy to podczas wielkiej zarazy o przybycie Obrazu i wstawiennictwo Matki Bożej prosił cesarz austriacki Leopold I. Do dziś czczone są kopie obrazu na szlaku peregrynacji, zwłaszcza w Ołomuńcu i w Hradec Králové. Niemal w tym samym czasie (1683 r.) przed Obrazem modlił się król polski Jan III Sobieski, udający się na Odsiecz Wiedeńską, kiedy Europa znalazła się w obliczu niebezpieczeństwa tureckiego. Po zwycięstwie król przekazał dla Obrazu cenne wotum – srebrną sukienkę z pierwszymi koronami. Wotum to do dziś przechowywane jest w naszym Muzeum Diecezjalnym.
Wielką czcią Obraz naszej Opolskiej Pani cieszy się również w naszych czasach. Wystarczy wspomnieć, że na zakończenie każdej większej uroczystości w katedrze opolskiej następuje szczególne powierzenie się wstawiennictwu maryjnemu – tak było na zakończenie Pierwszego Synodu Diecezji Opolskiej, tak dzieje się każdego roku po święceniach kapłańskich, kiedy to prosimy o matczyną opiekę u progu posługi duszpasterskiej dla naszych neoprezbiterów.
Szczególnego wstawiennictwa Opolskiej Pani doświadczali ludzie nie tylko w minionych wiekach, ale potrzebne łaski otrzymują także wierni naszych czasów. Świadczą o tym liczne wota i wpisy do specjalnej księgi próśb i podziękowań. Przed Jej Obraz wciąż pielgrzymują wierni w zorganizowanych grupach lub indywidualnie, choć bezpośrednio po koronacji modlących się było znacznie więcej. Ufamy, że zbliżające się obchody jubileuszowe na nowo ożywią miłość i przywiązanie do naszej Pani.
II
Drodzy Diecezjanie!
Mając to wszystko na uwadze w tym roku pragniemy w sposób szczególny podziękować Panu Bogu za wyjątkową łaskę pielgrzymki Sługi Bożego Jana Pawła II na Górę Świętej Anny i za koronację ikony naszej Opolskiej Pani. Naszą wdzięczność Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II wyrazimy modlitwą o jego rychłą beatyfikację, a przede wszystkim poprzez ponowne wsłuchanie się w jego nauczanie.
Na Górze Świętej Anny Papież stwierdził, że przybył na ziemię „szczególnie nasyconą świętością”, a wpierw wspomniał o roli księcia opolskiego Władysława II, o jego fundacji jasnogórskiej i podarowanym tam obrazie Matki Boskiej Częstochowskiej, przytoczył również postacie naszych świętych Rodaków z Kamienia Śląskiego: św. Jacka, bł. Czesława i bł. Bronisławę. Papież zachęcał dalej, że i my mamy być „nasyceni świętością”, bo „dzięki tajemnicy Odkupienia otrzymaliśmy przybrane synostwo Boże”, a to „zobowiązuje do coraz większej doskonałości”, zobowiązuje „do budowania uczciwego i szlachetnego życia ludzkiego, życia godnego chrześcijanina, zarówno w domu rodzinnym, jak i w miejscu pracy, jak wreszcie w życiu całej społeczności”. Jan Paweł II wzywał też do „coraz głębszego pojednania z samym Bogiem w Jezusie Chrystusie i za sprawą Ducha Świętego do pojednania z ludźmi, bliskimi i dalekimi, obecnymi na tej ziemi i nieobecnymi; bo Ziemia ta wciąż potrzebuje wielorakiego pojednania” (homilia z 21 VI 1983 r.). Te wskazania sprzed 25 lat są wciąż aktualne i zobowiązujące – warto wciąż na nowo zgłębiać całe bogactwo papieskiego nauczania.
Niech to nauczanie będzie zgłębiane podczas tegorocznych uroczystości jubileuszowych. Jan Paweł II stale wskazywał na Maryję jako na wzór do naśladowania Jej cnót. Zachęcał, abyśmy z Nią wsłuchiwali się w słowa naszego Pana i w ten sposób wypełniali Jej polecenie skierowane do sług w Kanie Galilejskiej: „Czyńcie, cokolwiek Syn mój wam powie” (J 2,5). Ojciec Święty prosił, abyśmy z Maryją kontemplowali Oblicze Chrystusa. Od Maryi mamy uczyć się Chrystusa, a nawet więcej – z Maryją upodabniać się do Chrystusa. Najlepiej możemy to czynić w rozważaniu zbawczych tajemnic modlitwy różańcowej (List apostolski Rosarium Virginis Mariae, nr. 12-17). Przed 25 laty w odezwie pokoronacyjnej skierowałem do Was następujące słowa: „Ojciec Święty po koronacji ofiarował Matce Bożej na moje ręce piękny różaniec ze złota i prawdziwych pereł. Być może chciał nam wskazać, abyśmy codziennie rozważali tajemnice naszego Odkupienia w modlitwie różańcowej (...). Uczynimy to zgodnie z zachętą Ojca Świętego” (Odezwa z 29 VI 1983 r.). Podjęte wówczas zobowiązanie niech będzie nadal aktualne i starajmy się je gorliwie wypełniać.
III
Drogie Siostry i Drodzy Bracia!
Jubileuszowe uroczystości 25-lecia papieskiej pielgrzymki i koronacji Obrazu Matki Bożej Opolskiej koncentrować się będą wokół samego dnia rocznicy tych wydarzeń, to jest 21 czerwca bieżącego roku. W sposób szczególny do obchodów jubileuszowych powinni włączyć się mieszkańcy Opola, a także wierni całej naszej diecezji.
Z wdzięcznością winniśmy pamiętać, że pamiątka dnia koronacji, na mocy specjalnego Dekretu Stolicy Apostolskiej (z dnia 18 II 1984 r.), została wpisana jako święto i wspomnienie do liturgicznego kalendarza naszej diecezji. Matka Boża Opolska została ogłoszona również główną patronką miasta Opola, dlatego też najpierw wszystkie parafie opolskie – w dniach od 8 do 14 czerwca – będą pielgrzymować w godzinach popołudniowych do katedry według ustalonego planu. Wiernych z parafii ............... [podać nazwę] gorąco zapraszam w dniu ................. [podać datę] na godzinę .......... [podać godzinę]. Dla mieszkańców Opola będą zorganizowane specjalne Dni Maryjne, podczas których będą głoszone nauki rekolekcyjne w katedrze w dniach od 15 do 18 czerwca. Cały zresztą tydzień poprzedzający Jubileusz zostanie wypełniony bogatym programem religijnym, który ogłoszą Wasi Duszpasterze.
Ogólnodiecezjalne uroczystości jubileuszowe natomiast będą miały miejsce w Opolu i na Górze Świętej Anny. W samą rocznicę koronacji, to jest w sobotę 21 czerwca br. przewidziano bogaty program uroczystości. Oprócz przedpołudniowych Mszy św. (6.00, 7.00, 8.00, 10.00), w katedrze opolskiej zostanie odprawiona o godz. 15.00 główna Msza św. Jubileuszowa. Mszę św. koncelebrowaną poprzedzi procesja z kościoła Matki Bożej Bolesnej „na Górce”, gdzie przez kilka lat znajdował się łaskami słynący Obraz. Przed kościołem tym od godz. 14.00 zbierać się będą delegacje parafialne, które o godz. 14.30 w procesji przejdą do katedry. Natomiast o godz. 17.30 przed Obrazem naszej Opolskiej Pani zostaną odśpiewane Nieszpory koronacyjne, takie same, jakie 25 lat temu śpiewaliśmy na Górze Świętej Anny. Po Nieszporach rozpocznie się specjalny program dla młodzieży ze Mszą św. (godz. 18.30), czuwaniem i okolicznościowym koncertem muzyki religijnej.
Natomiast na Górze Świętej Anny ogólnodiecezjalne obchody jubileuszowe zostaną połączone z doroczną pielgrzymką mężczyzn i młodzieńców w niedzielę 29 czerwca br. Rozpoczną się w przeddzień (w sobotę) o godz. 18.00, a zakończą uroczystą sumą o godz. 10.00. Gorąco zapraszam do licznego udziału w obu tych uroczystościach. Pragnę dodać, że dokładnie 25 lat temu, kilka dni po pielgrzymce Jana Pawła II, na Górze Świętej Anny ówczesnej pielgrzymce mężczyzn i młodzieńców przewodniczył przybyły specjalnie z Rzymu Kardynał Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji nauki Wiary, obecny Ojciec Święty Benedykt XVI. Wdzięczni za jego pobyt pragniemy również jego posługę apostolską objąć naszą pamięcią modlitewną podczas wszystkich uroczystości jubileuszowych.
Ponieważ Matka Boska Opolska jest także patronką całej naszej diecezji, dlatego w obchodach jubileuszowych nie może zabraknąć wiernych również z poszczególnych dekanatów i parafii naszej diecezji. Dla nich przewidziano dekanalne niedziele pielgrzymkowe po okresie wakacyjnym, głównie pod koniec sierpnia, we wrześniu i w październiku tego roku. Dla dekanatu ....................... [podać nazwę], do którego należy wasza parafia, pielgrzymkę taką wyznaczono na niedzielę .................. [podać datę] o godzinie 14.00. Zapraszam jak najliczniejsze grupy z poszczególnych parafii każdego dekanatu.
Do sanktuarium Matki Boskiej Opolskiej w katedrze pielgrzymować będą także różne inne grupy stanowe i zawodowe, oraz specjalnie organizowane grupy parafialne (np. młodzież, zespoły liturgiczne, chóry i schole parafialne). W sposób szczególny pragnę zachęcić do wspólnej pielgrzymki w piątek 20 czerwca na godz. 10.00 chorych z miasta Opola i z diecezji, natomiast w niedzielę 22 czerwca na godz. 14.00 naszych nadzwyczajnych szafarzy rozdzielania Komunii św. wraz z ich rodzinami, uroczysta Msza św. rozpocznie się o godz. 14.00.
Drodzy Diecezjanie!
Nałożone 25 lat temu korony były naszym darem dla Pana Jezusa i Jego Matki. Na drogocenne korony składała się cała diecezja; było to wotum dziękczynne również za odwiedziny Ojca Świętego w naszym lokalnym Kościele. W tym roku nasze dziękczynne wotum pragniemy powiększyć modlitewnym trudem pielgrzymowania do opolskiego i annogórskiego sanktuarium, by za wstawiennictwem Matki Boskiej Opolskiej i jej Matki – św. Anny, wyprosić potrzebną nam pomoc i błogosławieństwo Boże. Tym życzeniem kończę moją zachętę do licznego i czynnego udziału w zbliżających się uroczystościach jubileuszowych. Niech Wam Trójjedyny Bóg hojnie błogosławi!

 Wasz Biskup
Opole, 28 kwietnia 2008 r.

------------------------------
List pasterski proszę odczytać w niedzielę 1 czerwca 2008 r., wpisując uprzednio w części trzeciej odpowiednie dla swojej parafii dane z załączonego szczegółowego programu pielgrzymek jubileuszowych.
Drogich Księży proszę o wywieszenie w gablotkach parafialnych terminarza obchodów jubileuszowych oraz o osobiste zaangażowanie się i budujący przykład w pielgrzymowaniu. W parafiach proszę również odprawić specjalne nabożeństwo do Matki Boskiej Opolskiej z okazji Jubileuszu, zob. Agenda liturgiczna, s. 261-263.
I. Terminarz pielgrzymek parafii dekanatów opolskich, godz. 18.30:
1. Sobota, 7 czerwca:     Opole–Szczepanowice, Winów, Żelazna, Narok, Sławice;
2. Poniedziałek, 9 czerwca:     Opole – św. Karola Boromeusza, Opole – bł. Czesława), Opole–Nowa Wieś Królewska;
3. Wtorek, 10 czerwca:     Opole – Najśw. Serca Pana Jezusa, Opole–Groszowice, Chmielowice;
4. Środa, 11 czerwca:     Opole–Gosławice, Opole–Malina, Opole–Grudzice;
5. Czwartek, 12 czerwca:     Opole–Półwieś, Wrzoski, Opole – Przemienienia Pańskiego);
6. Piątek, 13 czerwca:     Opole – Podwyższenia Krzyża Świętego, Opole– MB Bolesnej;
7. Sobota, 14 czerwca:     Opole – św. ap. Piotra i Pawła, Opole – św. Jacka
II. Pielgrzymki dekanalne, godz. 14.00:
1. Niedziela, 31 sierpnia: Gościęcin, Łany, Kędzierzyn, Koźle;
2. Niedziela, 7 września: Ozimek, Prószków, Paczków, Krapkowice;
3. Niedziela, 14 września: Nysa, Otmuchów, Siołkowice, Skoroszyce;
4. Niedziela, 21 września: Branice, Kietrz, Racibórz, Tworków;
5. Niedziela, 28 września: Głogówek, Biała, Głuchołazy, Grodków;
6. Niedziela, 5 października: Gorzów Śląski, Dobrodzień, Kluczbork, Ujazd;
7. Niedziela, 12 października: Olesno, Zagwiździe, Zawadzkie, Głubczyce;
8. Niedziela, 19 października: Prudnik, Leśnica, Strzelce Opolskie;
9. Niedziela, 26 października: Kamień Śląski, Niemodlin, Pietrowice Wielkie
III. Inne pielgrzymki ogólnodiecezjalne:
1. Piątek, 20 czerwca:     pielgrzymka chorych, godz. 11.00;
2. Niedziela, 22 czerwca:     pielgrzymka nadzwyczajnych szafarzy Komunii św. i ich rodzin, godz. 14.00.

 

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.