Offcanvas Section

Wersja do druku

Drodzy Diecezjanie,
Kochani Czciciele św. Anny, naszej Patronki,
I.
Już od samego początku mojej posługi biskupiej, którą rozpoczynałem 32 lata temu, szczególną rolę odgrywało sanktuarium na Górze Świętej Anny. Tam odprawiłem swoje rekolekcje przed święceniami biskupimi, a w pierwszych trzech latach świętowaliśmy jubileusz 500-lecia tego wyjątkowego miejsca. Jubileusz ten obchodziliśmy z udziałem całego Episkopatu Polski z Prymasem Tysiąclecia kard. Stefanem Wyszyńskim na czele. Wówczas też wobec wielotysięcznej rzeszy pielgrzymów odtworzono specjalne przemówienie Sługi Bożego Ojca Świętego Jana Pawła II. Góra Świętej Anny znalazła się również na szlaku pielgrzymki papieskiej 21 czerwca 1983 roku, podczas której został ukoronowany łaskami słynący Obraz Matki Boskiej Opolskiej.
Opatrzność Boża sprawiła również, że swoją posługę biskupią wypada mi zakończyć w kolejnym roku jubileuszowym, jakim jest 300-lecie istnienia kalwarii na Górze Świętej Anny. Z radością stwierdzam, że jubileusz ten jak klamra spina moje zawierzenie wstawiennictwu św. Anny Samotrzeciej, a wraz z nią trzymanym w jej ramionach: naszemu Panu, Jezusowi Chrystusowi i Jego Matce Najświętszej Maryi Pannie. Im także polecam dalszy rozwój i losy naszej wspólnoty diecezjalnej.
II.
Drodzy Diecezjanie!
Trzysta lat temu na Górze Świętej Anny została wybudowana kalwaria, nazwana wówczas Nową Jerozolimą. Na malowniczych stokach otaczających sanktuarium annogórskie hrabia Jerzy Gaszyna ufundował 30 mniejszych i trzy większe kaplice, które miały przypominać najważniejsze momenty Męki i Śmierci naszego Pana, a także bolesne i chwalebne wydarzenia w życiu Matki Bożej. Trudno sobie wyobrazić lepszą lokalizację kalwarii, która od trzech wieków daje okazję tysiącom pielgrzymów do intensywnego przeżywania ewangelicznych wydarzeń.
Kaplice, do dziś urzekające swoim pięknem, zostały zaprojektowane i wybudowane przez osiadłego w Opolu włoskiego architekta Domenico Signo. Przez dłuższy czas kalwaria nie miała swego opiekuna. Dopiero pół wieku po wybudowaniu kaplic pieczę nad nimi przejęli ojcowie franciszkanie. Dzięki ich trosce i sposobowi prowadzonego duszpasterstwa miejsca te stały się znaczącymi ośrodkami kultu religijnego, w których przenikają się trzy formy duchowości chrześcijańskiej: pasyjna – tak typowa dla charyzmatu franciszkańskiego, maryjna oraz związana ze czcią św. Anny Samotrzeciej, która łączy w swoim hagiograficznym przedstawieniu obie te pobożności.
Historia annogórskiej kalwarii ściśle związana jest z burzliwymi dziejami Śląska, co znajdowało odzwierciedlenie w przeplatających się okresach jej świetności, ale też podupadania i dewastacji. Co pewien czas trzeba było kaplice odnawiać. Również w naszych czasach, od prawie trzydziestu lat trwa kompleksowa restauracja poszczególnych kaplic stacyjnych kalwarii. Prace te zmierzają do przywrócenia ich wystroju z końca XIX w. Odnowie podlega polichromia, witraże oraz ruchome wyposażenie kaplic.
Renowację wspierają pielgrzymi oraz powołana do życia w 1997 r. Fundacja Sanktuarium Góry Świętej Anny. Przy tej okazji pragnę gorąco podziękować w imieniu całej diecezji wszystkim osobom zaangażowanym w to dzieło, a zwłaszcza wszystkim ofiarodawcom i sponsorom. Dzięki swojemu silnemu oddziaływaniu religijnemu, sanktuarium i kalwaria wpisują się w wielowiekową tradycję przybliżania zbawczych wydarzeń Chrystusa, kształtując i pogłębiając życie religijne tysięcznych rzesz pątniczych. Znaczenie tego miejsca docenił największy dotąd Pielgrzym, Sługa Boży Jan Paweł II, który na tej świętej „Górze ufnej modlitwy” w dniu 21 czerwca 1983 roku, zachęcał nas do dalszego pielgrzymowania i umacniania swojej wiary. Mówił wtedy do milionowej rzeszy pielgrzymów: „Tu, na Górę Świętej Anny, przychodziły i przychodzą całe pokolenia pielgrzymów po to, aby nauczyć się (…) na nadprzyrodzonym gruncie łaski uświęcającej budować uczciwe, szlachetne ludzkie życie: życie godne chrześcijanina, zarówno w domu rodzinnym, jak i przy warsztacie pracy rolniczej czy przemysłowej, jak wreszcie w życiu całej społeczności. (…) Na Górę Świętej Anny przychodziły pokolenia, aby nauczyć się modlitwy, która następnie przenika ludzkie życie – przenika i kształtuje je po Bożemu” (Homilia z Góry Świętej Anny, 21 VI 1983, nr 6).
III.
Drogie Siostry i Bracia!
Zachęta naszego Ojca Świętego jest wciąż aktualna, również i dziś po 25-ciu latach. Niech jubileusz 300-lecia kalwarii na Górze Świętej Anny ożywi naszą więź z tym sanktuarium. Niech liczniejsze staną się pielgrzymki parafialne, stanowe i indywidualne, zwłaszcza na urządzane corocznie obchody kalwaryjskie, podczas których, obok modlitwy, wygłaszane są kazania pogłębiające nasze życie z wiary.
Obchody jubileuszowe 300-lecia kalwarii rozpoczną się w niedzielę 26 lipca 2009 r. Mszą św. pontyfikalną o godz. 11.00. Uroczystości te będą kontynuowane w czasie wielkich odpustów kalwaryjskich z okazji święta Wniebowzięcia NMP (15-17 VIII), Aniołów Stróżów (28-30 VIII) oraz największego odpustu z okazji święta Podwyższenia Krzyża Świętego (10-13 IX). Podczas tych obchodów, idąc ścieżkami kalwaryjskimi, będziemy dziękowali Bogu za dar Nowego Jeruzalem na naszej śląskiej ziemi. Bardzo gorąco zapraszam, również w imieniu ojców franciszkanów – stróżów tego miejsca, do licznego udziału w uroczystościach jubileuszowych.
Was wszystkich, drodzy Diecezjanie, polecam wstawiennictwu naszej Patronki – św. Anny, i z serca błogosławię.
Opole, dnia 15 maja 2009 r.
Abp Alfons Nossol
biskup opolski


--------------------------
List pasterski proszę odczytać w jedną z niedziel lipca br. Drogich Księży Proboszczów serdecznie proszę o zachętę do pielgrzymowania na Górę Świętej Anny, zarówno na obchody diecezjalne, jak i kalwaryjskie (program podany jest w Kalendarzu liturgicznym na rok 2009, s. 24-25). Jubileusz jest dobrą okazją do rozpoczęcia lub ożywienia takich pielgrzymek w każdej parafii naszej diecezji.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.