Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Tekst do druku

W roku 2009 świętujemy wiele ważnych rocznic. Jedną z nich jest 15-ta rocznica powstania Uniwersytetu Opolskiego. Ten skromny jubileusz wpisuje się w szersze obchody 20-lecia dobrych przemian w Europie. Tak zwana „Jesień ludów” w 1989 r. zainicjowała pokojowe przemiany w środkowo-wschodniej części Starego Kontynentu.
Kościół od początku był nie tylko biernym obserwatorem ważnych wydarzeń w otaczającym świecie, ale ich aktywnym uczestnikiem i w wielu wypadkach beneficjentem. Potwierdzeniem tego w lokalnym wymiarze było utworzenie Uniwersytetu w Opolu, które oficjalnie nastąpiło 10 marca 1994 r. Stało się to możliwe dzięki istnieniu wcześniej Wyższej Szkoły Pedagogicznej oraz Instytutu Pastoralnego afiliowanego do Wydziału Teologicznego KUL. Kierujący tymi wyższymi szkołami, przy aprobacie władz świeckich i kościelnych, podjęli odważną decyzję na rzecz integracji miejscowego środowiska akademickiego. Dzięki zabiegom wielu osób i życzliwości władz centralnych zabiegi te znalazły swój pomyślny finał. Co więcej, harmonijne zaistnienie Uniwersytetu Opolskiego, mieszczącego obok innych także Wydział Teologiczny, stało się modelowe dla późniejszych inicjatyw tego typu w Poznaniu, Toruniu czy Szczecinie.
Dzisiaj, po piętnastu latach widzimy, że było to opatrznościowe dla nas wszystkich. Wielu kapłanów być może z nostalgią wspomina umiejscowienie Wyższego Seminarium Duchownego w Nysie, gdzie funkcjonowało ono przez prawie 40 lat. Nie sposób jednak nie zauważyć, jak ważne jest zagwarantowanie w pełni akademickich studiów zwieńczonych dyplomem uniwersyteckim. Pomyślnie ukończone studia magisterskie, a w wielu wypadkach i doktoranckie, pozwoliły ponad tysięcznej grupie absolwentów znaleźć godziwe zatrudnienie. Nie wszyscy trafili bezpośrednio do katechezy. Wielu z naszych absolwentów podjęło inne odpowiedzialne zadania w kraju i zagranicą. Ufamy, że w każdym miejscu dobrze służą społeczeństwu i Kościołowi.
Z okazji piętnastolecia istnienia Wydziału Teologicznego zapraszam wszystkich naszych absolwentów, także tych studiujących w Instytucie Pastoralnym, na nasze doroczne spotkanie. W tym roku odbędzie się ono 28 marca (sobota) w Opolu przy ul. Drzymały 1 (Wydział Teologiczny). Czekamy na Was już od godz. 10.00. Chcemy razem celebrować Eucharystię – godz. 11. 00. Po niej będzie okazja do spotkań przy stole, w mniejszych grupach rocznikowych, seminaryjnych. Na koniec, ok. godz. 16.00, będzie możliwość obejrzenia razem filmu: „Popiełuszko. Wolność jest w nas”. Szczegółowy plan spotkania jest zamieszczony na stronach internetowych Wydziału Teologicznego oraz w Opolskim dodatku „Gościa Niedzielnego”.
Ufam, że nasi absolwenci, zarówno zamieszkujący Opolszczyznę, jak i miejsca najbardziej odległe, pomogą znaleźć motywacje tym, którzy w najbliższej przyszłości zechcą podjąć studia na naszym Wydziale. Poza teologią przygotowującą do przyjęcia święceń kapłańskich oferujemy studia teologiczne w ramach specjalności psychologiczno-pastoralnej. Zaś na kierunku Nauki o Rodzinie proponujemy trzy nowe specjalności: kurator sądowy do spraw rodziny, pracownik socjalny do spraw rodziny oraz pracownik samorządowy do spraw rodziny. Spotkaniem 28 marca br. chcemy ukazać perspektywy przyszłym studentom Wydziału Teologicznego oraz będziemy razem dziękować Bogu za ukończony czas studiów i jego owoce w życiu każdego z nas.

Abp Alfons Nossol
biskup opolski

---------------------
Powyższą Odezwę należy odczytać w ramach ogłoszeń duszpasterskich w niedzielę 15 lub 22 marca 2009 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.