Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Teksty biblijne dzisiejszej niedzieli ukazują nam Pana Boga jako Dawcę życia, jako troskliwego Ojca, który przywraca życie nadprzyrodzone prześladowcy Szawłowi, zaś życie ziemskie dzieciom płaczących matek. Bóg troszczy się także o życie każdego człowieka, dlatego z wdzięcznością śpiewaliśmy między czytaniami „Sławię Cię, Panie, bo mnie wybawiłeś” (Ps 30).
W dzisiejszą Niedzielę Mniejszości Narodowych pragnę zwrócić uwagę na lud, który żyje wśród nas, choć najczęściej, niestety, obok nas, dla którego Bóg jest tym samym Ojcem. Jest to lud Romów. Stosowana niekiedy nazwa „Cyganie” jest raczej pejoratywnym określeniem i dlatego jej nie używajmy.
Nasz Pierwszy Synod Diecezjalny przypomina, że w naszej diecezji zamieszkuje około 2500 Romów, jednak zazwyczaj niewiele o nich wiemy. Ks. Leszek Nowak, krajowy duszpasterz Romów, pisze o nich tak: „Romowie to najbardziej pokojowy naród świata: nie toczyli wojen z sąsiadami, nie nosili broni, dalecy od ubiegania się o urzędy, dalecy od wszelkiej polityki, wypełniający ideały chrześcijańskie: bronią życia od poczęcia do naturalnej śmierci, szanują starszych, nie uprawiają prostytucji, surowo przestrzegają wstrzemięźliwość przedmałżeńską”.
W tym roku mija 10. rocznica beatyfikacji bł. Zefiryna Giméneza Malla, pierwszego wyniesionego na ołtarze przedstawiciela ludu Romy, pochodzącego z Hiszpanii, patrona 37 milionowej rzeszy Romów rozsianych po całym świecie. Są naszymi chrześcijańskimi braćmi i siostrami. Mają, jak każdy naród, prawo do pielęgnowania własnej kultury i zwyczajów, do korzystania z ofert edukacyjnych. Ale przede wszystkim to my mamy obowiązek umożliwić im poznanie prawd wiary, uczestnictwo w spotkaniu z Chrystusem Panem w sakramentach. Jako mniejszość mają prawo do Mszy św. i nabożeństw dla nich sprawowanych oraz do opieki duszpasterskiej.
Duszpasterzy wraz z Parafialnymi Radami Duszpasterskimi gorąco proszę o nawiązanie kontaktu z rodzinami romskimi oraz o pomoc w integracji z parafialną wspólnotą. Oczywiście, nie należy pozbawiać ich swej odrębności i mentalności, ponieważ bogactwem Kościoła zawsze była jego różnorodność.
Proszę, wspierajcie też wszelkie wysiłki władz oświatowych w prowadzeniu dodatkowych zajęć integracyjnych i szkoleń, a także w znalezieniu pracy.
Drodzy romscy bracia i romskie siostry! Jesteśmy wszyscy dziećmi najlepszego Ojca w niebie, jesteśmy braćmi i siostrami naszego Pana i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie chcemy, byście żyli obok nas jako obcy i nieznani. Pragniemy, abyście poznali całe bogactwo Ewangelii Jezusa Chrystusa. Nie strońcie od kapłanów i przyjmujcie ich zaproszenia na spotkania i nabożeństwa. Cieszymy się z waszego corocznego udziału w pielgrzymce Mniejszości na Górze św. Anny, w pierwszą niedzielę czerwca. Jezus Chrystus, Jego Matka oraz św. Anna i wasz patron, bł. Zefiryn pragną waszego szczęścia tu na ziemi i po śmierci.
Korzystajcie także z ofert zdobycia zawodu i pracy, aby zapewnić utrzymanie waszych rodzin. W imię dobra waszych dzieci, dbajcie, by regularnie uczęszczały do szkół. Osoby bez elementarnego choćby wykształcenia spychane są dziś na margines społeczeństwa. Wszyscy pragniemy, by Romowie nie stanowili grupy ludzi drugiej kategorii w naszych parafiach. Konieczna jednak jest wasza dobra wola skorzystania z wszystkich możliwości przygotowania młodego pokolenia do godnego życia w nowoczesnym społeczeństwie.
Drodzy Diecezjanie! Niech tegoroczna Niedziela Mniejszości Narodowych będzie okazją do wzmożonego uświadomienia wspólnej odpowiedzialności za naszych bliźnich Romów. Również o nich mówi Pan Jezus: „(...) co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25, 35).
Każda mniejszość narodowa, religijna czy etniczna potrzebuje wsparcia, a zwłaszcza życzliwości i zrozumienia. Śląsk był w ciągu wieków bardzo tolerancyjny wobec przybyszów. Umożliwiajmy Romom podjęcie pracy zarobkowej. Wdzięczność wyrażam pedagogom poświęcającym się integracji dzieci i młodzieży romskiej, instytucjom samorządowym za troskę o romską mniejszość.
Parafialne Zespoły Caritas proszę o poświęcenie jeszcze większej uwagi problematyce romskiej. W sumie, nam wszystkim powinno serio zależeć na jeszcze większej integracji ludu Romy z całym społeczeństwem. Pamiętajmy przy tym o nauce Ojca Świętego Jana Pawła II, „byśmy nauczyli się kochać inne narody, jak swój własny”. Niech dobry Bóg temu wzniosłemu dziełu błogosławi.
Korzystając z okazji, pragnę życzyć wiele błogosławieństwa Bożego na zbliżające się letnie miesiące dla wszystkich rolników, dla których są one czasem wzmożonej, trudnej pracy, ale także dla dzieci i młodzieży rozpoczynających wakacje. Szczęść Wam Boże
Wasz Biskup
Abp Alfons Nossol
---------------------
Niniejsze słowo pasterskie proszę odczytać podczas wszystkich Mszy św. w niedzielę 10 czerwca br. Odezwę naszych biskupów pomocniczych można dołączyć do powyższego słowa pasterskiego lub przenieść na niedzielę następną, 17 czerwca br.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.