Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Czcigodni Współbracia Kapłani, Droga Młodzieży, Drodzy Współwyznawcy naszego wspólnego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana!
Zbliża się kolejny Adwent, który zwykliśmy w naszej diecezji rozpoczynać Ekumeniczną Modlitwą Młodych.
W tym roku chcemy to uczynić już po raz jedenasty. Jest to wspaniałe wydarzenie, w którym chrześcijanie różnych Kościołów i Wspólnot gromadzą się razem, by rozważać słowo Boże, dzielić się nim i uwielbiać naszego wspólnego ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana. Jest to okazja do zamanifestowania już istniejącej chrześcijańskiej jedności oraz do wspólnego błagania, aby wreszcie osiągnęła ona swoją pełnię przy wspólnym eucharystycznym stole.
Zwracam się więc do Was Czcigodni Współbracia Kapłani, Nauczyciele, Katechetki i Katecheci, a zwłaszcza do Was Droga Młodzieży i wszyscy Współwyznawcy Jezusa Chrystusa ze wszystkich Kościołów i Wspólnot chrześcijańskich, zapraszając Was do udziału w tym wielkim i ważnym wydarzeniu. Pragniemy w tym roku wspólnie skupić się wokół misterium Chrystusowego krzyża. Stąd zasadnicze motto spotkania brzmi: „Z Chrystusowym krzyżem łatwiej...”. W kontekście adwentowej nadziei chcemy zwrócić oczy naszych serc i umysłów w kierunku tajemnicy krzyża Jezusa Chrystusa. Ten, który przychodzi do nas jako bezbronne Dziecko, które rodzi się w Betlejemskiej Stajni, również bierze krzyż na swoje ramiona, aby wreszcie stać się Ukrzyżowanym Panem Chwały. Bez krzyża nie ma zmartwychwstania. Bez krzyża nie sposób również w pełni po chrześcijańsku żyć: „Kto chce iść za Mną – mówi Chrystus – niech weźmie swój krzyż i niech Mnie naśladuje” (Mk 8,34). Krzyż nie jest znakiem śmierci, ale życia; nie rozczarowania, ale nadziei; nie klęski, ale zwycięstwa. Jak głosi starożytny hymn liturgiczny, krzyż Chrystusa jest wręcz «jedyną nadzieją», ponieważ wszelkie inne obietnice zbawienia są złudne, nie rozwiązują bowiem fundamentalnego problemu człowieka: problemu zła i śmierci. Dlatego chrześcijanie czczą krzyż i widzą w nim najdoskonalszy znak miłości i nadziei. Również ekumenicznie chcemy uczcić Chrystusowy krzyż, jako znak naszej nadziei i chrześcijańskiego zwycięstwa nad każdą ludzką słabością. Jako ludzie młodzi, z natury zwróceni ku życiu, chcemy otworzyć się na niezgłębioną wartość krzyża, bo bez niego tajemnica życia pozostałaby jedynie bezsensowną zagadką. Krzyż nadaje pełną wartość i sens radościom i cierpieniom naszej egzystencji, pomagając każdemu złożyć własne życie jako dar miłości Bogu i braciom. Krzyż uczy kochać wszystkich, także nieprzyjaciół, aby współpracować z odkupieńczym dziełem Chrystusa i przybliżyć nadejście Królestwa Bożego.
Drodzy moi Młodzi Przyjaciele,
raz jeszcze zapraszam z całego serca wszystkich, a zwłaszcza Was Młodych, na ekumeniczne spotkanie modlitewne dnia 02 grudnia br. o godz. 15.30 do opolskiego kościoła seminaryjno-akademickiego (ul. Drzymały). Tworząc ekumeniczną wspólnotę chcemy wspólnie zamanifestować, iż otwieramy się na dar Chrystusowego krzyża i przejmujemy go jako znak naszego zbawienia i sztandar ostatecznego zwycięstwa. Chcemy również pokazać światu, że chcemy, niczym prawdziwi apostołowie Ewangelii, wnieść Chrystusowy krzyż w dzieje trzeciego tysiąclecia.
Wszystkich Was gorąco pozdrawiam. Do zobaczenia w Opolu!
Wasz biskup
+ A. Nossol

--------------------------------
Czcigodnych Księży proszę, aby powyższe „Zaproszenie” odczytać w najbardziej dogodnym duszpastersko terminie. Proszę również, abyście dopomogli jak największej grupie Wiernych, zwłaszcza Młodzieży, w pokonaniu wszelkich trudności, szczególnie komunikacyjnych, związanych z przyjazdem do Opola na Ekumeniczną Modlitwę Młodych.
Przy okazji przypominam o kolejnym dniu skupienia dla wszystkich księży, który odbędzie się 1 grudnia br. od godz. 10.00 w kościele seminaryjno-akademickim. Poprowadzi go ks. Wiesław Kondratowicz z Kowalewa.


Tekst do druku

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.