Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku

Czcigodni Duszpasterze,
Kochani Diecezjanie,

w odpowiedzi na apel Ojca Świętego Benedykta XVI, a także Przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski, serdecznie proszę Was o udzielenie pomocy głodującym mieszkańcom Wschodniej Afryki, a zwłaszcza Sudanu, Somalii, Erytrei i Etiopii. Katastrofalna susza sprawiła, że około 12 milionów ludzi, wśród nich wiele dzieci, ucieka przed straszliwym widmem głodu w poszukiwaniu pożywienia i pomocy.
W obozach dla uchodźców panują straszliwe warunki sanitarne. Sytuację pogarszają konflikty zbrojne i nieudolne instytucje państwowe.
Dlatego proszę Was o żarliwą modlitwę w intencji wszystkich cierpiących z powodu klęski głodu. Jednocześnie do Was Duszpasterzy zwracam się z prośbą o zorganizowanie w niedzielę, 14 sierpnia br., przed wszystkimi kościołami naszej diecezji, zbiórki ofiar do puszek celem ich bardzo konkretnego wsparcia.
Ufamy, że za pośrednictwem Caritas Internationalis i Caritas krajów afrykańskich, nasza pomoc dotrze w porę do głodujących sióstr i braci.
Wszystkim osobom i instytucjom zaangażowanym w niesienie pomocy udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

Wasz Biskup

Bp Andrzej Czaja

----------------------------
Zebrane pieniądze, proszę z pośpiechem przekazać na konto Caritas Diecezji Opolskiej.
Konto Caritas Diecezji Opolskiej: Grupa Pekao S.A. O/Opole,
nr: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „dla Afryki”. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.