Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku

Drodzy Bracia i Siostry,
nasza wspólnota diecezjalna znowu stanęła w obliczu kataklizmu, który wymaga konkretnej pomocy w duchu miłości bliźniego. Wezbrane wody rzeki Odry i jej dopływów zalały wiele miejscowości. Spowodowały ogromne cierpienia i straty materialne. Razem z Wami, drodzy Diecezjanie, modlę się za poszkodowanych i proszę Boga o pociechę i nadzieję dla nich w obliczu trudności.
Jednocześnie pamiętając o prawdzie, której uczy nas miłosierny Samarytanin, że nic nie może zastąpić miłości bliźniego, proszę Was o konkretny gest solidarności z cierpiącymi.
W niedzielę 30 maja br. przed wszystkimi kościołami naszej diecezji, zorganizowana zostanie zbiórka pieniędzy dla ofiar powodzi. Zebrane fundusze zostaną przeznaczone na usuwanie skutków powodzi i pomoc powodzianom w jak najszybszym powrocie do normalnego życia.
Czcigodnych Księży proszę o bezzwłoczne przekazanie zebranych pieniędzy na konto lub adres Caritas Diecezji Opolskiej, która już organizuje transporty z pomocą humanitarną.
Wasz biskup
† Andrzej Czaja

----------------------------
Konto Caritas Diecezji Opolskiej: Grupa Pekao S.A. O/Opole,
nr: 66 1240 1633 1111 0000 2651 3092 z dopiskiem „dla powodzian”.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.