Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny
Nadchodząca uroczystość Bożego Narodzenia przybliża nam prawdę, że „Bóg jest Miłością”. On pierwszy nas umiłował i przynagla nas do pochylenia się z miłością nad każdym człowiekiem w potrzebie, szczególnie najmniejszym.
Zadaniom tym służy Fundusz Obrony Życia, powołany przed czternastoma laty przez Episkopat Polski dla wspierania osieroconych dzieci, samotnych matek, które znalazły się w bardzo ciężkim położeniu oraz instytucji służących życiu, wśród nich Domu Matki i Dziecka w Opolu, Katolickiego Ośrodka Adopcyjnego i Poradni Rodzinnej.
Zgodnie z tradycją, na Fundusz ten przeznaczone zostaną ofiary zebrane na tacę podczas Pasterki w całej naszej diecezji. Każda złotówka ofiarowana na ten szlachetny cel będzie wyrazem naszego pochylenia się nad człowiekiem i udziałem w budowaniu kultury życia i miłości.
W roku ubiegłym Dom Matki i Dziecka otoczył bezpośrednią opieką 77 matek i dzieci. Swoje szczęśliwe miejsce w rodzinach znalazło dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu 34 dzieci.  
Serdecznie zachęcam wiernych naszej diecezji do włączenia się w to dzieło miłosierdzia.
Wszystkim ofiarodawcom wspierającym to dzieło z serca dziękuję i błogosławię
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

Opole, dnia 15 grudnia 2010 r.
---------------------------------
Czcigodnych Księży proszę o odczytanie niniejszego Komunikatu w niedzielę 19 grudnia br. podczas wszystkich Mszy św., a informację o przeznaczeniu tacy na Fundusz Obrony Życia należy przypomnieć  również podczas Pasterki. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.