Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Kościół opolski podejmuje wielorakie działania, które wspomagają osoby i rodziny znajdujące się w sytuacji skrajnego ubóstwa. Warunki, w jakich narodził się Zbawiciel świata, każą nam pochylić się nad tragicznym losem wielu dzieci, które bez naszej pomocy nie mają szans na godne życie, a czasami są nawet zagrożone w swym istnieniu.

W Boże Narodzenie jeszcze głębiej uświadamiamy sobie radosną prawdę, że Bóg tak umiłował świat, iż Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (J 3, 16). Refleksja nad tajemnicą przyjścia na świat Syna Bożego powinna nas prowadzić do jeszcze większej troski o życie każdego człowieka.

Wyrazem tej troski może być materialne wsparcie Funduszu Ochrony Życia, który został powołany przez Episkopat Polski w celu wspierania biednych osób i rodzin, a także instytucji broniących życia, takich jak Centrum Służby Życiu i Rodzinie w Opolu. Podobnie jak w latach ubiegłych, na Fundusz ten przeznaczone zostaną ofiary zebrane na tacę podczas Pasterki.

W roku ubiegłym Dom Matki i Dziecka otoczył bezpośrednią opieką 51 matek i dzieci. Swoje szczęśliwe miejsce w rodzinach znalazło dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu 28 dzieci, a z pomocy Poradni Rodzinnej skorzystało 2300 osób.

Dziękując za dotychczasową pomoc, serdecznie zachęcam wszystkich wiernych do poparcia tej inicjatywy. Każda złotówka ofiarowana na ten szlachetny cel stanie się wyrazem naszego udziału w budowaniu kultury życia.

Wszystkim hojnym ofiarodawcom z serca dziękuję i błogosławię! Korzystając z okazji składam wszystkim najlepsze życzenia świąteczne. Niech Dobry Bóg pomoże Wam, jak najlepiej przeżyć głębię tajemnicy Bożego Narodzenia w sercu, rodzinie i świątyni.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

Opole, dnia 9  grudnia 2011 r.

-------------------------------------
Komunikat Biskupa Opolskiego należy odczytać w niedzielę, 18 grudnia br. w ramach ogłoszeń parafialnych.
W Boże Narodzenie podczas Pasterki proszę przypomnieć o przeznaczeniu tacy na Fundusz Ochrony Życia. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.