Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

KOMUNIKAT BISKUPA OPOLSKIEGO O ZBIÓRCE OFIAR NA FUNDUSZ OCHRONY ŻYCIA
 

Skuteczna działalność Diecezjalnej Fundacji Ochrony Życia w Opolu, która jest od lat wspierana materialnie i duchowo przez wiernych i kapłanów naszej diecezji, skłania, by podziękować Panu Bogu za wielkie dzieło ratowania życia, pomocy rodzinom i samotnym matkom. W kończącym się w naszej diecezji Roku Rodziny Dom Matki i Dziecka otoczył bezpośrednią opieką 45 matek i dzieci. Dzięki Katolickiemu Ośrodkowi Adopcyjnemu swoje szczęśliwe miejsce w rodzinach znalazło 30 dzieci, a z pomocy Poradni Rodzinnej skorzystało ponad 2000 osób.
Obejmuję wdzięczną modlitwą wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób doświadczyli wsparcia i dobra ze strony Fundacji, ale też wielu oddanych pracowników, wolontariuszy
i ludzi tak chętnie ofiarujących dar serca. Podobnie jak w latach ubiegłych, na Fundusz ten przeznaczone zostaną ofiary zebrane na tacę podczas tegorocznej Pasterki.
Życzę i modlę się o to stale, by kolejne lata istnienia Fundacji były wiernym wypełnianiem słów Jezusa: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili (Mt 25,40).
Wszystkim hojnym ofiarodawcom z serca dziękuję i błogosławię
 

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski
Opole, dnia 10  grudnia 2014 r.


________________________
Zarządzenie:

1. Komunikat Biskupa Opolskiego należy odczytać w niedzielę 21 grudnia br. podczas wszystkich Mszy św.
2. W Boże Narodzenie podczas Pasterki proszę przypomnieć o przeznaczeniu kolekty na Fundusz Ochrony Życia.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.