Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Komunikat Biskupa Opolskiego
w związku z beatyfikacją ks. Alfonsa Trackiego
 

Drodzy Diecezjanie,

W sobotę 5 listopada 2016 r., w archidiecezji Szkodra-Pult w Albanii odbyła się uroczy-stość beatyfikacyjna 38 męczenników, którzy oddali życie za Chrystusa w okresie pano-wania komunistycznego reżimu w tym kraju. Jednym z księży zamęczonych
i zamordowanych w czasach komunizmu w Albanii, który został ogłoszony błogosławionym jest ks. Alfons Tracki pochodzący z naszej diecezji z parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Bliszczycach (dekanat Branice). Razem z całą diecezją pragnę wyrazić radość i wdzięczność Bogu za beatyfikację Sługi Bożego.
Ks. Alfons Tracki urodził się 2 grudnia 1896 r. w Bliszczycach,  w rodzinie urzędnika Josefa Trackiego. Wbrew oczekiwaniom ojca wybrał drogę powołania kapłańskiego. Studiował m.in. w Wiedniu. Został wyświęcony na kapłana w 1925 r. w albańskiej Szkodrze. Pracował w północnej Albanii, wiele czasu poświęcając duszpasterstwu dzieci
i młodzieży. Założył dla nich m.in. kulturalno-sportowe stowarzyszenie „Viribus Unitis”.
Wyniesiona z domu znajomość języka niemieckiego pozwoliła mu w czasie
II wojny światowej negocjować uwolnienie wielu Albańczyków z rąk Wehrmachtu oku-pującego Albanię w latach 1943-44.
Po przejęciu władzy przez komunistów odmówił wyjazdu z Albanii. Pracował
w parafii Pulaj. Został aresztowany 25 czerwca 1946 r. za udzielenie sakramentu namaszczenia chorych jednemu z młodych parafian rannemu w walce z komunistami. Przez sąd wojskowy został skazany na karę śmierci za działalność antykomunistyczną i współpracę z okupantem. Wyrok wykonano 18 lipca 1946 roku. Wczesnym rankiem został rozstrzelany pod murem cmentarza w Szkodrze. Jego ciało wrzucono do dołu i zasypano wapnem. Miejsce jego pochówku nie jest znane.
W Bliszczycach z okazji beatyfikacji rodaka odbędą się specjalne uroczystości dziękczynne w sobotę, 12 listopada 2016 r. o godz. 11.00 pod przewodnictwem biskupów opolskich, na które serdecznie zapraszamy wszystkich Diecezjan. Homilię podczas Mszy św. wygłosi Biskup Gliwicki Jan Kopiec.
Niech to zbawcze wydarzenie ubogaci nas licznymi łaskami Nieba, zaś przykład
i wstawiennictwo nowego błogosławionego z naszej ziemi śląskiej, który oddał życie za braci,  pomoże nam w realizacji najważniejszego przykazania miłości Boga i bliźniego.
Wypraszając orędownictwa naszego nowego Patrona z serca Wam błogosławię

+ Andrzej Czaja
Biskup Opolski


Niniejszą odezwę należy odczytać w ramach ogłoszeń parafialnych w niedzielę 6 listopada 2016 r.
W tym dniu w modlitwie eucharystycznej można wymienić imię nowego Błogosławionego.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.