Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Drodzy Diecezjanie!
29 grudnia br. Ojciec Święty Benedykt XVI mianował pasterzem diecezji gliwickiej biskupa Jana Kopca, dotychczasowego biskupa pomocniczego naszej diecezji.
Biskup Jan Kopiec przez całe swoje życie jest związany z diecezją opolską. Po ukończeniu studiów w Wyższym Seminarium Duchownym Śląska Opolskiego w Nysie–Opolu, 30 kwietnia 1972 roku przyjął święcenia kapłańskie w opolskiej katedrze z rąk pierwszego biskupa opolskiego Franciszka Jopa. W latach 1978–1982 odbył studia specjalistyczne z zakresu historii Kościoła na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył uzyskaniem stopnia doktora. Od tego czasu jest wykładowcą i profesorem w naszym Wyższym Seminarium Duchownym, a od momentu powstania Uniwersytetu Opolskiego również na Wydziale Teologicznym. Oprócz tego pełnił wiele odpowiedzialnych funkcji duszpasterskich i naukowych. Pasją biskupa Jana Kopca jest historia Kościoła, a badania naukowe w tej dziedzinie pozwoliły mu zdobywać kolejne stopnie naukowe aż po stanowisko
profesora zwyczajnego.
5 grudnia 1992 roku ks. Jan Kopiec został mianowany biskupem pomocniczym w Opolu. Święcenia biskupie przyjął w Uroczystość Objawienia Pańskiego 6 stycznia 1993 roku w Rzymie z rąk Ojca Świętego Jana Pawła II.
W imieniu własnym i wszystkich diecezjan pragnę serdecznie podziękować biskupowi Janowi za posługę w naszym Kościele opolskim. Jego zaangażowanie koncentrowało się nie tylko na twórczej działalności naukowej. Swoje pasterskie powołanie realizował przez pracę w Kurii Diecezjalnej, a przede wszystkim przez sprawowanie świętych posług w poszczególnych wspólnotach parafialnych, jak też podczas uroczystości w naszych diecezjalnych sanktuariach. Wyrazem naszej wspólnej wdzięczności niech będzie modlitwa w intencji nowego Biskupa Gliwickiego. Chcemy to uczynić w sposób szczególny w dniu 6 stycznia 2012 roku podczas Mszy św. sprawowanej pod przewodnictwem biskupa Jana o godz. 10.30 w katedrze opolskiej w 19. rocznicę jego święceń biskupich.
Zapraszam na tę Eucharystię kapłanów, siostry zakonne i wiernych. Proszę również, aby w tym dniu we wszystkich kościołach naszej diecezji podczas Mszy św. w modlitwie wiernych polecano Bogu biskupa Jana i jego posługiwanie w Kościele gliwickim, a po Komunii św. odśpiewano dziękczynne Te Deum laudamus.
Uroczysty ingres biskupa Jana Kopca do katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach odbędzie się 28 stycznia 2012 roku.
Życzymy nowemu Pasterzowi Kościoła gliwickiego światła i mocy Ducha Świętego, a biskupie zawołanie „Krzyż Chrystusa – nadzieja nasza” niech Go umacnia, gdy z wiarą i miłością podejmuje apostolskie wezwanie.

† Andrzej Czaja
Biskup Opolski

Opole, dnia 29 grudnia 2011 roku

----------------------------------
Komunikat należy odczytać podczas ogłoszeń 1 stycznia 2012 roku w Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi.
 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.