Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Komunikat Biskupa Opolskiego w związku z nominacją księdza prałata Rudolfa Pierskały biskupem pomocniczym w Opolu
 

Drodzy Diecezjanie,

gdy w trzecią niedzielę adwentową Kościół woła w naszą stronę „Gaudete” – „Radujcie się”, dzielę się z Wami radosną wiadomością: Ojciec Święty Franciszek, mając na uwadze potrzeby naszej diecezji, ustanowił biskupem pomocniczym  ks. prałata, dr. hab. Rudolfa Pierskałę, kanclerza naszej Kurii Diecezjalnej, przydzielając mu stolicę tytularną Semina.
Ks. dr. hab. Rudolf Pierskała, pochodzący z parafii pw. św. Jakuba Apostoła w Mechnicy, urodził się 13 października 1959 roku w Kędzierzynie-Koźlu. Edukację rozpoczął w miejscowej szkole podstawowej w Mechnicy, a kontynuował w Technikum Dokumentacji Budowlanej w Kędzierzynie-Koźlu, gdzie w 1979 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tym samym roku rozpoczął studia w Wyższym Seminarium Duchownym w Nysie, które zwieńczone zostały przyjęciem święceń prezbiteratu 22 czerwca 1985 roku w katedrze opolskiej z rąk ówczesnego biskupa pomocniczego w Opolu, Jana Wieczorka. Przez dwa lata pełnił posługę duszpasterską jako wikariusz w parafii św. Apostołów Piotra i Pawła w Gliwicach. W 1987 roku został skierowany na studia specjalistyczne na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które ukończył w 1992 roku uzyskaniem stopnia doktora teologii w zakresie liturgiki. Od tego roku wykładał najpierw w Diecezjalnym Instytucie Teologiczno-Pastoralnym w Opolu, zarazem filii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, a obecnie na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego, na którym uzyskał stopień doktora habilitowanego w 2008 roku. Równocześnie przez 18 lat z wielką odpowiedzialnością pełnił obowiązki dyrektora Diecezjalnego Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Nominat Rudolf Pierskała jest wikariuszem biskupim ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów oraz członkiem Rady Kapłańskiej, a od 2011 roku kanclerzem naszej Kurii Diecezjalnej.
Jest autorem kilku publikacji książkowych oraz wielu artykułów naukowych i popularno-naukowych.
Biskup Nominat Rudolf Pierskała w kolejno powierzanych zadaniach na różnych stanowiskach wykazał się wielką dojrzałością i kompetencjami. W uznaniu zasług i kapłańskiej postawy, arcybiskup Alfons Nossol wyróżnił go tytułem radcy duchownego, a Ojciec Święty Benedykt XVI mianował prałatem.
Jesteśmy bardzo wdzięczni Ojcu Świętemu Franciszkowi, że skierował do posługi biskupiej w naszej diecezji Kapłana gorliwego, odpowiedzialnego. Swoją dotychczasową postawą i sumiennością w wypełnianiu powierzonych zadań potwierdził, że kocha Kościół i droga mu jest realizacja zbawczej misji Kościoła. Dowiódł też, że posiada umiejętności bardzo trafnego wydawania sądów i opinii, zjednywania sobie ludzi oraz mądrego przewodzenia wspólnocie wiernych.
Już dziś bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na doniosłą uroczystość święceń, które Biskup Nominat przyjmie w Opolu w kościele seminaryjno-akademickim pw. św. Jadwigi Śląskiej w sobotę 11 stycznia 2014 r. o godz. 10.00. Zapraszam kapłanów diecezjalnych i zakonnych, osoby konsekrowane i Was, kochani wierni z całej diecezji. Jest to nasze wielkie święto, w którym chcemy jeszcze bardziej poczuć się jak jedna Boża rodzina.
Siostry i bracia, Waszym modlitwom polecam nowego biskupa pomocniczego, którego – jak wierzymy – Pan Bóg nam posyła, aby poprzez głoszenie Słowa Bożego, udzielanie sakramentów świętych i posługę miłości przewodniczył Ludowi Bożemu w budowaniu żywego Chrystusowego Kościoła w naszej diecezji.
Niech posługiwanie Biskupa Rudolfa Pierskały, któremu towarzyszy zawołanie biskupie „Głosić radość Ewangelii”, będzie opromienione Bożym błogosławieństwem, mocą Ducha Świętego, wstawiennictwem Matki Najświętszej oraz Świętych Patronów naszej diecezji.

+ Andrzej Czaja

Biskup Opolski

--------------------------------

Komunikat należy odczytać podczas ogłoszeń w niedzielę 15 grudnia 2013 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.