Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

obwieszczający Rok Życia Konsekrowanego w Metropolii

Tekst do druku

Drodzy wierni naszej górnośląskiej metropolii!
Z inicjatywy sługi Bożego Jana Pawła II, od czternastu lat w święto Ofiarowania Pańskiego przeżywamy w całym Kościele Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Tym razem ten jeden dzień chcemy w naszej górnośląskiej metropolii niejako rozszerzyć, mając na względzie dzisiejsze funkcjonowanie i przyszłość szczególnie żeńskich zakonów, zgromadzeń i świeckich instytutów życia konsekrowanego.

Racji, które nas skłaniają do skupienia uwagi na żeńskim życiu konsekrowanym jest kilka. Nade wszystko ujawnia się coraz bardziej brak właściwego rozumienia istoty życia konsekrowanego w dzisiejszym Kościele. Niektórzy wręcz uważają, że to przeżytek. Na kobiety w habitach spoglądamy najczęściej z podziwem, ale własnej córki, wnuczki, czy koleżanki w takowym stroju nie chcemy widzieć. Bywa, że rodzice zupełnie nie potrafią się pogodzić z faktem, że córka poszła do klasztoru. Seminarium dla syna można jeszcze jakoś zaakceptować; ostatecznie status księdza w społeczeństwie nie jest najgorszy. Natomiast cela zakonna dla córki, bywa postrzegana jako koniec jej możliwości rozwoju i ścieżka do zmarnowania życia.
Takie światowe, zupełnie niechrześcijańskie widzenie rzeczy sprawia, że klimat dla rozwoju żeńskich powołań jest w naszym społeczeństwie na Śląsku coraz gorszy, żeby nie powiedzieć toksyczny. Do tego dochodzi jeszcze wpływ materializmu i konsumpcji, wątła wiara w wielu naszych rodzinach i charakterystyczny dla młodego pokolenia problem z powzięciem jednoznacznej decyzji na całe życie. Skutkiem jest wyraźny spadek liczby powołań do zgromadzeń żeńskich, coraz częstsze zamykanie domów zakonnych, obawy o przyszłość i niepokój w sercach wielu sióstr zakonnych.
Pośród sióstr daje się też zauważyć zagubienie na poziomie rozumienia własnej tożsamości, a bardziej jeszcze misji w Kościele i świecie. Ze strony duchownych narasta lekceważenie i marginalizacja konsekrowanych niewiast we wspólnocie Kościoła, co gorzko owocuje w sercach niektórych sióstr kompleksami niższości, poczuciem krzywdy, brakiem entuzjazmu i zaufania do pasterzy Kościoła. Niektóre ze wspólnot zakonnych borykają się z problemem odczytania i realizacji własnego charyzmatu w bardzo szybko zmieniających się uwarunkowaniach życia, a wielu siostrom przychodzi z coraz większym trudem harmonijnie żyć i działać we wspólnocie konkretnego domu.
Przeto, mając na uwadze piękne owocowanie dopiero co zakończonego Roku Kapłańskiego, ogłaszamy w naszej górnośląskiej metropolii Rok Życia Konsekrowanego, od 2 lutego br. do 2 lutego 2012 roku. Hasłem roku będą słowa wyjęte z anielskiego zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie: „Pełna łaski, Pan z Tobą” (Łk 1,28). Zdają się one dobrze wskazywać na boskie źródło tożsamości osób konsekrowanych i szczególną ich więź z Panem. Chodzi o oblubieńczy związek, u podstaw którego jest dar rad ewangelicznych, czyli obfitość Boskiego obdarowania, które umożliwia życie w czystości, ubóstwie i posłuszeństwie. Dar ten domaga się oddania Bogu życia na własność, a skutkuje w ten sposób, że osoba konsekrowana urzeczywistnia Chrystusowy styl życia na ziemi, życia z Boga i dla Boga, krocząc śladami Chrystusa. W ten sposób osoba konsekrowana staje się i jest we wspólnocie Kościoła znakiem Królestwa Bożego, w czym ujawnia się sedno misji i wartość stanu życia konsekrowanego w Kościele. Krótko mówiąc, osoby konsekrowane apelują o spoglądanie w górę, zainteresowanie niebem, co w dobie konsumowania zdobyczy ziemi ma wyjątkowo istotne znaczenie dla każdego dziecka Bożego.
Patronką Roku Życia Konsekrowanego czynimy błogosławioną Marię Luizę Merkert, urodzoną i działającą w Nysie założycielkę Zgromadzenia Sióstr św. Elżbiety, nazywaną Śląską Samarytanką, Matką ubogich, a nawet kochaną Matką wszystkich. W jednym z pism okólnych do swoich sióstr pisała: „Złóżmy nasz przyszły los w ręce Ojca i przyrzeknijmy Mu równocześnie, że poświęcimy nasze słabe siły jedynie dla Jego służby i zawsze dążyć będziemy do tego, by w naszym Zgromadzeniu rozkwitły coraz bardziej cnoty, których wymagają nasze święte śluby. […] Prośmy i błagajmy, byśmy były prawdziwymi oblubienicami naszego niebieskiego Oblubieńca”.
W tych prostych słowach błogosławionej Marii Luizy nietrudno odkryć zawsze aktualne podstawy realizacji jakiejkolwiek formy życia konsekrowanego: zawierzenie Bogu, poświęcenie Mu życia, rozwijanie tego, co Bogu miłe, oblubieńcza więź z Jezusem. Dlatego, drogie siostry zakonne, prosimy Was, abyście słowa te wzięły sobie mocno do serca, podejmując na różnych poziomach dzieło odnowy swego życia duchowego i wspólnotowego, a także trud zgłębienia i lepszej adaptacji realizowanego charyzmatu. Zasadniczą podstawą Waszej refleksji niech będzie adhortacja Jana Pawła II Vita consecrata i watykańska instrukcja pt. Rozpocząć na nowo od Chrystusa. Wszelki Wasz wysiłek zmierzający ku odnowie i ukierunkowany na głębię życia duchowego obiecujemy wspierać stosownymi działaniami i modlitwą, a jego owocowanie powierzamy opiece Świętej Rodziny z Nazaretu.
Już dziś drogie siostry zapraszamy Was 3 maja br. do bazyliki św. Jakuba St. Apostoła i św. Agnieszki w Nysie na Mszę św. dziękczynną za beatyfikację Jana Pawła II i o nowe powołania zakonne. Natomiast 4 czerwca br. zapraszamy na Górę św. Anny, na Wasz doroczny dzień modlitw. Prosimy też o podjęcie inicjatyw z myślą o zaprezentowaniu specyfiki oraz form życia i działalności własnego zgromadzenia, czy instytutu, a także włączenie się w metropolitalne, czy diecezjalne inicjatywy służące temu samemu celowi.
Do Was wszystkich wiernych trzech diecezji: gliwickiej, katowickiej i opolskiej zwracamy się z gorącym apelem, aby w tym czasie do 2 lutego 2012 roku podjąć trud szczególnej modlitwy z siostrami, za wszystkie siostry i o nowe powołania zakonne. Niech będzie to czas naszego większego otwarcia się na życie konsekrowane w ogóle, na potrzeby i posługiwanie sióstr, na problemy, z którymi się na co dzień borykają. Nie zmarnujmy okazji, by odkryć na nowo wartość i znaczenie stanu konsekrowanego we wspólnocie Kościoła, a modlitwę za niewiasty konsekrowane włączmy do naszego pacierza.
Was, drogich Duszpasterzy, bardzo proszę o jak największe otwarcie się na życie i posługiwanie sióstr, o zaangażowanie się w dzieło modlitwy za siostry i o nowe powołania zakonne, inicjowanie tej modlitwy na poziomie dekanatu i parafii. Proszę Was także o wspieranie przeróżnych dzieł i wszelkiego dobra, które siostry rozwijają pośród nas, a którego nieraz nie widzimy i nie potrafimy należycie docenić.
Z okazji tegorocznego Światowego Dnia Życia Konsekrowanego wszystkim osobom konsekrowanym, siostrom, braciom i ojcom, przekazujemy bukiet najlepszych życzeń. Wszystkim wiernym górnośląskiej metropolii udzielamy naszego pasterskiego błogosławieństwa.

W imieniu biskupów metropolii górnośląskiej

Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 21 stycznia 2010 r.
--------------------------
Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszego listu w niedzielę 30 stycznia br.
Kolekta w niedzielę 13 lutego br. przeznaczona będzie na odbudowę kościoła pw. św. Bartłomieja w Jełowej, zniszczonego wskutek grudniowego pożaru.
Gorąco proszę również o zachęcenie młodzieży do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Madrycie. Materiały na ten temat zostały przekazane do wszystkich parafii.


 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.