Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Odezwa Biskupa Opolskiego
w związku z tegorocznymi święceniami kapłańskimi

 

Drodzy Diecezjanie,

Obchodzona w dzisiejszą niedzielę uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego przypomina nam prawdę, że Chrystus, po spełnieniu ziemskiej misji, powraca do chwały, którą odwiecznie dzieli z Ojcem i z Duchem Świętym.  Wstępując do nieba, nie porzucił nas jednak w ludzkiej niedoli. W mocy Bożego Ducha nadal żyje i działa pośród nas w nowy sposób.
Jednym ze sposobów obecności Chrystusa, o którym mówi wiele dokumentów Kościoła, jest Jego obecność w osobie wyświęconego kapłana. W każdym kapłanie Chrystus jest obecny  w swoim Kościele jako Głowa swojego Ciała i Pasterz swojej trzody (por. KKK 1548). Przyjmujący święcenia, dzięki konsekracji kapłańskiej, upodabniają się do Najwyższego Kapłana i posiadają władzę działania w imieniu, mocą i w osobie samego Chrystusa. Poprzez nałożenie rąk i modlitwę, zgodnie z obietnicą Chrystusa, o której usłyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu, Duch Święty zstępuje na nich i otrzymują Jego moc, by być świadkami Zmartwychwstałego Pana aż po krańce ziemi. Zostają posłani jak Apostołowie z dzisiejszej Ewangelii, aby szli i nauczali wszystkie narody, udzielając im chrztu i innych sakramentów.
Dlatego z wielką radością pragnę Was poinformować, że w najbliższą sobotę 23 maja br. nasz Kościół opolski ubogaci się o ośmiu nowych kapłanów. Są nimi:

Kamil Bania z par. św. Michała Archanioła w Prudniku,
Dawid Kontny z par. św. Mikołaja i św. Małgorzaty w Wysokiej,
Mateusz Kozielski z par. św. Antoniego w Zdzieszowicach,
Dominik Mamełka z par. św. Jana Chrzciciela w Powidzku (archidiec. wrocławska),
Kamil Mieszkowski z par. św. Piotra i Pawła w Opolu,
Daniel Nowak z par. św. Stanisława i Nawiedzenia NMP w Płużnicy Wielkiej,
Dominik Paterak z par. św. Jadwigi Śląskiej w Nowym Lesie,
Mateusz Wieczorek z par. Nawiedzenia NMP w Polskiej Nowej Wsi.

Na uroczystość święceń kapłańskich serdecznie zapraszam do Katedry Opolskiej najbliższą rodzinę tegorocznych neoprezbiterów, wiernych z ich rodzinnych parafii, całe prezbiterium Kościoła opolskiego i wyjątkowo serdecznie osoby konsekrowane w roku im poświęconym. Wszystkich was, drogich Diecezjan, proszę o gorącą modlitwę w intencji wyświęconych niedawno diakonów, a zwłaszcza tych ośmiu, którzy przyjmą święcenia prezbiteratu.
Wszyscy razem upraszajmy dla nich mocy Bożego Ducha, aby byli świadomi wielkości swojego posłannictwa, zawsze  realizowali je z zaangażowaniem, i byli Bogu wdzięczni za obdarowanie ich łaską kapłaństwa.
U jej źródła jest tajemnica Bożego Miłosierdzia. Dlatego kapłan, który ma działać mocą i w osobie samego Chrystusa, powinien być zawsze świadkiem tegoż Miłosierdzia. Mówił o tym wyraźnie papież Franciszek podczas spotkania z kapłanami diecezji rzymskiej 6 marca 2014 r., wskazując na potrzebę bliskości kapłana wobec swoich wiernych: „(…) na obraz Dobrego Pasterza, kapłan jest człowiekiem miłosierdzia i współczucia, bliski swoim ludziom i sługą wszystkich. To jest kryterium pastoralne, które chciałbym bardzo podkreślić: być bliskim! Być bliskim i służyć, ale przede wszystkim być bliskim! [Wówczas] ktokolwiek jest zraniony w swoim życiu, w jakikolwiek sposób, może znaleźć w kapłanie uwagę i wysłuchanie…”. Tego typu świadectwo miłosierdzia w formie bycia bliskim i służenia ludziom należy do istoty tożsamości i posługi kapłana. Natomiast jej źródłem jest wielkie Miłosierdzie Boga, które wyraża się w wyrozumiałości, z jaką wzywa wybranych ludzi, aby działali jako Jego przedstawiciele, mimo że wie o ich grzeszności. Ostatecznie każde kapłańskie i zakonne powołanie zanurzone jest w tajemnicy Bożego Miłosierdzia. Dlatego zwracam się z gorącą prośbą do wszystkich, którzy czują w sercu głos Bożego powołania do kapłaństwa lub życia zakonnego, aby z wdzięcznością przyjęli ten bezcenny dar Bożego Miłosierdzia i nie lękali się zostać świadkami Chrystusa.
Wszyscy zaś podejmujmy stale trud modlitwy o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Proponuję, by szczególnym dniem modlitwy o powołania w naszym Kościele opolskim były te niedziele, kiedy zbierana jest kolekta na potrzeby seminarium, a  także wszystkie popołudniowe niedzielne nabożeństwa.
Przed nami bardzo ważne dni, w których szczególnie pamiętamy o kapłanach. Mam na myśli święto Jezusa Chrystusa Najwyższego i Wiecznego Kapłana, przypadające w tym roku w czwartek 28 maja, oraz Uroczystość Najświętszego Serca Pana Jezusa. Bardzo proszę, byśmy w tych dniach wraz z duszpasterzami modlili się żarliwie za kapłanów – o świętość ich życia oraz o nowych kapłanów. Dojrzała też w naszym Kościele myśl powołania do życia Diecezjalnego Dzieła Modlitwy w Intencji Kapłanów. Zależy mi bardzo na objęciu duszpasterską troską i formacją osób modlących się za kapłanów w ramach apostolatu „Margaretka” oraz w innych grupach i wspólnotach. W stosownym czasie kapłani przedstawią Wam w szczegółach cele i zadania tego dzieła, które szerzej zaprezentuję w odrębnym liście pasterskim.  
Już dziś, w imieniu organizatorów, serdecznie zapraszam w Uroczystość Bożego Ciała, 4 czerwca br.,  do Opola na Koncert Uwielbienia. Odbędzie się on, podobnie jak w ubiegłych latach na Osiedlu Armii Krajowej, niedaleko kościoła Przemienienia Pańskiego. Na godzinę 19.30 chciejmy całymi rodzinami przybyć do Opola, aby wspólnie wyśpiewać Bogu chwałę i w Jego ręce zawierzać siebie, nasze dzieci i młodzież, a także całą naszą Ojczyznę. Przy tej okazji chcę również serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy od pierwszego Koncertu Uwielbienia w Opolu regularnie modlą się w parafiach w intencji młodego pokolenia, oraz ponawiam prośbę o gorącą modlitwę za dzieci i młodzież. Każda parafia niech będzie ogniskiem modlitwy za młode pokolenie.
Korzystając z okazji, zapraszam również wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców na Górę Świętej Anny na doroczną pielgrzymkę stanową. W tym roku gościć będziemy na niej  prefekta Kongregacji Nauki Wiary, Kardynała Gerharda Müllera z Rzymu. Obchody rozpoczną się w sobotę wieczorem 27 czerwca o godz. 18.30. W uroczystej Mszy św. w niedzielę o godz. 10.00, której przewodniczyć  będzie Kardynał Gerhard Müller, uczestniczyć będą również biskupi opolscy i gliwiccy oraz nasi tegoroczni neoprezbiterzy.
Na koniec raz jeszcze Was proszę, drodzy Bracia i Siostry, o żarliwą modlitwę w intencji tegorocznych neoprezbiterów, wszystkich kapłanów naszej diecezji i nas, księży biskupów, abyśmy byli wiernymi świadkami Bożego Miłosierdzia.
Z całego serca wszystkim Wam błogosławię.

Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 8 maja 2015 r.
 
-----------------------------------
Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszej Odezwy w niedzielę 17 maja br. Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym ważnym wydarzeniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.