Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Dał wam ducha mądrości i objawienia

Tekst do druku

Drodzy Diecezjanie,

liturgia Słowa Bożego dzisiejszej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego zwraca nam uwagę na to, że rozstanie Jezusa z Apostołami na Górze Oliwnej i Jego wstąpienie do nieba nie oznacza opuszczenia Apostołów. W Ewangelii mocno wybrzmiewają nie tylko Jezusowe słowa rozesłania: Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, ale też Jego zapewnienie: A oto Ja jestem z Wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. Pierwsze z tych słów wzywają nas do ciągłego podejmowania misji zwiastowania Radosnej Nowiny słowem i świadectwem życia, drugie – do radowania się i życia na co dzień obecnością Pana.
W dzisiejszych czytaniach dominuje natomiast temat obdarowania nas Duchem Świętym. Z Dziejów Apostolskich dowiadujemy się, że zanim Jezus wstąpił do nieba, kazał Apostołom nie odchodzić z Jerozolimy i oczekiwać obietnicy Ojca; wyraźnie zapowiedział: wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym. A kiedy pytali o czas przywrócenia Królestwa Izraela, dał im do zrozumienia, żeby nie tym zaprzątali sobie głowę, lecz skupili uwagę na darze Ducha Świętego, którego otrzymają i w mocy którego będą mogli być Jezusowymi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi. W drugim czytaniu słyszymy pouczenie św. Pawła o wylaniu Ducha Świętego ponad miarę Jezusowej zapowiedzi. Duchem mądrości i objawienia cieszą się wszyscy wierzący w Efezie.
Obietnica Ojca, Jezusowy Duch, jest też naszym udziałem od dnia chrztu świętego, a pełnią darów Ducha Świętego cieszymy się od dnia bierzmowania. Ci, których Jezus wybrał i powołał, po okresie formacji w seminarium duchownym i za aprobatą Kościoła, przez sakrament święceń prezbiteratu, otrzymują szczególny dar Ducha Świętego, który ich uzdalnia do pasterskiej posługi w Kościele, czyli działania w imieniu Chrystusa Głowy i Pasterza. W tym roku, w najbliższą sobotę, 11 czerwca, o godz. 10.00, to wielkie misterium obdarowania świętą władzą w Kościele stanie się udziałem dwunastu diakonów. Są nimi:
1.     Grzegorz Bławicki    z par. pw. Zwiastowania NMP w Biskupowie
2.     Krzysztof Deszczka z par. pw. św. Stanisława, Bpa w Ligocie Bialskiej
3.     Mariusz Gawłowski z par. pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Sidzinie
4.     Tomasz Gruca z par. pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Op.
5.     Tomasz Maintok z par. pw. św. Jerzego w Sławikowie        
6.     Paweł Michalewski z par. pw. św. Franciszka z Asyżu w Nysie
7.     Mariusz Ołdak z par. św. pw. Piusa X i Marii Goretti w Kędzierzynie-Koźlu
8.     Damian Ostrowski z par. pw. MB Częstochowskiej w Łące Prudnickiej
9.     Piotr Reimann z par. pw. Bożego Ciała w Oleśnie
10.     Damian Staniek z par. pw. św. Mikołaja w Raciborzu
11.     Stanisław Zioła z par. pw. św. Michała Archanioła w Prudniku    
12.     Łukasz Żaba z par. pw. NSPJ w Raciborzu
Wszystkich tych synów naszej ziemi, którzy staną się pasterzami w Kościele opolskim, polecam Waszej szczególnej pamięci modlitewnej. Prośmy Boga zwłaszcza o to, aby przez całe życie, jak najlepiej współpracowali z Bożym Duchem i pasterzowali na miarę oczekiwań Jezusa, dla dobra powierzonych im wiernych i dla własnego duchowego wzrostu.
Sześćdziesiąt lat temu posługę pasterską w Kościele, poprzez przyjęcie święceń prezbiteratu, podjął papież Benedykt XVI. W związku z tym Kongregacja ds. Duchowieństwa zwraca się z prośbą do kapłanów całego Kościoła, by w swej modlitwie zechcieli się szczególnie zjednoczyć z Biskupem Rzymu. Co więcej, Kongregacja zachęca, aby poszczególne diecezje, a zwłaszcza ich duchowieństwo, zechciały ofiarować Ojcu Świętemu 60 godzin Adoracji Eucharystycznej, w formie ciągłej, bądź rozłożonej na dni miesiąca czerwca, w intencji nowych powołań kapłańskich i o uświęcenie kapłanów.
Drodzy diecezjanie, zwracam się więc do was wszystkich, abyście wraz ze swymi pasterzami podjęli to szlachetne dzieło. Doskonałą okazją do jego realizacji mogą być sprawowane w naszych świątyniach nabożeństwa czerwcowe do Najświętszego Serca Pana Jezusa. Spróbujmy odpowiedzieć na apel Kongregacji, najlepiej jak tylko możemy. Będzie to wspaniały prezent dla Ojca Świętego z okazji Jego Jubileuszu i bardzo konkretna forma obudzenia i rozwoju adoracji Najświętszego Sakramentu w naszych sercach i wspólnotach.
W takiej perspektywie ponawiam też swoją wielką prośbę do wszystkich kapłanów i wiernych, aby nasze parafie jeszcze lepiej funkcjonowały jako Ogniska Modlitwy za Młode Pokolenie. Niech jeden dzień w tygodniu będzie szczególnie poświęcony modlitwie za młodych.
Podobnie jak w ubiegłym roku, w Uroczystość Bożego Ciała, odbędzie się w Opolu Koncert Uwielbienia jako konkretna forma gorącej modlitwy o dar wiary dla dzieci i młodzieży. Będziemy przywoływali Ducha Świętego, aby odnawiał i umacniał wiarę w ludziach młodych. Już dziś na ten szczególny koncert wszystkich Was, drogich diecezjan, serdecznie zapraszam. Przyjedźmy do Opola całymi rodzinami; zorganizujmy wspólny parafialny wyjazd. Początek wołania do Ducha Świętego o 19.30. Zakończenie przewidujemy w godzinie Apelu Jasnogórskiego, zawierzając dzieci i młodzież, młode małżeństwa i rodziny Matce naszego Pana.
Siostry i Bracia w Chrystusie Panu,
dzięki obdarowaniu Duchem Świętym w sakramencie chrztu i bierzmowania wszyscy jesteśmy dziećmi Bożymi upodobnionymi do Chrystusa i jako tacy zdolni do naśladowania Go, aż po miłość nieprzyjaciół, co potwierdza życie tak wielu świętych. Kroczenie po śladach Jezusa jest jednak bardzo wymagające i właściwie niemożliwe bez stałego otwarcia na to, co podpowiada i co nam oferuje Duch Święty. Dlatego św. Paweł radzi nam jednoznacznie w Liście do Galatów: mając życie od Ducha, do Ducha się też stosujmy.
Chodzi o życie Bożym Duchem, które domaga się najpierw weryfikacji naszych dążeń i pragnień, ponieważ zbyt często wyłaniają się one z ducha świata, mody, subiektywnego myślenia i życia po swojemu. Potrzeba więc szczególnego nabożeństwa do Ducha Świętego, umiłowania lektury i rozważania słowa Bożego, które Duch Święty stale ożywia i nam wyjaśnia.
Sprawdzianem naszej otwartości na Bożego Ducha, uszanowania Jego obecności i działania jest chętne i godne korzystanie ze sakramentów świętych, szacunek wobec wszelkiego stworzenia, zwłaszcza każdego człowieka, a także nabożne odnoszenie się do miejsc świętych. Mam tu na myśli zwłaszcza nasze świątynie i sprawowaną w nich liturgię i przeróżne nabożeństwa. Na szacunek wobec tego, co święte, zwraca nam wielokroć uwagę papież Benedykt XVI. Wystarczy przypomnieć liturgię beatyfikacji bł. Jana Pawła II i prośbę ceremoniarza papieskiego, by na czas sprawowania świętej liturgii zwinąć wszystkie flagi i feretrony. I nie może nas to dziwić, skoro sam Bóg wołał w stronę Mojżesza: zdejmij sandały, gdyż ziemia, na której stoisz jest święta.
W naszych wspólnotach parafialnych najczęściej bardzo dbamy o miejsca święte. Wkładamy wiele zaangażowania, własnej pracy i środków finansowych w restaurowanie świątyń i odświętny ich wystrój nawet w zwykłe niedziele roku liturgicznego. To dobry znak szacunku dla tego co święte, dla Bożego Ducha i bardzo dziękuję wszystkim włączającym się w to dzieło. Niestety, coraz częściej nie umiemy się w świątyni należycie zachować i należycie do świątyni ubrać. Bywa, że swoim niegodnym postępowaniem ocieramy się o świętokradztwo, znieważenie Świętości Boga.
Moi Drodzy, nie zasmucajmy Bożego Ducha. Dbajmy o ciszę, nabożne przyklęknięcia i strój, także z tej racji, by nie rozpraszać skupienia i rozmodlenia bliźnich. Pan Bóg zna nasze wdzięki cielesne i nie trzeba ich odsłaniać. Sam nam je dał. Od nas oczekuje wdzięków serca, które trzeba wypracować współpracując z Bożym Duchem.
Przed nami nie tylko czas wakacji, lecz także obfitujący w łaskę czas przeżywania parafialnych odpustów. Chciejmy z nich korzystać z godnością serca i nabożnie w nich uczestniczyć.
Wszystkich mężczyzn i młodzieńców zapraszam jak co roku na Górę Świętej Anny na doroczną pielgrzymkę stanową. Tym razem będzie przebiegać pod hasłem: „Żyjmy w komunii z Bogiem”. Rozpocznie się w sobotę wieczorem 25 czerwca o godz. 18.30. W niedzielę uroczystej Mszy św. o godz. 10.00 przewodniczyć będzie biskup Wilhelm Schraml z Passau. Natomiast wszystkich diecezjan, kapłanów i wiernych, w imieniu własnym oraz Ojców i Braci Franciszkanów zapraszam w sobotę 2 lipca na godzinę 11.00 do Głogówka, na podniosłą uroczystość koronacji figury Matki Bożej Loretańskiej. Uroczystej liturgii będzie przewodniczył kardynał Zenon Grocholewski, prefekt Kongregacji
ds. Wychowania Katolickiego z Rzymu.
Już dziś zapraszam Was wszystkich również do udziału w XXXV Opolskiej Pielgrzymce na Jasną Górę. Wyruszy ona z Opola w zmienionym od tego roku terminie, a mianowicie 1 sierpnia.
Na czas wieńczenia roku szkolnego i akademickiego, na czas wakacji i odpoczynku z całego serca wszystkim Wam błogosławię.
Wasz biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 31 maja 2011 r.
--------------------------
Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszego listu w niedzielę 5 czerwca br. Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym ważnym wydarzeniu..

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.