Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Drodzy Diecezjanie,

W najbliższą sobotę, 3 czerwca br., prezbiterium naszej diecezji powiększy się
o grono nowych kapłanów. W tym dniu, po sześciu latach studiów na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego oraz intensywnej formacji duchowej w Wyższym Międzydiecezjalnym Seminarium Duchownym, siedmiu diakonów przyjmie w Katedrze Opolskiej święcenia prezbiteratu. A oto nasi tegoroczni neoprezbiterzy:

1. Damian Cholewa z parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Strzelcach Opolskich
2. Tomasz Daniła z parafii św. Wawrzyńca w Strzelcach Opolskich
3. Wojciech Kuzyszyn z parafii św. Jana Chrzciciela w Ozimku
4. Paweł Lisoń z parafii Nawiedzenia NMP w Dobrodzieniu
5. Dawid Sichma z parafii św. Augustyna w Borucinie
6. Damian Sładek z parafii Wniebowzięcia NMP w Jaryszowie
7. Patryk Wramba z parafii Wniebowzięcia NMP w Raciborzu

Na uroczystość święceń kapłańskich serdecznie zapraszam do Katedry Opolskiej wszystkich kapłanów, najbliższe rodziny naszych tegorocznych neoprezbiterów, jak również wiernych z ich rodzinnych parafii. Wszystkich Was, drogich Diecezjan, proszę natomiast o szczególną modlitwę w ich intencji. Prośmy Boga, który ich powołał zwłaszcza o to, by zawsze byli świadomi wynikającego z tego daru wielkiego zobowiązania do głoszenia Ewangelii współczesnemu światu.
W Ewangelii dzisiejszej uroczystości Wniebowstąpienia Pańskiego słyszymy jak Jezus pozostawia swoim uczniom ostatnie, niezwykle ważne pouczenie i misję: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata»”. Jest to wielkie polecenie misyjne, które Chrystus pozostawił całemu Kościołowi, a które wciąż pozostaje niezwykle aktualne. Polecenie to powinno rozbrzmiewać z mocą szczególnie w sercach nowych kapłanów, ale również nas wszystkich, jako uczniów Chrystusa.
Dzieje Kościoła pokazują nam, jak realizacja misji, którą Jezus zleca swoim uczniom, urzeczywistnia rozwój Królestwa Bożego w świecie. Jej istotą jest zwiastowanie z entuzjazmem Radosnej Nowiny o zbawieniu. Ta Dobra Nowina jest także bardzo potrzebna ludziom współczesnego świata, którym często brakuje nadziei, którzy wątpią w to, że życie jest dobrem, i nie widzą światła na swej drodze. Światło wiary rozświetla tę ciemność, pozwala zrozumieć, że każde istnienie ma nieocenioną wartość, gdyż jest owocem miłości Bożej. Jak podkreśla często papież Franciszek, Bóg kocha także tych, którzy oddalili się od Niego lub o Nim zapomnieli: jest cierpliwy i czeka; co więcej, dał swego Syna, który umarł i zmartwychwstał, aby nas radykalnie uwolnić od zła i nigdy nie męczy się w przebaczaniu.
Przekonywującym świadkiem może być jednak tylko ten, kto sam spotkał Chrystusa, ponieważ ten, kto zbliżył się do Niego i doświadczył Jego miłości, natychmiast chce dzielić się z innymi pięknem tego spotkania i radością rodzącą się z tej przyjaźni. Im lepiej znamy Chrystusa, tym bardziej pragniemy Go głosić. Im więcej
z Nim rozmawiamy, tym bardziej pragniemy o Nim mówić. Im bardziej On przyciąga nas do siebie, tym bardziej chcemy prowadzić do Niego innych ludzi.
W tym zadaniu nie jesteśmy zdani jedynie na własne siły, gdyż wspierają nas modlitwy niezliczonej rzeszy Świętych, którzy są dla nas wzorem życia wiarą, ale i wielkimi orędownikami. Spośród nich zawsze pierwszą jest Matka naszego Pana, którą w tym roku szczególnie wspominamy jako tę, która 100 lat temu objawiała się trojgu dzieciom w portugalskiej Fatimie. Jej objawienie należy postrzegać nie tyle w kategoriach niezwykłego wydarzenia, ale jako szczególną realizację Chrystusowego wskazania „idźcie i głoście”. Jak powiedział papież Franciszek podczas Mszy św. kanonizacyjnej Dzieci Fatimskich 13 maja br.: „Dziewica Matka nie przyszła tam, abyśmy Ją widzieli: na to będziemy mieli całą wieczność, oczywiście jeśli pójdziemy do Nieba. Ona jednak, przeczuwając i przestrzegając nas przed groźbą piekła, do którego prowadzi – często proponowane i narzucone – życie bez Boga, bezczeszczące Boga w Jego stworzeniach, przyszła, aby nam przypomnieć o Bożym Świetle, które w nas mieszka i nas okrywa”. Dlatego warto na nowo wsłuchać się w Jej bardzo konkretne wskazania dla naszego życia, stanowiące zarazem ratunek dla świata.
Jak już słyszeliśmy w ostatnią niedzielę w liście pasterskim Konferencji Episkopatu Polski, Matka Najświętsza wzywa nas do ciągłego nawrócenia i pokuty oraz do modlitwy, w szczególności do odmawiania modlitwy różańcowej i do praktykowania nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca. Istotą tego nabożeństwa jest zadośćuczynienie Bogu za grzechy, wynagrodzenie za grzechy popełnione przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. W tym celu należy: 1. W pierwsze soboty miesiąca przystąpić do spowiedzi z intencją wynagrodzenia za grzechy własne i świata. Można też skorzystać z sakramentu pokuty i pojednania wcześniej, byleby w tym dniu być w stanie łaski uświęcającej. 2. Przyjąć Komunię św. w pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca
w powyższej intencji. 3. Odmówić pięć tajemnic różańcowych. 4. Przez przynajmniej piętnaście minut rozważać jedną z tajemnic różańcowych, ofiarując tę medytację również we wskazanej intencji.
Jubileusz 100-lecia objawień fatimskich jest doskonałą okazją, a sytuacja w świecie pełna niepokoju i konfliktów do tego przynagla, by na nowo zmobilizować się do podjęcia dzieła wskazanego przez Maryję w Fatimie. Zwracam się więc do Was wszystkich, Pasterzy i Wiernych, z wielką prośbą o obudzenie w naszej pracy nad sobą ducha nawrócenia i pokuty. Módlmy się jeszcze więcej o pokój na świecie, o jedność i zgodę w naszym społeczeństwie i w rodzinach, o Boży pokój w naszych sercach. Proszę Was wszystkich o odmawianie modlitwy różańcowej jak najczęściej, szczególnie o wspólne odmawianie tej modlitwy w domu. Do wszystkich duszpasterzy zwracam się z gorącym apelem o inicjowanie, a w wielu parafiach o ożywienie
i gorliwe kreowanie nabożeństw pierwszych sobót. Przed nami doskonała okazja, aby w stulecie objawień fatimskich przez pięć kolejnych pierwszych sobót – od czerwca do października – realizować dzieło wskazane przez Panią z Fatimy. Byłoby wspaniale, gdyby to nabożeństwo ku czci Niepokalanego Serca Maryi było odtąd stale pielęgnowane w naszych parafiach.
Korzystając z okazji, tradycyjnie zapraszam do licznego udziału w  VI Diecezjalnych Marszach dla Życia i Rodziny, które w tym roku przejdą ulicami miast:  Opola, Kędzierzyna Koźla, Kluczborka, Nysy, Prudnika i Otmuchowa. W Opolu marsz odbędzie się  w niedzielę 4 czerwca br. i rozpocznie się Mszą św. w Katedrze Opolskiej o godz. 12.00.
Wzorem ubiegłych lat, po raz kolejny w Uroczystość Bożego Ciała, 15 czerwca br., odbędzie się w Opolu przy parafii Przemienienia Pańskiego „Koncert Uwielbienia”, który stanowi szczególną formę modlitwy w intencji dzieci i młodzieży. Już dziś na ten koncert wszystkich Was, drogich Diecezjan, serdecznie zapraszam. Nabożeństwo rozpoczniemy o godz. 19.30, a zakończymy Apelem Jasnogórskim, zawierzając Matce naszego Pana dzieci, młodzież, młode małżeństwa i rodziny naszej diecezji.
Zapraszam też w sobotę 24 czerwca br., zwłaszcza wiernych rejonu opolskiego naszej diecezji, na uroczystość Zawierzenia Matce Bożej Opolskiej Miasta Opola,
w związku z obchodami jego 800-lecia.
Wszystkich Mężczyzn i Młodzieńców zapraszam na Górę Świętej Anny na doroczną pielgrzymkę stanową. Obchody rozpoczną się tego samego dnia o godz. 18.30, a uroczysta Msza św., w której uczestniczyć będą tegoroczni neoprezbiterzy, odprawiona zostanie w niedzielę 25 czerwca br. o godz. 10.00.
Na Górę Świętej Anny zapraszam również wszystkie dzieci 2 lipca br. na ich doroczną pielgrzymkę. Będziemy wspólnie prosić o Boże błogosławieństwo dla nich na czas wakacji.
Raz jeszcze proszę Was o żarliwą modlitwę w intencji kapłanów, aby byli dobrymi i ofiarnymi pasterzami, i z całego serca wszystkim Wam błogosławię.Wasz biskup
† Andrzej Czaja
Opole, 22 maja 2017 r.
--------------------------
Drodzy Współbracia Kapłani, proszę o odczytanie niniejszej Odezwy w niedzielę 28 maja br. Zgodnie z postanowieniami synodalnymi (statut 135), w dniu święceń o godz. 11.00 powinny zabrzmieć w naszych świątyniach dzwony, przypominające wiernym o tym ważnym dla całej diecezji wydarzeniu.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.