Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku

Kochani Duszpasterze, Drodzy Diecezjanie,
14 sierpnia br. zwróciłem się do Was z apelem o modlitwę i pomoc dla głodujących mieszkańców Afryki Wschodniej. W wyniku katastrofalnej suszy milionom naszych sióstr i braci zabrakło wody i chleba powszedniego.
Dzisiaj pragnę szczerze podziękować wszystkim, którzy modlitwą i ofiarami odpowie-dzieli na moją prośbę. Na konto naszej diecezjalnej Caritas wpłynęła kwota 530 tysięcy złotych.

Jest to suma bardzo wielka, która pokazuje jak wielkie jest wasze braterstwo i jak wielka uległość wobec Chrystusowego przykazania, aby głodnych nakarmić i spragnionych napoić. Wasza ofiarność świadczy, że miłość zdolna jest przekraczać granice Kościoła i obejmować całą ludzkość, także wyznawców innych religii.
Zebrane środki zostały przesłane do Caritas Polskiej, która we współpracy z Caritas Internationalis wykorzysta je na zakup żywności i wody, ale także budowę studni, hodowlę zwierząt i zakup nasion do upraw krótkoterminowych.
Wszystkim, którzy okazali wrażliwość i przyszli z pomocą najuboższym, błogosławię w imię Pana.
Wasz biskup

† Andrzej Czaja
biskup opolski

Opole, dnia 30 sierpnia 2011 r. 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.