Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Podziękowanie Biskupa Opolskiego
za zbiórki pieniędzy dla ofiar anomalii pogodowych i trzęsienia ziemi

 

Drodzy Diecezjanie,

w niedzielę 7. sierpnia br. zwróciłem się do Was z prośbą o modlitwę i konkretne wsparcie dla ofiar anomalii pogodowych w naszej diecezji, zaś w niedzielę 18. września br. apelowałem o pomoc dla ofiar trzęsienia ziemi we Włoszech.
W odpowiedzi na obydwa apele, na konto Caritas Diecezji Opolskiej wpłynęła kwota 503.000 zł. (słownie: pięćset trzy tysiące złotych), która umożliwia udzielanie sprawnej pomocy zarówno mieszkańcom naszej diecezji, jak i naszym siostrom i braciom we Włoszech.
Osobom poszkodowanym przez klęski żywiołowe w naszej diecezji, Caritas przyznała kwotę 303 tysięcy złotych. Natomiast na konto Caritas Italiana, za pośrednictwem Caritas Polska, wysłała kwotę 200 tysięcy złotych.
Dzisiaj chcę Wam wszystkim - kochani Diecezjanie - serdecznie podziękować za Wasze hojne wsparcie i za umiejętność dzielenia się tym, co posiadacie. Dziękuję również za duchową solidarność w modlitwie. Na zakończenie Roku Miłosierdzia złożyliście cenne świadectwo wiary, która działa przez miłość bliźniego.
Niech błogosławieństwo Boga bogatego w miłosierdzie stale wam towarzyszy.


Wasz Biskup
+ Andrzej CzajaNiniejsze Podziękowanie należy odczytać w parafiach diecezji opolskiej w ramach ogłoszeń duszpasterskich w jedną z kolejnych niedziel wieńczących rok kościelny

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.