Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku

Pokutujcie więc i nawróćcie się, aby grzechy wasze zostały zgładzone, aby nadeszły od Pana dni ochłody, aby też posłał wam zapowiedzianego Mesjasza, Jezusa, którego niebo musi zatrzymać aż do czasu odnowienia wszystkich rzeczy. Dz 3,19-21
Wszyscy wierni, każdy na swój sposób, na podstawie prawa Bożego wezwani są do nawrócenia i do podejmowania czynów pokutnych. Żeby jednak – przez wspólne zachowanie pokuty – złączyli się między sobą, zostają nakazane dni pokuty, podczas których wierni powinni przeznaczać więcej czasu na modlitwę, wykonywać uczynki pobożności i miłości, podejmować akty umartwienia przez wierniejsze wypełnianie własnych obowiązków, zwłaszcza zaś zachowywać post i wstrzemięźliwość (por. kan. 1249 KPK). Dniami pokuty w Kościele Powszechnym są poszczególne piątki całego roku i czas Wielkiego Postu (por. kan. 1250 KPK).

Mając na uwadze powyższe normy, a także wskazania statutów 109 i 110 I Synodu Diecezji Opolskiej, polecam, aby w Diecezji Opolskiej przestrzegano następujących zasad:

 
I. PRZEPISY POSTNE

A. Wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły

 1. Wierni, którzy ukończyli 14. rok życia, są zobowiązani do zachowania w ciągu całego życia wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych we wszystkie piątki całego roku, wyłączając te, w które przypada uroczystość liturgiczna i w Środę Popielcową.
  Ze względu na tradycję Wigilii Bożego Narodzenia, zachęcam wiernych do zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w tym dniu.
 2. Wierni, którzy ukończyli 18. rok życia, aż do rozpoczęcia 60. roku życia oprócz wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych są zobowiązani do zachowania postu ścisłego w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
  Post ścisły pozwala na jednorazowy posiłek do syta i na dwa skromne posiłki w ciągu dnia.
 3. Wierni, którzy nie mają możliwości wyboru pokarmów i muszą spożywać to, co zostanie im podane, mogą korzystać z dyspensy od obowiązku wstrzymania się od potraw mięsnych w piątki całego roku. Taka dyspensa nie jest możliwa w Środę Popielcową i Wielki Piątek.
Niemożliwość zachowania wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych w piątek zakłada podjęcie innych form pokuty, takich jak: dodatkowa modlitwa w intencjach Kościoła, jałmużna, uczynki pobożności i miłości, wierniejsze spełnianie obowiązków.
Dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić w pojedynczym przypadku – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od wstrzemięźliwości od potraw mięsnych, z wyjątkiem Środy Popielcowej i Wielkiego Piątku.
Proboszcz powinien zachęcić korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach Ojca Świętego, do złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie do spełnienia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.
Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują, a także wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii. Jeżeli np. przyjęcie z okazji pogrzebu przewidziane jest na terenie innej parafii niż parafia własna, wówczas organizator przyjęcia winien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza parafii, na terenie której przyjęcie jest organizowane. Przed posiłkiem należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

 

B. Powstrzymywanie się od zabaw

 1. Powstrzymywanie się od zabaw tanecznych obowiązuje w piątki całego roku i w czasie Wielkiego Postu.
 2. W pojedynczym przypadku dla słusznej przyczyny proboszcz może udzielić – poszczególnym wiernym i poszczególnym rodzinom – dyspensy od powstrzymania się od zabawy w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu. Proboszcz powinien zachęcić korzystających z dyspensy do modlitwy w intencjach Ojca Świętego, do złożenia ofiary do skarbony z napisem „Jałmużna postna”, względnie do spełnienia uczynków chrześcijańskiego miłosierdzia.

Słuszną przyczyną dla uzyskania dyspensy od powstrzymania się od zabawy tanecznej w dany piątek poza okresem Wielkiego Postu może być rzeczywista konieczność urządzenia w tym dniu studniówki lub innej zabawy ze względów lokalowych czy organizacyjnych. Takie sytuacje powinny być jednak traktowane zawsze jako nader wyjątkowe i należałoby ich na ile to możliwe unikać.

Z dyspensy udzielonej przez proboszcza mogą korzystać parafianie wszędzie, gdziekolwiek się znajdują oraz wszyscy inni wierni przebywający na terenie danej parafii. Jeżeli zabawa, np.studniówka, przewidziana jest na terenie innej parafii niż parafia własna, wówczas organizator zabawy winien udać się z prośbą o dyspensę do proboszcza parafii, na terenie której zabawa jest organizowana. Przed zabawą należy poinformować zainteresowanych o udzielonej dyspensie.

Usilnie proszę, by wierni nie brali udziału w dyskotekach organizowanych w piątki i w Wielkim Poście.

 

II. JAŁMUŻNA POSTNA

Każdy wierny – w miarę swoich możliwości – zobowiązany jest do troski o potrzeby wspólnoty Kościoła. Jedną z form tej troski jest jałmużna, składana szczególnie z okazji dni pokutnych i w okresie Wielkiego Postu na działalność charytatywną prowadzoną przez Caritas Diecezji Opolskiej, na potrzeby Seminarium Duchownego oraz budujące się kościoły.
Serdecznie dziękuję za zrozumienie tych potrzeb i za składane ofiary.

 

III. CZAS KOMUNII ŚW. WIELKANOCNEJ
W Diecezji Opolskiej czas Komunii św. wielkanocnej zaczyna się od Środy Popielcowej i kończy w Uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Przyjęcie Komunii św. z okazji Wielkanocy w naznaczonym terminie należy do podstawowych obowiązków katolika.Zachęcam gorąco Diecezjan, aby z żywą wiarą i żarliwą skruchą przystępowali do Sakramentu Pojednania, nabożnie i z radością często przyjmowali Chrystusa w Komunii św. i gorliwie podejmowali dziękczynienie po przyjęciu Jezusa do swego serca.
Przypominam o obowiązku zachowania postu eucharystycznego na godzinę przed przyjęciem Komunii św.


Opole, w Środę Popielcową 9 marca 2011 roku

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.