Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny
Drodzy Diecezjalnie!
Zbliżający się dzień rozpoczęcia 37. Pieszej Pielgrzymki Opolskiej skłania mnie do skierowania słowa pasterskiej zachęty do pięknego i gorliwego jej przeżywania. Kieruję je zarówno do tych, którzy od lat znają smak pielgrzymiej drogi w upale czy w deszczu, jak i tych, którzy – kierowani duchową potrzebą lub ważną intencją – myślą o podjęciu w tym roku trudu pielgrzymowania po raz pierwszy. Gorąco Was do tego zachęcam. Dziękując za okazywane dotąd dobro, kieruję serdeczną prośbę o wielkoduszność i wsparcie do tych, którzy pielgrzymom użyczają miejsca na nocleg czy odpoczynek i pokrzepiają ich na dalszą drogę.
W tym roku Pielgrzymka wyruszy ku Jasnej Górze z Opola 19 sierpnia, a odpowiednio wcześniej lub później z innych rejonów naszej diecezji. W Roku Wiary będzie stanowić szczególną okazję do przeżycia rekolekcji w drodze oraz pogłębienia doświadczenia Kościoła, także w jego diecezjalnym wymiarze, co jest możliwe m.in. dzięki nawiedzeniu po drodze naszych diecezjalnych sanktuariów w Kamieniu Śląskim i na Górze Świętej Anny.
Tych, którzy mimo szczerych chęci nie mogą pójść na pielgrzymkę, zapraszam do pielgrzymowania duchowego. Niech wyraża się ono modlitewną łącznością z pielgrzymami w dniach ich wędrówki poprzez – o ile to możliwe – obecność na Mszy św. i odmówiony Różaniec oraz przez podejmowanie dobrowolnych umartwień w łączności z trudem pielgrzymim. 
Zachęcam też wiernych do towarzyszenia pielgrzymom przez codzienne audycje radiowe i bezpośrednie przekazy z drogi pielgrzymiej realizowane przez Radio Plus Opole oraz do śledzenia serwisu internetowego Pielgrzymki przygotowanego przez opolską redakcję Gościa Niedzielnego. Do parafii zostaną dostarczone formacyjne materiały pielgrzymkowe, o których wykorzystanie podczas codziennych liturgii proszę Drogich Duszpasterzy.
Oczekuję na radosne spotkanie w sobotę 24 sierpnia z licznie przybyłymi na Jasną Górę pielgrzymami z diecezji opolskiej. Podczas Mszy św. koncelebrowanej o godz. 11.00 na szczycie jasnogórskim wspólnie zakończymy Pielgrzymkę i będziemy prosić o błogosławione jej owoce w życiu naszych rodzin i całego Kościoła.
Na trudy i radości pielgrzymowania z serca Wam błogosławię. 
Do zobaczenia na pielgrzymim szlaku!
† Andrzej Czaja
Biskup Opolski
Opole, dnia 2 sierpnia 2013 r.
 
-----------------------------------
Niniejszy komunikat należy odczytać podczas ogłoszeń na Mszach św. w niedzielę 4 sierpnia 2013 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.