Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

Tekst do druku

Drodzy Duszpasterze, Katechetki i Katecheci, Droga Młodzieży!
W I Niedzielę Adwentu (29 listopada 2009 r.) już po raz dwunasty w kościele seminaryjno-akademickim przy ul. Drzymały 1a w Opolu odbędzie się Ekumeniczna Modlitwa Młodych. To modlitewne spotkanie chrześcijan z różnych Kościołów rozpocznie się o godz. 15.30. Hasłem tegorocznej modlitwy będą słowa „Bądźcie moimi świadkami”. Pragniemy rozumieć te słowa jako wezwanie Jezusa Chrystusa skierowane do nas wszystkich – zwłaszcza młodych chrześcijan – abyśmy poprzez postawę życiową nacechowaną otwartością i miłością wobec każdego człowieka stali się czytelnym znakiem Bożej Prawdy i Miłości w tych kręgach, w których żyjemy, uczymy się i wzrastamy.
Jako Wasz nowy biskup diecezjalny cieszę się, że będę mógł się z Wami spotkać, razem z Wami się modlić i śpiewać na chwałę naszego Pana. Zapraszam Was zatem w tę ostatnią niedzielę listopada do Opola! Liczę, że naszą obecnością, refleksją nad słowem Bożym, śpiewem i modlitwą będziemy mogli dać wyraz naszej jedności, nadziei i radości płynącej z wiary, oraz że umocnieni duchem wspólnoty staniemy się na co dzień odważnymi świadkami Jezusa Chrystusa.
Z nadzieją na modlitewne spotkanie z serca błogosławię

Wasz biskup
† Andrzej Czaja

-----------------------------
Czcigodni Księża, gorąco proszę, aby odczytać powyższe „Zaproszenie” w ramach ogłoszeń parafialnych. Proszę również, abyście wzorem lat ubiegłych dopomogli jak największej grupie Wiernych, zwłaszcza Młodzieży, zorganizować przyjazd do Opola na Ekumeniczną Modlitwę Młodych.

 

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.