Ułatwienia dostępu

Offcanvas Section

Kazania

 • bp Andrzej Czaja

  Biskup Diecezjalny

 LIST PASTERSKI BISKUPA OPOLSKIEGO  NA NIEDZIELĘ CHRZTU PAŃSKIEGO

W mocy Bożego Ducha

 

Umiłowani w Chrystusie Siostry i Bracia! Tajemnica Chrztu Pana Jezusa, którą dzisiaj przeżywamy, jest dla nas wielkim światłem w poznaniu Boga i naszej godności dziecka Bożego. Nad Jordanem Pan Bóg objawia nam to, czego dokonał wcześniej w Nazarecie: zamieszkanie Jego Umiłowanego Syna pośród nas i namaszczenie Jezusa Duchem Świętym. Pan Bóg objawia też siebie, że jest Jeden w trzech Osobach. Ewangelista przekazuje: „otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na Jezusa […], a z nieba odezwał się głos” (Łk 3,2122). W ten sposób Bóg Ojciec ujawnia się jako Ten, który namaścił Jezusa, wcielony Boży Syn okazuje się być Namaszczonym, czyli Mesjaszem, Chrystusem, a Duch Święty objawia się jako olej Bożego namaszczenia. I równocześnie poznajemy tajemnicę chrztu nowego, chrztu „z wody i Ducha Świętego” (J 3,5). To jest tajemnica namaszczenia Duchem Świętym, która oznacza nasz udział w mocy Bożego Ducha, w Boskim życiu.

 1. Napełniajmy się Duchem Świętym

W najbliższy czwartek przypada 660. rocznica śmierci świątobliwej Eufemii, zwanej Ofką, Piastówny, księżniczki raciborskiej, dominikanki, której sława świętości jest ciągle żywa, mimo upływu blisko siedmiu wieków. Powodem tego jest przede wszystkim to, że przez całe życie miała szczególne nabożeństwo do Ducha Świętego i świadomie czerpała z Jego mocy. Od wczesnej młodości była otwarta na Jego działanie. Uznając wolę Bożą i „odrzuciwszy powaby świata, wybrała służbę Chrystusowi” (jak przyznał brat Leszek w jednym z dokumentów), 9 kwietnia 1313 r. wstąpiła do klasztoru dominikanek w Raciborzu, którego patronem był Duch Święty. Jej życie zakonne, pod szczególną opieką Trzeciej Osoby Trójcy Świętej, było przepojone pokutą i umartwieniem, głęboką i żarliwą modlitwą. Znała wartość Eucharystii, z której jak ze źródła stale czerpała Bożą moc. Wsparta łaską Ducha Świętego mądrze i roztropnie kierowała klasztorem, zarówno w czasie pomyślnym jak i w dni klęski, głodu i epidemii. Strzegąc w sobie daru dziecięctwa Bożego, czuwała, aby zakonnice i dziewczęta oddane do klasztoru na naukę i wychowanie współpracowały z łaską chrztu św. i ustawicznie doskonaliły się w realizacji powołania. Dlatego w niedzielę, 20 stycznia o godz. 10.30, w kościele Wniebowzięcia NMP w Raciborzu, biskup gliwicki Jan Kopiec będzie przewodniczył uroczystej liturgii, w której chcemy prosić Boga o łaskę wyniesienia Jej na ołtarze. Serdecznie zapraszam do udziału w tej liturgii, w szczególności wiernych raciborskiego rejonu naszej diecezji. Gdy zatem od I Niedzieli Adwentu przeżywamy rok kościelny pod hasłem: W mocy Bożego Ducha, proponuję wziąć w swoją codzienność świątobliwą Eufemię jako znak i dobre natchnienie na drogę życia w większej zażyłości z Duchem Świętym. Przecież stale potrzebujemy Jego mocy w rozeznawaniu tego, co Boże, w pielęgnowaniu Bożego życia w sobie i w dziele zaprowadzania Królestwa Bożego na ziemi. Warto zatem często wracać do ważnego dnia w naszym życiu, jakim było przyjęcie sakramentu bierzmowania. To wtedy Duch Święty zstąpił na nas, otrzymaliśmy Jego moc i staliśmy się zdolni do dawania świadectwa Jezusowi (por. Dz 1,8). Udziałem naszym stała się pełnia Jego darów, które uzdalniają do „życia i działania pod natchnieniem Ducha Świętego” i udoskonalają w nas życie nadprzyrodzone (por. KDK 15). Stąd, Kochani Rodzice, proszę Was bardzo, motywujcie swe dzieci do przyjmowania sakramentu bierzmowania. Wszyscy wspierajmy modlitwą tych, którzy przygotowują się do przyjęcia tego sakramentu, aby jak najlepiej owocował w Kościele opolskim. Oczywiście, także po przyjęciu bierzmowania trzeba dalej dbać o napełnianie się mocą i światłem Bożego Ducha. Wyjątkową możliwość stwarza nam Eucharystia, która jest nie tylko uobecnieniem męki, śmierci i zmartwychwstania Chrystusa, ale i wylania Ducha Świętego. Mówi o tym św. Jan Paweł II: „Gdy w Komunii św. przyjmujemy Ciało i Krew Chrystusa, przekazuje On nam także swego Ducha. [...] pomnaża w nas dar swojego Ducha, wylanego już w Chrzcie św. i udzielonego jako ‘pieczęć’ w sakramencie Bierzmowania” (Ecclesia de Eucharistia, nr 17). Trzeba także jak najczęściej sięgać po Pismo święte, które jest swego rodzaju „tabernakulum Ducha Świętego”. Słowo Boże jest bowiem natchnione, czyli namaszczone Duchem Świętym. Gdy się nim karmimy, napełniamy się Bożym Duchem.

 1. Ratujmy życie Boże w Kościele opolskim

Od dnia chrztu świętego jesteśmy świątynią Ducha Świętego i mamy udział w Boskim życiu. Żyje w nas Jezus i naszym udziałem jest nowe życie, które św. Paweł wyraża w słowach: „Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus” (Ga 2,20). Duch Święty jest Dawcą tego życia (por. J 6,63), „źródłem wody tryskającej na żywot wieczny (por. J 4,14; 7,38-39). […] przez Niego Ojciec ożywia ludzi zmarłych na skutek grzechu, zanim śmiertelne ich ciała wskrzesi w Chrystusie (por. Rz 8,10-11)” (KK 4). Oznacza ono łaskę dziecięctwa Bożego, która stanowi największy nasz skarb, jest ową ewangeliczną perłą, dla której warto poświęcić wszystko (por. Mt 13,45-46). Tymczasem nie umiemy dziś należycie wartościować tej wielkiej łaski, coraz bardziej lekceważymy i zaniedbujemy życie Boże w nas, co w skrajnym przypadku prowadzi do obumierania w nas tego, co Boże. Gorzkim skutkiem jest kryzys wiary w wielu sercach i coraz większe zeświecczenie naszej egzystencji chrześcijańskiej. Rozeznając tę trudną sytuację, która pilnie domaga się większej troski o łaskę dziecięctwa Bożego, woła o obronę życia Bożego w nas i o solidne zaangażowanie się na rzecz rozwoju duchowego w naszych rodzinach i parafiach, 30 grudnia 2018 roku, w Niedzielę Świętej Rodziny, z myślą o dobru całego Kościoła opolskiego, erygowałem w Oleśnie nowe dzieło: Maryjną Wspólnotę Opiekunek Dziecięctwa Bożego, z potrójnym patronatem: św. Anny, św. Jadwigi Śląskiej i św. Jana Pawła II. Miejsce erygowania i określenie siedziby Wspólnoty nie są przypadkowe. Jej projekt powstał bowiem w Oleśnie podczas obchodów Jubileuszu 500-lecia sanktuarium św. Anny. Wspólnota jest przeznaczona dla kobiet powyżej 18 roku życia, które podejmując trud naśladowania Bożej Rodzicielki Maryi, będą dbały o życie Boże w sobie, będą się angażowały na rzecz wychowania religijnego własnych dzieci, czy wnuków i będą się starały wspierać duszpasterzy w dziele animowania formacji duchowej w parafii. Rozwój Wspólnoty powierzam opiece trzech Niewiast: Najświętszej Maryi Pannie, św. Annie i św. Jadwidze. Natomiast jej program formacyjny zamierzam wyprowadzić z nauczania św. Jana Pawła II.

Drodzy Diecezjanie, rozeznaję dziś w naszym Kościele opolskim wielką potrzebę modlitwy, ale też formacji i apostolatu na rzecz większej troski o żywą wiarę i duchowy rozwój naszych dzieci, wnuków i nas samych. Trzeba podjąć wielki wysiłek troski o Boże życie w nas otrzymane na chrzcie świętym. Dlatego zwracam się do wszystkich Diecezjanek, z prośbą o rozważenie możliwości przystąpienia do Maryjnej Wspólnoty Opiekunek Dziecięctwa Bożego. Chodzi o otoczenie opieką Bożego życia w nas i pośród nas; o dzieło, które ma swój doskonały wzorzec w Boskim macierzyństwie Najświętszej Maryi Panny. Mam na myśli duchowy wymiar macierzyństwa, które jest wpisane w naturę każdej kobiety. Drogie Mamy i Babcie, Kobiety bezdzietne i samotne, Niewiasty konsekrowane, bardzo liczę na Waszą wrażliwość serca i aktywne zaangażowanie się w dzieło ratowania Bożego życia, otoczenia go macierzyńską opieką przez modlitwę, podjęcie formacji duchowej oraz trud religijnego wychowania dzieci i młodzieży. Przyjęcie pierwszych z Was do Wspólnoty zaplanowane jest w uroczystość św. Anny, 26 lipca br., w sanktuarium św. Anny w Oleśnie. Teraz będzie czas naboru. Można już się zgłaszać do swoich proboszczów i pobierać deklaracje zgłoszeniowe, na których znajdziecie określenie podstawowych celów Wspólnoty i Waszych zobowiązań. W maju i w czerwcu, w kilku miejscach diecezji, tam, gdzie będzie najwięcej kandydatek, zostaną zorganizowane spotkania, celem przybliżenia i zaprezentowania zasad funkcjonowania Wspólnoty. Wszystkich proszę o modlitwę w intencji Wspólnoty. Niech Boży Duch tak ją prowadzi i kształtuje, aby przyczyniała się do wzrostu świętości członkiń i przyniosła wiele dobra rodzinom, parafiom i całej diecezji opolskiej.

 1. Módlmy się wszyscy o jedność chrześcijan

Jak co roku, w dniach od 18 do 25 stycznia będziemy przeżywać Tydzień Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan. To szczególny czas odczytywania testamentu Pana Jezusa, który błagał Ojca za nami, abyśmy stanowili jedno (por. J 17, 21). Wprawdzie jeden i ten sam Duch Święty obecny w Chrystusie i w nas, wszystkich chrześcijanach, sprawia, że jesteśmy jedną rodziną dzieci Bożych, jednak ciągle trzeba się mobilizować do modlitwy o jedność, ponieważ brakuje między nami zgody, pojednania, pokoju i wspólnoty.

Myślą przewodnią tegorocznej modlitwy o jedność chrześcijan, którą zaproponowali  chrześcijanie z Indonezji, będą słowa wyjęte z Księgi Powtórzonego Prawa: „Dąż do sprawiedliwości...” (Pwp 16,28). Ich przywołanie wiąże się z sytuacją społeczną, w której żyją indonezyjscy chrześcijanie, stanowiący zaledwie ok. 10% społeczeństwa. Sytuacja jest taka, że pogłębiającą się przepaść między bogatymi a biednymi rodzi napięcia i prowadzi do antagonizmów między różnymi wspólnotami. Stąd wniosek, że tylko w zjednoczeniu wokół Chrystusa istnieje szansa skutecznego przeciwstawienia się niesprawiedliwości. Apelują do wszystkich chrześcijan, aby w ramach Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność wstąpić na drogę pokuty za wszelkie akty niesprawiedliwości. Wzywają nas do zjednoczenia się pod Chrystusowym krzyżem w błaganiu o łaskę przebaczenia i o miłosierdzie dla tych, których grzeszne postępowanie przyczyniło się do utrwalenia przemocy i rozłamów w świecie. Podejmijmy więc razem obowiązek i trud modlitwy o jedność w Chrystusowym Kościele i o sprawiedliwość w świecie. Wstąpmy na drogę pokuty za wszelkie grzechy naruszające jedność i dobre imię Kościoła. Prośmy Ducha Świętego o łaskę przezwyciężania naszych podziałów i wsparcie w zaprowadzaniu pokoju i jedności między nami. Na Nowy Rok życzę wszystkim Diecezjanom obfitości Bożej łaski i udzielam pasterskiego błogosławieństwa.

 

Wasz Biskup
† Andrzej Czaja

Opole, 9 stycznia 2019 r.

Zgodnie z art. 8 ust. 1 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski w dniu 13 marca 2018 r. (dalej: Dekret) informuję, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska z siedzibą przy ul. Książąt Opolskich 19 w Opolu, reprezentowana przez Biskupa Diecezjalnego Andrzeja Czaję;
 2. Kontakt do Inspektora ochrony danych w Diecezji Opolskiej to: tel. 77 454 38 37, e-mail: iod@diecezja.opole.pl;
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu zapewnienia bezpieczeństwa usług, celu informacyjnym oraz pomiarów statystycznych;
 4. Przetwarzanie danych jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności, gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem;
 5. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych jest Diecezja Opolska oraz Redaktor Strony.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do publicznej kościelnej osoby prawnej mającej siedzibę poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
 7. Pani/Pana dane osobowe z uwagi na nasz uzasadniony interes będziemy przetwarzać do czasu ewentualnego zgłoszenia przez Pana/Panią skutecznego sprzeciwu;
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania zgodnie z Dekretem;
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Kościelnego Inspektora Ochrony Danych (adres: Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl), gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy Dekretu;
  10. Przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany, ale dane nie będą profilowane.